U C H W A Ł A Nr XXXII/188/2006

Rady Gminy Kaczory

z dnia 19 czerwca 2006 r

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2006 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., nr 142, poz.1591 z późń. zm.), art. 182 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)

Rada Gminy Kaczory uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Kaczory na 2006 rok uchwalonym uchwałą nr XXIX/167/2005 Rady  Gminy Kaczory z dnia 29 grudnia 2005 roku, zmienionym uchwałą nr XXX/175/2006 Rady Gminy Kaczory z dnia 17 marca 2006 roku , Zarządzeniem nr 169/2006 Wójta Gminy Kaczory z dnia 31 marca 2006 roku i uchwałą Nr XXXI/182/2006 Rady Gminy Kaczory z dnia 15 maja 2006 roku wprowadza się następujące zmiany:

Zwiększa się dochody w budżecie gminy na 2006 rok o kwotę 14 287 zł

Plan dochodów po zmianie wynosi 15 122 078 zł

§ 2. Zwiększa się wydatki w budżecie gminy na 2006 rok o kwotę 14 287 zł

Plan wydatków po zmianie wynosi 13 751 939 zł

Po wprowadzonych zmianach §1 i §2 Uchwały Nr XXIX/167/2005 Rady Gminy

Kaczory z dnia 29 grudnia 2005 roku otrzymuje brzmienie:

1. Uchwala się dochody budżetu Gminy Kaczory w wysokości 15 122 078 zł

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 1 656 835 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 238 018 zł

- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowana na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  5 000 zł

2. Uchwala się wydatki Gminy Kaczory w wysokości 13 751 939 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały w tym:

a/ wydatki bieżące 12 086 673 zł

z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6 010 039 zł

- obsługa długu 330 000 zł

- dotacje 395 000 zł

b/ wydatki majątkowe 1665 266 zł

§3. Uchwala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowych i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Uchwala się dotacje otrzymane do budżetu oraz dotacje przekazane z budżetu zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5 . § 12 uchwały Nr XXIX/167/2005 Rady Gminy Kaczory z dnia 29 grudnia 2005 roku otrzymuje brzmienie:

Upoważnia się Wójta Gminy Kaczory do:

  1. Dokonywania zmian w planie wydatków bieżących między rozdziałami i paragrafami w ramach działu.

  1. Zaciągania długu i spłat zobowiązań do wysokości określonej w budżecie.

  1. Zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne do wysokości określonej w załączniku do uchwały budżetowej.

§ 6. §13 uchwały Nr XXIX/167/2005 Rady Gminy Kaczory z dnia 29 grudnia 2005 roku otrzymuje brzmienie:

  1. Ustala się kwotę 250 000 zł, do której Wójt może zaciągać pożyczki i kredyty krótkoterminowe na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu jednostki.

  1. Upoważnia się Wójta Gminy Kaczory do zaciągania zobowiązań określonych w ust. 1.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaczory.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący
Rady Gminy
(mgr inż. Stefan Kowal)