U C H W A Ł A Nr XXX(176)2006

Rady Gminy Kaczory

z dnia 17 marca 2006 r.

   w sprawie wyrażenia zgody na wspólną realizację zadań w zakresie imprez kulturalnych o charakterze powiatowym organizowanych w Gminie Kaczory w 2006 roku.

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 167 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Gminy Kaczory uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zrealizowanie wspólnie z Powiatem Pilskim imprezy kulturalnej pn. :

Wiejski Sejmik Zespołów Teatralnych” (2 000 zł.),

Turniej Gmin Powiatu Pilskiego” (3 000 zł.),

z udziałem środków finansowych w kwocie: 5 000 zł z budżetu powiatu, określonych uchwałą nr XXXVIII(331)2006 Rady Powiatu w Pile z dnia 26 stycznia 2006 r.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy Kaczory do zawarcia porozumienia z Powiatem Pilskim w sprawie wspólnej realizacji imprezy, o której mowa w § 1.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaczory.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Gminy
(mgr inż. Stefan Kowal)