Szanowni Państwo –mieszkańcy gminy Kaczory

        Zwracam się do Państwa po raz pierwszy na łamach ‘Naszej gazety –Kaczory” w 2006 roku, dlatego pozwolę sobie złożyć najserdeczniejsze życzenia noworoczne wszystkim mieszkańcom naszej gminy oraz tym którzy czytają naszą gazetę. Życzę Państwu w 2006 roku przede wszystkim zdrowia oraz wszelkiej pomyślności w życiu codziennym , życzę również wszystkim wzajemnego zrozumienia oraz życzliwości od wszystkich którzy nas otaczają oraz dostatku we wszystkich rodzinach.

Szanowni Państwo!

      29 grudnia ubiegłego roku odbyła się sesja Rady Gminy na której został przyjęty budżet na 2006 rok. W budżecie przewidzieliśmy między innymi wiele inwestycji przede wszystkim drogowych, jednak w 2006 inwestycje nie będą obejmowały dużych zadań ze względu na to , że środki pomocowe (unijne) maja być uruchomione na ten cel w 2007 roku , dlatego w 2006 roku będziemy przygotowywać dokumentację aby być przygotowanym do składania wniosków o pozyskiwanie środków pomocowych. Na sesji podjęto również szereg uchwał , które są omówione w „prasie”. Po sesji odbyło się spotkanie na którym wspólnie z przewodniczącym Rady Gminy panem Stefanem Kowalem podsumowaliśmy pracę w 2005 roku i złożyliśmy podziękowania wszystkim tym , którzy wspierali mnie i Radę Gminy w naszych poczynaniach.
Szczególne podziękowania skierowaliśmy w kierunku radnych Rady Gminy, sołtysów, strażaków, pań zrzeszonych w kołach Gospodyń Wiejskich, sportowców, prowadzących działalność gospodarczą, dyrektorom przedszkoli i szkół oraz pracownikom Urzędu Gminy. Rok 2005 możemy uznać za udany jeśli chodzi o inwestycje realizowane na terenie gminy Kaczory, najważniejsze inwestycje , które zostały zrealizowane w 2005 roku to:

  • budowa ulic i chodników w Kaczorach

  • budowa drogi w Jeziorkach

  • budowa dróg w Dziembówku

  • budowa dróg w Morzewie

    Ponadto zrealizowano wieli innych zadań : remonty szkół i przedszkoli, domów kultury, naprawa (dobudowa ) oświetlenia ulicznego. Dokładne rozliczenie z realizacji zadań w 2005 roku nastąpi na sesji w miesiącu marcu oraz na zebraniach wiejskich , które odbędą się najprawdopodobniej w kwietniu. Chciałbym jednak zauważyć , że po akcjach jakie przeprowadziliśmy na terenie gminy takich jak: telefonizacja, wodociągowanie, gazyfikacja i budowa kanalizacji przyszedł czas na inwestycje drogowe, które zresztą realizujemy już od 2002 roku(budowa drogi Kaczory – Piła) i mamy zamiar zakończyć w 2009 roku.(budowa dróg i chodników we wszystkich miejscowościach naszej gminy). Na spotkaniu o którym wspomniałem powyżej niektórym osobom wręczyliśmy listy gratulacyjne i podziękowania za dotychczasowe osiągnięcia lub prace na rzecz rozwoju naszej gminy. Wyróżnienia otrzymali : Jolanta Pranke –dyr. Szkoły Podstawowej w Morzewie , Adam Karkut –sołtys wsi Dziembówko, Ryszard Grzelak- radny z Dziembówka , Kazimierz Walerowicz- właściciel „Kado” w Kaczorach, Dariusz Chodanienok- właścieciel Przeds. Produkcyjno Handlowego „Darpol”, Tadeusz Stępniewski-właściciel Zakładu Produkcyjno Handlowego właściciel Zakładu Produkcyjno Handlowego w Morzewie, Bożena Jaworska- Przew. KGW w Dziembówku , Mariusz Śmiechowski- prezes LZS „Zjendoczeni” Kaczory.
    Wszystkim wyróżnionym jeszcze raz składam serdeczne gratulacje i podziękowania za osiągnięcia oraz pomoc i wkład wniesiony w rozwój naszej gminy. Kończąc moje krótkie wywody wyrażam swoją nadzieję że rok 2006 będzie nie gorszy od 2005 a pod wieloma względami na pewno lepszy co przy pomocy mieszkańców naszej gminy na pewno osiągniemy.Z serdecznymi pozdrowieniami

Brunon Wolski
(Wójt Gminy Kaczory)