U C H W A Ł A  Nr XXIX(161)2005

Rady Gminy Kaczory

z dnia 29 grudnia 2005 r.

 

 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

wsi  Morzewo

 

      Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 5  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zmiana: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.1568, z 2004 r.  Nr 102, poz.1055 i  Nr 116, poz. 1203 i z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457),  art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz. 717, zmiana: z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492,  z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087)  Rada  Gminy  Kaczory uchwala, co następuje:

 

 

Rozdział  I

 

Przepisy  ogólne

 

§ 1. 1.   Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi  Morzewo, zwany dalej planem.

2. Obszar planu oznaczono na rysunku planu  w skali  1 : 2000, zwanym w dalszej części rysunkiem.

3.      Integralną  częścią  uchwały  są:

1) tekst planu, stanowiący treść niniejszej uchwały,

2) rysunek planu w skali 1 : 2000, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały,

3) stwierdzenie zgodności planu z ustaleniami studium, stanowiące załącznik nr 2 do  uchwały,

4) rozstrzygnięcia dotyczące sposobu rozpatrzenia uwag zgłoszonych do planu, stanowiące załącznik nr 3 do uchwały,

5) rozstrzygnięcia sposobu realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, stanowiące załącznik nr 4 do uchwały.

 

§ 2. 1.   Przedmiotem ustaleń planu są warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów o  następującym  przeznaczeniu:

1) MN         - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

2) P             - tereny obiektów składowych,

3) RM         - tereny zabudowy zagrodowej,

4) R             - tereny rolnicze,

5) KD         - tereny dróg publicznych,

6) KDW     - tereny dróg wewnętrznych,

7) E            - tereny  elektroenergetyki.       

 

2. Tereny wymienione w ust. 1 o tej samej funkcji, lecz o różnych zasadach zabudowy lub zagospodarowania, ustalonych niniejszą uchwałą, oznaczono dodatkowo wyróżnikami cyfrowymi ( 1,2, 3, ... ).

3. Obowiązują oznaczone na rysunku:

1) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub zagospodarowaniu,

2) linie podziału terenu o jednakowym przeznaczeniu - wymagane,

3) oznaczenia literowe i cyfrowe przeznaczenia terenu,

4) obowiązujące oraz nieprzekraczalne linie zabudowy,

5) określone wymiary i odległości.

 

§ 3. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1) powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć powierzchnię terenu zajętą przez budynek w stanie wykończonym ( zgodnie z PN-ISO 9836 ),

2) powierzchni terenu biologicznie czynnej – należy przez to rozumieć powierzchnię terenu na gruncie rodzimym pokrytą roślinnością  lub wodę powierzchniową z roślinnością, na określonej działce,

3) obowiązującej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię, do której powinna przylegać stycznie ściana fundamentowa budynku w stanie wykończonym; okapy i gzymsy nie mogą przekraczać tej linii o więcej niż 0,8 m, natomiast części budynku, takie jak balkony, tarasy, schody zewnętrzne, pochylnie i rampy – o więcej niż 1,3 m,

4) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię, której nie może przekroczyć ściana fundamentowa budynku w stanie wykończonym; mogą tą linię przekroczyć elementy budynku wymienione w pkt 3, o analogiczne odległości, jakie tam ustalono,

5) definicje innych pojęć, użytych w uchwale, znajdują się między innymi w następujących ustawach  ( i rozporządzeniach do ustaw ) :

      a) o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

    ( Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z późniejszymi zmianami),

      b) Prawo budowlane

    ( t.j.  Dz. U. z 2001 r. Nr 106, poz.1126, z późniejszymi zmianami ),

      c) o gospodarce nieruchomościami

    ( t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz.543, z późniejszymi zmianami),

      d) Prawo ochrony środowiska

    ( Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz.627, z późniejszymi zmianami ), i innych.

 

§ 4. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego.

1. Obszar objęty planem, częściowo zabudowany oraz użytkowany rolniczo, jest położony

na obrzeżu wsi  Morzewo.

      2. Celem planu jest przeznaczenie terenów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,

na zasadzie dopełnienia  zabudowy istniejącej.

      3. Zasady kształtowania ładu przestrzennego określono w rozdziale II uchwały.

 

§ 5. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.

1. Ze względu na położenie terenów objętych planem w obszarze wysokiej ochrony    Głównego Zbiornika Wód Podziemnych  o nazwie Pradolina Toruń-Eberswalde, należy przestrzegać zasad gospodarki ściekami przewidzianymi w planie, jak to określono w § 12.

2. Tereny objęte planem znajdują się w obszarze chronionego krajobrazu „Dolina Noteci”,  ustanowionego rozporządzeniem Wojewody Pilskiego Nr 5/98 z dnia 15 maja 1998 r. , oraz ujętym w obwieszczeniu Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 marca 1999 roku  w sprawie wykazu aktów prawa miejscowego obowiązujących na terenie województwa wielkopolskiego ( Dz. Urzędowy Woj. Wielkopolskiego Nr 14 z dnia 31 marca 1999 r.)  Nie występują tutaj inne formy ochrony przyrody.

3. Ustalenia planu, dotyczące w szczególności zabudowy składowej  oraz hodowli zwierząt, wiążą się z zakazami i ograniczeniami wynikającymi z  przepisów rozporządzenia wymienionego w pkt. 2 oraz wymogiem przestrzegania  przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska  z dnia  27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z późniejszymi zmianami) i  rozporządzenia  Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów  przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko ( Dz. U.  Nr 257, poz. 2573 z późn. zm. ) .

 

§ 6.  Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków  oraz dóbr kultury współczesnej.

Na obszarze wsi Morzewo ochronie konserwatorskiej podlegają nawarstwienia kulturowe średniowiecznej wsi oraz zewidencjonowane stanowiska archeologiczne.

Dla całego obszaru objętego planem ustala się strefę ochrony konserwatorskiej.

W strefie tej ochronie podlegają: 
       - nawarstwienia kulturowe średniowiecznej wsi,

         - stanowisko archeologiczne nr 3.

Dla całego obszaru objętego planem przed uzyskaniem pozwolenia na budowę wprowadza się

obowiązek uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków wszelkich prac ziemno

budowlanych. W strefie tej obowiązuje inwestora wykonywanie prac archeologicznych

podczas robót ziemnych w obrębie wykopów budowlanych, których zakres określi WKZ

drogą decyzji.

 

§ 7. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych.

W obszarze planu nie ustanawia się przestrzeni publicznych.

 

§ 8. W obszarze planu nie stwierdza się występowania terenów lub obiektów

podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów, w tym  terenów górniczych,

narażonych na niebezpieczeństwo powodzi lub zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych.

 

§ 9. Zasady i warunki  scalania i podziału nieruchomości.

Podziału nieruchomości należy dokonać na podstawie ustaleń  określonych  w rysunku

planu; określone w nim postulowane linie podziału terenów o jednakowym przeznaczeniu

nie są obligatoryjne.

      Nie przewiduje się scaleń i podziałów nieruchomości.

 

§ 10. Tereny objęte zakazem zabudowy.

      W obszarze planu  ustala się zakaz zabudowy terenów rolniczych.

 Poza ustaleniami szczegółowymi określonymi w rozdziale II nie ustala się innych  

szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu.

 

§ 11. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji.

1.      Tereny obsługi komunikacyjnej obszaru  planu obejmują:

1) tereny dróg publicznych - gminna ulica  klasy D , oznaczona symbolem - KD,

2) tereny dróg wewnętrznych –  KDW .

Parametry  powyższego układu  komunikacyjnego określono w rysunku planu oraz w ustaleniach szczegółowych w rozdziale II.

2.      Ulica oznaczona symbolem KD przebiega w ciągu drogi gminnej we wsi Morzewo.

 

 

§ 12. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu infrastruktury technicznej.

1.      Zaopatrzenie w wodę.

Zaopatrzenie w wodę przewidziano z istniejącego wodociągu O 80 w ulicy dojazdowej do istniejących budynków. Docelowo należy przedłużyć tę nitkę wodociągu do istniejącej nitki O 80 w ulicy dojazdowej do kościoła, celem zamknięcia tych przewodów w pierścień. Wodociąg zasilany jest z ujęcia wody zlokalizowanego we wsi Morzewo, o zatwierdzonych zasobach wody w kat.B Q = 71,0 m3/h, z czwartorzędowej warstwy wodonośnej.

  1. Odprowadzenie ścieków sanitarnych.

Odprowadzenie ścieków sanitarnych przewidziano do istniejących kanałów ściekowych        O 200  odprowadzających ścieki do przepompowni, skąd ścieki pompowane na mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię ścieków w Kaczorach.

W celu odebrania wszystkich ścieków należy dobudować około 300 m kanału ściekowego    O 200.

  1. Odprowadzenie wód opadowych.

Odprowadzenie wód opadowych przewidziano powierzchniowo, poprzez infiltrację do

gruntu.

  1. Zaopatrzenie w gaz.

Doprowadzenie gazu przewidziano głównie z istniejącej w tym rejonie sieci gazowej

średniego ciśnienia O 63.

  1. Zaopatrzenie w ciepło.

Zaopatrzenie w ciepło przewidziano z indywidualnych źródeł ciepła, w których

preferowanym czynnikiem grzewczym będą paliwa ekologiczne.

  1. Zaopatrzenie w energię elektryczną.

Na terenie objętym planem zlokalizowana jest istniejąca stacja transformatorowa 15/04

kV, skąd energia elektryczna liniami kablowymi niskich napięć będzie doprowadzana do odbiorców.

Trasy projektowanych sieci infrastruktury technicznej należy lokalizować w liniach rozgraniczających ulic.

7.      Usuwanie odpadów.

Odpady komunalne przewiduje się do wywozu na miejskie składowisko odpadów dla

miasta Piły poprzez firmy specjalistyczne.

Usuwanie odpadów należy wykonywać zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 27 kwietnia  2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.).

 

§ 13. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania    terenów.

Planuje się etapową realizację ustaleń niniejszej uchwały.

      Dopuszcza się tymczasowo dotychczasowe, rolnicze użytkowanie terenów występujących

w obszarze objętym planem, do czasu realizacji jego ustaleń.

 

 

ROZDZIAŁ  II

 

Przepisy  szczegółowe – warunki zabudowy i zagospodarowania terenów.

 

§ 14. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – MN, ustala się:

1. Prawo do zabudowy jednym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, z garażem        wbudowanym  lub dobudowanym albo oddzielnym  budynkiem garażowo-gospodarczym, na każdej z wyodrębnionych działek.

  1. Dopuszcza się wydzielenie lokali użytkowych w budynkach mieszkalnych.
  1. Preferowane pastelowe kolory  elewacji .
  2. Ustala się następujące zasady zabudowy dla budynków garażowo-gospodarczych:

1) dopuszczalna lokalizacja 1,5 m od granicy działki , za budynkiem mieszkalnym,

2) wysokość zabudowy – do dwóch kondygnacji nadziemnych, wraz z dopuszczalnym, użytkowym poddaszem,

3) dach dwuspadowy, symetryczny, o pochyleniu połaci dachowej  35÷40o,

4) preferowane pokrycie dachu dachówką w kolorze jasnoczerwonym ( „ceglastym”),

5) kalenica równoległa do granicy działki.

  1. Dla wyodrębnionych terenów o odmiennych sposobach zagospodarowania ustala się

ponadto:

1) dla terenu MN 1:

      a) zabudowa w obowiązujących liniach zabudowy,

      b) wysokość zabudowy – dwie kondygnacje nadziemne, wraz z poddaszem,

      c) dach  dwuspadowy, symetryczny, o pochyleniu połaci dachowej 40÷45 o,

      d) preferowane pokrycie dachu dachówką w kolorze jasnoczerwonym ( „ceglastym”),

      e) kalenica równoległa do ulicy,

      f) poziom posadzki parteru nie wyżej niż 0,6 m od poziomu terenu,

      g) powierzchnia zabudowy nie więcej niż 35 % powierzchni działki,

      h) powierzchnia biologicznie czynna minimum 40 % powierzchni działki,

 

2) dla terenu MN 2 :

a) zabudowa istniejąca, z prawem do przebudowy i rozbudowy istniejących budynków mieszkalnych oraz lokalizacji budynków garażowo-gospodarczych,

            tak jak to określono  w ust. 4, z zachowaniem przepisów szczególnych,

      b) w przypadku przebudowy budynku z dachem spadzistym  wskazane jest

zastosowanie pokrycia dachu dachówką; preferowany kolor jasnoczerwony       

(„ceglasty”),

      c) dopuszcza się nadbudowę budynków mieszkalnych z dachem płaskim, poprzez

wykonanie dachu wielospadowego, o pochyleniu połaci dachowej maksimum 40o,

pokrycie dachu jak w lit. b; dla budynków o dwóch kondygnacjach nadziemnych nie

zezwala się na wykonanie dodatkowo ścianek kolankowych,

       d) ustala się prawo zabudowy działek niezabudowanych -  budynkami mieszkalnymi w

określonych w rysunku obowiązujących lub nieprzekraczalnych liniach zabudowy, wg

parametrów ustalonych dla terenu MN 1 (pkt.1 lit. b÷h); wyjątkowo dopuszcza się

zabudowę bliźniaczą ( na granicy działek ),

 

3) dla terenu MN 3:

a)      istniejąca zabudowa budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, z prawem do przebudowy oraz rozbudowy, z zachowaniem przepisów szczególnych,

b)      prawo lokalizacji odrębnych budynków garażowo-gospodarczych,

 

4) dla terenu MN 4:

a)   zabudowa istniejąca, z prawem do przebudowy i rozbudowy, z zachowaniem   kształtu dachu, nieprzekraczalnych linii zabudowy oraz przepisów szczególnych,

b)   ustala się prawo zabudowy działek niezabudowanych -  budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi w określonych w rysunku obowiązujących liniach zabudowy, wg parametrów ustalonych dla terenu MN 1 (pkt.1 ).

 

 

   

§ 15. Dla terenu obiektów składowych -   P, ustala się:

1. Przeznaczenie – istniejące  składowisko części samochodowych; dopuszcza się zmianę rodzaju materiałów składowanych, a także działalność produkcyjną, której ewentualna szkodliwość nie może przekroczyć granic działki.

Obowiązują wymogi sformułowane w § 5 ust.3.

2.      Prawo do budowy obiektów produkcyjnych oraz składowych, w nieprzekraczalnych

liniach zabudowy, o następujących parametrach:

1) wysokość jedna kondygnacja,

2) dach dwuspadowy,

3) pochylenie połaci dachowej 25o ÷ 35o,

4) preferowane pokrycie dachówką, w kolorze czerwonym. 

3.      Prawo do przebudowy istniejącego budynku składowego  do parametrów

analogicznych jak w ust. 2.

4.      Obowiązek zapewnienia  miejsc postojowych na samochody w ilości adekwatnej do

prowadzonej działalności, w obrębie działki.

5.      Powierzchnia zabudowy nie więcej niż 60% powierzchni działki.

6.      Powierzchnia biologicznie czynna minimum 10 % powierzchni działki – obowiązuje

nasadzenie drzew.

 

§ 16. Dla terenu zabudowy zagrodowej – RM 1, ustala się: 

1. Prawo do przebudowy i rozbudowy istniejących budynków mieszkalnych oraz lokalizacji budynków garażowo-gospodarczych oraz budynków gospodarczo-inwentarskich, określonych  w ust. 4, z zachowaniem przepisów szczególnych.

2. Dopuszcza się nadbudowę budynków mieszkalnych z dachem płaskim, poprzez  wykonanie dachu wielospadowego, o pochyleniu połaci dachowej maksimum 40o oraz  preferowanym pokryciu dachówką w kolorze jasnoczerwonym ( „ceglastym” ); dla budynków o dwóch kondygnacjach nadziemnych nie zezwala się na wykonanie dodatkowo ścianek kolankowych.

3. Dopuszcza się hodowlę zwierząt w ilości nie większej niż  50  dużych jednostek przeliczeniowych; wyklucza się hodowlę zwierząt futerkowych.

4. Dla budynków gospodarczo-inwentarskich ustala się:

1) wysokość zabudowy do dwóch kondygnacji (dopuszcza się poddasze użytkowe ),

2) dach dwuspadowy, symetryczny, o pochyleniu połaci dachowej 35o÷40o,

3) preferowane pokrycie dachu dachówką w kolorze jasnoczerwonym.

 

§ 17.  Dla terenu zabudowy zagrodowej – RM 2, ustala się:

1. Zakaz zabudowy wydzielonego terenu budynkami.

 

§ 18. Dla terenów komunikacji ustala się:

1.      Dla terenu dróg publicznych -  KD:

1) klasa ulicy  – dojazdowa - D,

2) szerokość w liniach rozgraniczających – zmienna, jak pokazano w rysunku, jezdnia bitumiczna.

2.      Dla terenu drogi wewnętrznej – KDW 1:

1) szerokość w liniach rozgraniczających – zmienna, jak pokazano w rysunku,

2) szerokość jezdni – nie określa się.

3.      Dla terenu drogi wewnętrznej – KDW 2:

1) szerokość w liniach rozgraniczających – zmienna, jak pokazano w rysunku,

2) szerokość jezdni – nie określa się.

 

4.      W liniach rozgraniczających ulicy oraz dróg wewnętrznych  planuje się

rozmieszczenie sieci  infrastruktury technicznej oraz nasadzeń zieleni.

 

§ 19. Dla terenów infrastruktury technicznej ustala się:

Tereny elektroenergetyki – E;  prawo do modernizacji technicznej istniejącej stacji  
                
transformatorowej.

 

 

 

Rozdział III

 

 

Przepisy końcowe

 

 

§ 20. Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  ( Dz. U. Nr 80, poz.717, z późniejszymi zmianami) ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu opłaty od wzrostu wartości nieruchomości dla terenów wyznaczonych w planie:

1) pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną                               -  30 %

2) pod zabudowę  składową                                                              -  20 % 

3) pod zabudowę zagrodową                                                             -  20 %

 

§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaczory.

 

§ 22. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
                  Województwa Wielkopolskiego.

 

                                                                      

         

                                                                                    Przewodniczący

                                                                                                                   Rady Gminy

                                                                                                                       (mgr inż. Stefan Kowal)