Kaczory, dnia 3 września 2021 r.

GP.6220.11.2021

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247, z późn. zm.), Wójt Gminy Kaczory zawiadamia strony postępowania:

o wydaniu w dniu 3 września 2021 r. decyzji znak GP.6220.11.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki o numerze ewidencyjnym 300 w obrębie Dziembowo.

Z treścią wydanej decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Kaczory, ul. Dworcowa 22, 64-810 Kaczory, w godzinach pracy Urzędu, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (tel. 67 2842371 wew. 27). Udostępnienie treści decyzji może nastąpić również za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres elektroniczny wskazany przez stronę.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kaczory oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Kaczory oraz sołectwa Dziembowo, na okres 14 dni. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

 

Wójt Gminy Kaczory

/-/ mgr Brunon Wolski