U C H W A Ł A   Nr XXVIII(159)2005

 

Rady  Gminy  Kaczory

 

z  dnia  28  listopada  2005 r.

 

 

w sprawie zatwierdzenia taryf za usługi związane z dostarczaniem wody i odprowadzaniem ścieków.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z późn. zm.) Rada Gminy Kaczory uchwala, co następuje:

 

§ 1. Zatwierdza się taryfy opłat dla pobierających wodę z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz wprowadzających ścieki do urządzeń kanalizacyjnych, stanowiących własność gminy Kaczory w następujących wysokościach:

1) woda pobrana z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę
– 1,51 zł/m3 + 7 % VAT tj. 1,62 zł

2) ścieki wprowadzane do kolektorów kanalizacji sanitarnej

- 1,53 zł/m3  + 7 % VAT tj. 1,64 zł

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaczory.

 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XIX(114)2004 Rady Gminy Kaczory z dnia   30 listopada 2004 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za usługi związane z dostarczaniem wody i odprowadzaniem ścieków.

 

§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.

 

2. Zatwierdzone taryfy podlegają ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty w terminie co najmniej 7 dni przed dniem wejścia ich w życie.


                                                                                                                                                  Przewodniczący
                                                                                                                                                   Rady Gminy
                                                                                                                                                   (mgr inż. Stefan Kowal)