U C H W A Ł A   Nr XXVIII(157)2005

 

Rady Gminy Kaczory

 

z  dnia  28  listopada  2005 r.

 

w sprawie podatku od nieruchomości.

 

 

Na podstawie art. 5 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.  o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 i Nr 200, poz. 1683, z 2003 r.  Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953 i Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 92, poz. 880 i 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1291 i Nr 281, poz. 2782 oraz  z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 167, poz. 1399, Nr 169, poz. 1419, Nr 175, poz. 1462 i Nr 179, poz. 1484 ), art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,  Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055  i Nr 116, poz. 1203 i z 2005 r. Nr 175, poz. 1457) Rada Gminy Kaczory uchwala, co następuje:

 

§ 1. Określa się wysokość rocznej stawki podatku od
        nieruchomości:

1) od gruntów  :

a)     związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji
gruntów i budynków 
od1m2  powierzchni   
 -       0,60 zł                                                                       
b)    pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne
retencyjne
lub elektrowni wodnych od 1 ha
powierzchni                            
-         3,61 zł

c) pozostałych , w tym zajętych na prowadzenie 
     odpłatnej  statutowej 
 działalności  pożytku   publicznego
     przez organizacje  pożytku  
 publicznego  od  1m2 
      powierzchni                         
         -        0,16zł                                                   

2) od budynków lub ich części  :

a) mieszkalnych od 1m2  powierzchni użytkowej            
         -         0,56 zł

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od  budynków mieszkalnych lub ich części  zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej
-         15,50 zł

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym
od 1m2 powierzchni użytkowej                                                                         
-         8,58 zł

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych  od 1m2 powierzchni użytkowej
-         3,71 zł

e) pozostałych  od 1m2  powierzchni użytkowej w tym :

- zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności   
           pożytku
publicznego przez organizacje pożytku
            publicznego       
         
-         4,50 zł

- budynków gospodarczych                                       
-         4,50 zł

- garaży                                                                        
-         4,50 zł

- budynków pozostałych                                                      
-         4,50 zł

 

3) od budowli - 2 %  ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust.
     1  pkt 3
i ust. 3 – 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

                      

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaczory.

 

§ 3. Traci moc uchwała nr XIX(110)2004 Rady Gminy Kaczory z dnia   30 listopada  2004 r. w sprawie ustalenia wysokości rocznej stawki podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 181, poz.4037).

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie od roku podatkowego 2006.
                                                                                                                                                   Przewodniczący
                                                                                                                                                   Rady Gminy
                                                                                                                                                   (mgr inż. Stefan Kowal)