U C H W A Ł A    Nr XXVIII(156)2005

 

Rady  Gminy  Kaczory

 

z  dnia  28  listopada  2005 r.

 

w sprawie Regulaminu wynagradzania dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kaczory.

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 6, art. 49 ust. 1 pkt 1 i art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966, Nr 213, poz. 2081,  z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 179, poz. 1845, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 167, poz. 1397,  Nr 179, poz. 1487 i Nr 181, poz. 1526 ) Rada Gminy Kaczory uchwala, co następuje:

 

§ 1. Uchwala się Regulamin wynagradzania dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kaczory, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaczory.

 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXI(123)2005 Rady Gminy Kaczory z dnia            28  stycznia 2005 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania określającego na rok 2005 wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego i za warunki pracy, jak również szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy oraz wysokość i warunki wypłacania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjum dla których organem prowadzącym jest Gmina Kaczory (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 37, poz. 1042).

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do wynagrodzeń nauczycieli należnych od dnia 1 stycznia 2006 r.