Kaczory, dnia 26 stycznia 2021 r.

 OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kaczory wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

               

Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, z późn. zm.), art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, z późn. zm.) oraz uchwały Nr VIII/64/2019 Rady Gminy Kaczory z dnia 27 września 2019 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kaczory wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 2 lutego 2021 r. do 23 lutego 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Kaczory, ul. Dworcowa 22, 64-810 Kaczory, w godzinach pracy Urzędu.

Przedmiotem sporządzenia niniejszej zmiany Studium jest weryfikacja ustaleń dokumentu w zakresie wybranych kierunków zmian w przeznaczeniu terenów położonych na obszarze gminy Kaczory.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany Studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu
8 lutego 2021 r. w sali narad Urzędu Gminy Kaczory, ul. Dworcowa 22, 64-810 Kaczory, o godz. 1400.

Zgodnie z art. 11 pkt 8 osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany Studium. Uwagi mogą być wnoszone ustnie do protokołu, w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, na adres Urzędu Gminy Kaczory, ul. Dworcowa 22, 64-810 Kaczory (e-mail: sekretariat@kaczory.com.pl) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 marca 2021 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Kaczory.

 

 

 

 

Wójt Gminy Kaczory

/-/ mgr Brunon Wolski

 

 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych:

1)        Dane osobowe podawane są w celu składania uwag do projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kaczory będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane do archiwum w Urzędzie Gminy Kaczory jako dokumenty kategorii „A”, zgodnie z przepisami dot. archiwizacji dokumentów.

2)        Administratorem podanych danych osobowych jest Wójt Gminy Kaczory, z siedzibą: ul. Dworcowa 22, 64-810 Kaczory.

3)        Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy, niepodanie danych osobowych skutkuje pozostawieniem uwagi bez rozpoznania.

4)        Składający uwagę ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

5)        Składający uwagę ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6)        Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 11 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zmianami),

7)        Składający uwagę ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania podanych danych osobowych, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego uwagę.

8)        Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Kaczory: e-mail: pukaczewski@hotmail.com.