WÓJT GMINY KACZORY

 

Kaczory, dnia 27.10.2020 r.

GP.6220.8.2020

 

 

 

INFORMACJA  WÓJTA  GMINY  KACZORY

 

 

Na podstawie art. 21 ust. 1 i ust. 2 pkt 9 oraz art. 29 i art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, z późn. zm.), Wójt Gminy Kaczory

 

 

ZAWIADAMIA:

 

¨ o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych wniosku Polskiej Energii Odnawialnej Sp. z o.o. ul. Gombrowicza 6H/3, 60-461 Poznań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

budowie Elektrowni Słonecznej „Śmiłowo” o mocy do 35 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działkach o numerach ewidencyjnych 200/1, 201, 202, 203, 204, obręb Śmiłowo, gmina Kaczory.

        

Wnioski i uwagi w sprawie przedsięwzięcia, co do którego toczy się postępowanie, można składać w siedzibie Urzędu Gminy Kaczory, ul. Dworcowa 22, 64-810 Kaczory, w godzinach pracy Urzędu od 800 do 1500 (do skrzynki podawczej ustawionej przy wejściu do budynku), drogą pocztową lub elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@kaczory.com.pl, w terminie 30 dni licząc od dnia ukazania się niniejszego zawiadomienia, tj. w dniach od 27.10.2020 r. do dnia 26.11.2020 r. włącznie.

 

 

Wójt Gminy Kaczory

/-/ mgr Brunon Wolski