Kaczory, dnia 16 października 2020 r.

 

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 36 § 1 w trybie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.) w związku art. 74
ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 253, z późn. zm.), Wójt Gminy Kaczory zawiadamia strony postępowania, że sprawa wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z wniosku Fabryki Papieru Kaczory Sp. z o.o., ul. Dziembowska 20, 64-810 Kaczory, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Adama Dymka, Zakład Usługowy ODUM s.c., ul. Mostowa 9,
64-800 Chodzież, dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji instalacji do produkcji papieru w celu zwiększenia efektywności procesu technologicznego wraz z wdrożeniem rozwiązań ograniczających oddziaływanie akustyczne instalacji na działkach ewidencyjnych 100/2, 109/6 i 109/12 w obrębie Kaczory, nie mogła zostać załatwiona w terminie.
Przyczyną zwłoki jest skomplikowany charakter sprawy.

Jednocześnie zawiadamiam, że strony postepowania mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać uwagi i wnioski w sprawie przedmiotowego przedsięwzięcia w Urzędzie Gminy Kaczory, ul. Dworcowa 22, 64-810 Kaczory, w godzinach pracy Urzędu.

Nowy termin załatwienia sprawy został wyznaczony do 31.12.2020 r.

 

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kaczory, oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kaczory, na okres 14 dni. Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

 Wójt Gminy Kaczory

/-/ mgr Brunon Wolski