Kaczory, 24.08.2020 r. 

ZP.272.21.2020

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

wartość szacunkowa poniżej 30 000 euro

 

Zamawiający:

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W ZELGNIEWIE

ul. Wspólna 1 Zelgniewo

64 – 810 Kaczory

tel. (67) 284 23 71

działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 1843 ze zmianami)

 

1. Opis przedmiotu zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja elewacji budynku Publicznego Przedszkola w Zelgniewie.

 

Szczegółowy zakres robót zawiera kosztorys ofertowy wraz z przedmiarem robót, który stanowi załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

 

2.  Termin realizacji zamówienia:

60 dni od daty podpisania umowy

3. Okres gwarancji: na wykonane prace 36 miesięcy od daty odbioru końcowego.

4. Warunki płatności: przelew 21 dni, od daty dostarczenia Zamawiającemu poprawnie wystawionej faktury wraz z podpisanym przez obie Strony protokołem odbioru robót.

5. Kryterium wyboru ofert:

Podstawą wyboru oferty będzie cena brutto za wykonanie zamówienia.

Podana przez Wykonawcę cena będzie ceną ryczałtową przez cały okres obowiązywania umowy i nie podlega podwyższeniu.

6. Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy Kaczory, ul. Dworcowa 22, pok. nr 8, do dnia

28 sierpnia 2020r. do godziny 1000 . Istnieje możliwość przesłania oferty drogą mailową na adres: inwestycje@kaczory.pl.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 sierpnia 2020r. o godz. 1015.

7. Uwagi końcowe:

  • niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Gminy Kaczory do zawarcia umowy,
  • Gmina Kaczory zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny;

8. Kontakt:

Dodatkowe informacje dotyczące zamówienia można uzyskać u p. Kariny Jaśniak, pok. nr 8, tel.(67) 284 23 71 wew. 18.

 

 

 

                                                                                                          Marzenna Malińska

                                                                                               Dyrektor Publicznego Przedszkola