Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Kaczory

Kolorowy pasek

U C H W A Ł A    Nr  X/85/2019

Rady Gminy Kaczory

z dnia 20 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d)  i  pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2019.506 ze zm.) oraz art.  212, 239,  258 i 264 ust. 3  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (Dz. U. 2019.869ze zm.) Rada Gminy Kaczory uchwala, co następuje:

 

 

§ 1. Ustala  się dochody budżetu Gminy Kaczory na 2020 rok

 w wysokości:                                                                                                    37 639 623,47 zł

        z tego:

       1)  dochody bieżące w kwocie                                                                    36 649 581,85 zł

       2)  dochody majątkowe w kwocie                                                                    990 041,62 zł

 

       zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Uchwala się wydatki budżetu  Gminy Kaczory na 2020 rok

w wysokości:                                                                                                     38 189 623,47 zł                           

       z tego:

  1. wydatki bieżące w wysokości:                                                              33 304 692,15 zł
  2. wydatki majątkowe w wysokości:                                                          4 884 931,32 zł

 

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

 

 

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 550 000 zł. Deficyt zostanie sfinansowany   przychodami z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek.

 

       2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1 450 000 zł.

       3. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości  2 000 000 zł.

       4. Rozliczenie  przychodów i rozchodów zawiera załącznik  nr 3 do niniejszej uchwały.

 

§ 4. Tworzy się rezerwy:

      

         1)   ogólną w kwocie 50 000 zł,

  1. celową w kwocie 100 000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

                                                                                                

          

 

§ 5. Ustala się  dochody, dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji  rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

 

§ 6. Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

 

§ 7. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

 

§ 8. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz   wydatków w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych w 2020 roku zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. 

 

§ 9. Określa się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem  nr 8 do niniejszej uchwały.

 

§ 10. Ustala się dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

 

§ 11. Ustala się kwotę 1 500 000 zł do której Wójt Gminy może zaciągnąć kredyty i pożyczki krótkoterminowe. 

 

§ 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 3 500 000,00 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1 500 000 zł.

 

§ 13. Ustala się kwotę 3 000 000 zł do wysokości której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

 

 

§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy Kaczory do:

 

  1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 500 000 zł,

 

    2.    dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz do zmian kwot zadań majątkowych w ramach działu bez zmian kwoty ogólnej wydatków majątkowych,

 

    3.    przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

 

    4.    przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w jednostkach organizacyjnych gminy w zakresie dokonywania przeniesień między paragrafami w ramach rozdziału z wyłączeniem wynagrodzeń ze stosunku pracy,

 

    5.    lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach,

 

 

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaczory.

 

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2020 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

Załączniki

Załącznik nr 1 (206.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 2 (144.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 3 (30kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 4a (29kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 4b (75.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 4c (89.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 5 (41kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 6 (44.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 7 (34kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 8 (28kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 9 (40kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Mateusz Grzesiuk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Mateusz Grzesiuk
Data wprowadzenia:2020-01-28 09:09:25
Opublikował:Mateusz Grzesiuk
Data publikacji:2020-01-28 09:11:09
Ostatnia zmiana:2020-01-28 09:29:19
Ilość wyświetleń:582

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij