Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Kaczory

Kolorowy pasek

 

 

U c h w a ł a  Nr  IX/78/2019

 Rady Gminy Kaczory

 z dnia  31 października  2019 r.

w sprawie rocznych stawek podatku od nieruchomości

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696 i 1815) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia      1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170) Rada Gminy Kaczory uchwala, co następuje:

 

   § 1. Określa się wysokość rocznej stawki podatku od nieruchomości:

 

1. od gruntów:

 

  1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków –0,95 zł od1 m2 powierzchni,

  2. pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,80 zł od 1 ha powierzchni,

  3. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,40 zł od 1 m2 powierzchni,

  4. niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia    9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat,     a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami  prawa budowlanego  - 3,15 zł od 1 m2  powierzchni.

 

2. od budynków lub ich części:

 

a) mieszkalnych –0,79 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków

    mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej –

    22,00 złod 1 m2 powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym

    materiałem siewnym – 11,18 od 1 m2 powierzchni użytkowej,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów                          o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,87 od 1 m2 powierzchni użytkowej,

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku

    publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 5,80 zł od 1 m2 powierzchni             

    użytkowej,

 

3. od budowli – 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7.

 

 

 

 

 

 

   § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaczory.

 

  § 3. Traci moc uchwała Nr XXIII/198/2017 Rady Gminy Kaczory z dnia 26 października   2017 r. w sprawie rocznych stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 7040 z dnia 6 listopada 2017 r.).

 

  § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U z a s a d n i e n i e

 

do uchwały  Nr  IX/78/2019 Rady Gminy Kaczory z dnia 31 października 2019 r. w sprawie rocznych stawek podatku od nieruchomości

 

        

 

Przepisart. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170) stanowi, że rada gminy w drodze uchwały, określa wysokość stawek podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie danej gminy, z tym że stawki te nie mogąbyćwyższe od stawek maksymalnych określonych przez ustawodawcę.

 

            Stawki maksymalne podatków i opłat lokalnych na 2020 rok zostały ogłoszone przez Ministra Finansów w Obwieszczeniu z dnia 24 lipca  2019 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2020 (M. P. z 2019 r. poz. 738). W uchwale zrealizowano ten obowiązek i określono wysokość stawek podatku od nieruchomości nie przekraczając górnych granic.

 

            Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat, należy do wyłącznej właściwości rady gminy.

 

            Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały jest uzasadnione.

 

Metadane

Źródło informacji:Mateusz Grzesiuk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Mateusz Grzesiuk
Data wprowadzenia:2019-11-13 07:25:01
Opublikował:Mateusz Grzesiuk
Data publikacji:2019-11-13 07:29:32
Ostatnia zmiana:2019-11-13 07:29:33
Ilość wyświetleń:857

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij