U c h w a ł a  Nr IX/77/2019

Rady Gminy Kaczory

z dnia 31 października 2019 r.

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2020

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696 i 1815) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada   1984 r. ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1256 i 1309) Rada Gminy Kaczory uchwala, co następuje:

§ 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego ogłoszoną         w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r.           w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów  będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020 (M. P. z 2019 r. poz. 1017) z kwoty 58,46 zł za 1 dt do kwoty 54,36 za 1 dt.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaczory.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 2020 r.

 

 

 

U z a s a d n i e n i e

 

do projektu uchwały Nr IX/77/2019 Rady Gminy Kaczory z dnia 31 października 2019 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2020

Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym rada gminy jest uprawniona do obniżenia ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy.

Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2020 wyniosła 58,46 zł za 1 dt.

Zasady ustalania podatku rolnego reguluje wyżej cytowana ustawa o podatku rolnym. Proponuje się obniżenie średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Kaczory w 2020 r. z kwoty 58,46 zł za 1 dt do kwoty 54,36 za 1 dt.

Zgodnie z art. 5a ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z   2018 r. poz. 1027) projekt uchwały Rady Gminy Kaczory w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2020, został przesłany do Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Poznaniu Biuro Powiatowe w Pile - celem zaopiniowania.

Przewodniczący Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Pile z upoważnienia Prezesa wyraził opinię pozytywną – Opinia Nr Pod/1/2019/Piła z dnia 24.10.2019 r. w sprawie projektu obniżenia stawek podatku rolnego na rok 2020.

Celem podjęcia obniżonej stawki podatku rolnego jest udzielenie pomocy dla rolników,  którzy ponieśli szkody w gospodarstwach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2019 r. suszy.

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały jest uzasadnione.