Kaczory, dnia 15 października 2019 r.

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Kaczory
wraz z prognozami oddziaływania na środowisko

               

                Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z późń. zm.) oraz art. 39 i art. 40 oraz w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, z późń. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją projektów:

 1. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kaczory – teren siedziby Nadleśnictwa Kaczory wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, opracowanego na podstawie uchwały Nr V/42/2019 Rady Gminy Kaczory z dnia 29 marca 2019 r.
 2. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rzadkowo – rejon drogi do Morzewa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, opracowanego na podstawie uchwały Nr XXV/220/2018 Rady Gminy Kaczory z dnia 16 marca 2018 r.
 3. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kaczory – rejon centrum wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, opracowanego na podstawie uchwały Nr IV/31/2019 Rady Gminy Kaczory z dnia 18 lutego 2019 r.
 4. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kaczory – rejon osiedla Pogodnego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, opracowanego na podstawie uchwały Nr XXIV/203/2017 Rady Gminy Kaczory z dnia 18 grudnia 2017 r.

 

w dniach od 22 października 2019 r. do 15 listopada 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Kaczory, ul. Dworcowa 22, 64-810 Kaczory, w godzinach pracy Urzędu.

Przedmiotem sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego są tereny położone we wsi Kaczory, w rejonie siedziby Nadleśnictwa Kaczory, centrum i osiedla Pogodnegooraz we wsi Rzadkowo w rejonie drogi do Morzewa.

                Dyskusje publiczne nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami odbędą się w dniu 29 października 2019 r. w sali narad Urzędu Gminy Kaczory, ul. Dworcowa 22, 64-810 Kaczory, o godz. 1400(miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Kaczory – teren siedziby Nadleśnictwa Kaczory), o godz.1415(miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Rzadkowo – rejon drogi do Morzewa), o godz.1430(miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Kaczory – rejon centrum), orazo godz.1500(miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Kaczory – rejon osiedla Pogodnego).

Zgodnie z art. 17 pkt 11 osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu planu miejscowego. Uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, na adres Urzędu Gminy Kaczory, ul. Dworcowa 22, 64-810 Kaczory (e-mail: sekretariat@kaczory.com.pl) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 grudnia 2019 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Kaczory.

 

Wójt Gminy Kaczory

/-/ mgr Brunon Wolski

 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych:

 1. dane osobowe podawane są w celu składania uwag do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane do archiwum w Urzędzie Gminy Kaczory jako dokumenty kategorii „A”, zgodnie z przepisami dot. archiwizacji dokumentów
 2. administratorem podanych danych osobowych jest Wójt Gminy Kaczory, z siedzibą: ul. Dworcowa 22, 64-810 Kaczory
 3. podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy, niepodanie danych osobowych skutkuje pozostawieniem uwagi bez rozpoznania,
 4. składający uwagę ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
 5. składający uwagę ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 6. podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 17 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.),
 7. składający uwagę ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania podanych danych osobowych, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego wniosek,
 8. dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Kaczory: e-mail: pukaczewski@hotmail.com.