Ogłoszenie nr 570572-N-2019 z dnia 2019-07-08 r.
Gmina Kaczory: Poprawa infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze
Pilskiego OSI – budowa ścieżki rowerowej Kaczory – Krzewina – Dziembowo oraz budowa
infrastruktury transportu publicznego – zatok autobusowych
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej

Tak
Nazwa projektu lub programu
Inwestycja będzie dofinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego -
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020, poddziałanie
3.1.1. Inwestycje w obszarze transportu miejskiego

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy,
których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które
będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących
członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub
więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób
zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania

Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie
oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz
z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej

Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych
państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo
zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Kaczory, krajowy numer identyfikacyjny 57079119300000,
ul. ul. Dworcowa 22 , 64-810 Kaczory, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 67 2842371,

2842372, e-mail inwestycje@kaczory.com.pl, faks 672 841 233.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.kaczory.com.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub
formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania
postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z
zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających
jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za
przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie
udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone
w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można
uzyskać pod adresem (URL)

Nie
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych
warunków zamówienia

Tak
www.bip.kaczory.com.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można
uzyskać pod adresem

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu w inny sposób:

Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu w inny sposób:

Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej
Adres:
Urząd Gminy Kaczory, ul. Dworcowa 22, 64-810 Kaczory

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod
adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Poprawa infrastruktury
komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSI – budowa ścieżki rowerowej
Kaczory – Krzewina – Dziembowo oraz budowa infrastruktury transportu publicznego –
zatok autobusowych

Numer referencyjny: ZP.271.5.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog
techniczny

Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w
odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup
części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie
jednemu wykonawcy:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku
partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,
usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest poprawa infrastruktury
komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Pilskiego Obszaru Strategicznej Inwestycji (
dalej - OSI ) poprzez budowę ścieżki rowerowej Kaczory – Krzewina - Dziembowo oraz
budowa infrastruktury transportu publicznego - zatok autobusowych. W ramach zamówienia
zostanie wybudowana droga dla rowerów na odcinku Kaczory – Krzewina - Dziembowo, od
skrzyżowania na ul. Chodzieskiej w Kaczorach do miejscowości Krzewina (boisko sportowe)
oraz częściowo do wsi Dziembowo, przebudowane zostaną również dwie zatoki autobusowe
przy drodze powiatowej nr 1177P. Droga dla rowerów połączy wsie Kaczory z Krzewiną,
Morzewem i częściowo z Dziembowem co ułatwi komunikację niezmotoryzowanym. Roboty
obejmują budowę ścieżki rowerowej od m. Kaczory do m. Krzewina (boisko sportowe) oraz
do m. Dziembowo na odcinku od km 23+374,30 do km 26+054,80 oraz odcinek od km
12+473,40 do km 13+371,00 o łącznej długości 3578,10 mb. Realizację inwestycji i płatności
podzielono na następujące etapy: Etap I ( ścieżka na odcinku: Kaczory, ul. Chodzieska –
skrzyżowanie Krzewina – Dziembowo - Morzewo) Budowa ścieżki rowerowej na odcinku od

km 23+374,30 do km 25+400,70 o długości 2,03 km. Początek stanowi włączenie
projektowanej ścieżki do istniejącej ścieżki rowerowej na ul. Chodzieskiej w Kaczorach przy
drodze powiatowej 1177P na km 23+374,30. W ramach realizacji tego etapu należy wykonać
: 1) Część I etapu I: - roboty przygotowawcze, - roboty ziemne, - obrzeża, - podbudowę na
wskazanym odcinku, 2) Część II etapu I: - warstwę jezdną, - roboty wykończeniowe, -
oznakowanie. Etap II ( ścieżka na odcinku: skrzyżowanie Krzewina – Dziembowo –
Morzewo do Krzewiny (boisko) oraz Dziembowa wraz z wykonaniem zatok autobusowych )
Budowa ścieżki rowerowej na odcinku od km 25+400,70 do km 26+054,80oraz od km
12+473,40 do km 13+371,00, remont istniejącej zatoki autobusowej w km 25+461,10 drogi
powiatowej nr 1177P oraz przebudowę zatoki autobusowej w km 26+133,00 w Krzewinie. W
ramach realizacji tego etapu należy wykonać : 1) Część I etapu II: - montaż urządzeń
bezpieczeństwa ruchu, - roboty przygotowawcze, - roboty ziemne, - obrzeża, - podbudowę na
wskazanych odcinkach. 2) Część II etapu II: - warstwy jezdnie, - roboty wykończeniowe, -
oznakowanie, - inwentaryzację powykonawczą. Konstrukcja ścieżki rowerowej : -
nawierzchnia o szerokości 2,00 m (z poszerzeniami na łukach poziomych), - warstwa
ścieralna - czerwony kolor warstwy ścieralnej na szerokości zjazdów oraz na dojazdach do
dróg, na długości 4,00 m, - nawierzchnia obramowana betonowym obrzeżem wysokim
8x30x100 cm całkowicie wtopionym na ławie betonowej C12/15, - odległość krawędzi jezdni
rowerowej od latarni, drzew, lica budynków, ogrodzeń itp. nie mniejsza niż 0,5 m. 45233120-
6Zaprojektowano umocnienie istniejących zjazdów na działki przyległe do pasa drogowego.
Z uwagi na umiejscowienie projektowanej ścieżki w istniejącym terenie z rozmieszczeniem
szeregu punktów stałych i niezmiennych wysokościowo, jak również z uwagi na niewielkie
możliwości przestrzenne, roboty ziemne polegać będą w większości na niewielkich korektach
profilu podłużnego celem uzyskania spadków odprowadzających wodę na przyległy oraz
nieznaczne wyniesienie niwelety nawierzchni powyżej terenu. Roboty ziemne to w
większości wykopy (usunięcie ziemi roślinnej) oraz dowóz gruntu w miejsce usuniętej ziemi
roślinnej i wykonanie niewysokiego nasypu. W miejscach słabej nośności gruntu rodzimego
tj. w km: 25+756,30 – 25+915,00 nasyp należy wykonać na geowłókninie. Należy umocnić
skarpy: wykopów w km: 24+211 – 24+383 wysokość 0,30 – 1,00 m elementami
żelbetowymi. Uzyskane masy z wykopów należy przeznaczyć na uzupełnienie w najbliższym
sąsiedztwie projektowanych zieleńców. Projektowana nawierzchnia zostanie odwodniona
powierzchniowo poprzez takie wyprofilowanie jej przekroju poprzecznego i podłużnego,
który spowoduje ich odprowadzenie na przyległy teren. Planowane jest wykonanie pobocza
gruntowego. W górnej warstwie nawierzchni pobocza należy przeznaczyć humus usunięty
przed robotami ziemnymi. Po rozplantowaniu humusu należy te tereny obsiać trawą.

II.5) Główny kod CPV: 45233120-6
Dodatkowe kody CPV:
 

Kod CPV
45233120-6
45111200-0
45111291-4

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia)
:
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego
systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7
lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone
zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została
zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system
zakupów:

miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2020-05-18
II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków:
Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy
posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 300.000 zł (
słownie : trzysta tysięcy złotych ). Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie
złożonej informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej
potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową
Wykonawcy, wystawioną w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc, na zasadzie spełnia/nie
spełnia. Wykonawca może polegać na sytuacji finansowej innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji
zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował niezbędnymi zasobami
tych podmiotów do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na
potrzeby realizacji zamówienia. W przypadku złożenia przez wykonawców dokumentów
zawierających dane w innych walutach niż w PLN, dane finansowe zostaną przeliczone
według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego (NBP) (strona internetowa:
http://www.nbp.pl/Kursy/Kursya.html) opublikowanego w dniu ukazania się ogłoszenia o
zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy
przeliczaniu wszelkich innych danych finansowych. Wykonawca, który polega na sytuacji
finansowej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do
udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek
nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1) Doświadczenia: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się
Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wykonali zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej i prawidłowo ukończyli co najmniej jedną budowę polegającą
na budowie lub przebudowie drogi o nawierzchni bitumicznej o powierzchni min 3 000 m2.

Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego wykazu wykonanych
robót budowlanych i załączonych dowodów określających, czy te roboty zostały wykonane
należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zasadami wiedzy technicznej i
prawidłowo ukończone; na zasadzie spełnia/nie spełnia. Wykonawca może polegać na
zdolnościach technicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących
go z nimi stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić
Zamawiającemu, iż będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów do realizacji
zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu zobowiązanie tych podmiotów do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 2) Osób
zdolnych do wykonania zamówienia. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się
Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować kierownikiem budowy - (1 osoba)
posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
drogowej lub specjalności konstrukcyjno – budowlanej, bądź też odpowiadające im
uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów
umożliwiające wykonywanie funkcji kierownika robót drogowych oraz doświadczenie w
kierowaniu budową lub przebudową dróg. Wykonawca może polegać na zdolnościach
technicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi
stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić
Zamawiającemu, iż będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów do realizacji
zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu zobowiązanie tych podmiotów do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji
zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5
ustawy Pzp
Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ
SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA
SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu

Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25
UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25
UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda
złożenia następujących oświadczeń i dokumentów: 1) wykazu robót budowlanych
wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania
ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty,
miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem
dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w
szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje
bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie
jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; 2) wykazu osób, skierowanych
przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych
za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami. 3) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej
potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową
Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania
ofert.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25
UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wysokość wadium ustala się w kwocie 40.000,00 złotych, słownie : czterdzieści tysięcy
złotych. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy
Zamawiającego: Bank : Bank Spółdzielczy w Kaczorach Nr rachunku : 82 8945 0002 0010
0120 2000 0050 z dopiskiem na blankiecie przelewu: wadium na zabezpieczenie oferty
przetargowej zadania: Poprawa infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze
Pilskiego OSI – budowa ścieżki rowerowej Kaczory – Krzewina – Dziembowo oraz budowa
infrastruktury transportu publicznego – zatok autobusowych 2. Kopię dowodu przelewu
potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty. 3. Wadium może być
wnoszone w formie: w pieniądza, poręczenia bankowego, poręczenia pieniężnego SKOK,
gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez
podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu

Polskiej Agencji Rozwoju Przed¬siębiorczości (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 110 z późn. zm.),
które należy w formie oryginału zdeponować u Zamawiającego, a kopię załączyć do oferty. 4.
W zależności od wybranej formy wymienionej w pkt. 3, wniesienie wadium należy
potwierdzić poprze złożenie do oferty: a) oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z
oryginałem przez Wykonawcę: dowodu dokonania przelewu lub poręczenia udzielanego
przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przed-siębiorczości, b) oryginału: gwarancji bankowej,
poręczenia bankowego, gwarancji ubezpieczeniowej, poręczenia pieniężnego spółdzielczej
kasy oszczędnościowo kredytowej. 5. Z treści gwarancji powinno wynikać bezwarunkowe i
nieodwołalne, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w okresie
związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w
okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 6. Treść gwarancji wadialnej
musi zawierać następujące informacje: 1) nazwa i adres Zamawiającego; 2) nazwę
przedmiotu zamówienia; 3) nazwę i adres Wykonawcy; 4) termin ważności gwarancji; 7.
Wadium musi być wniesione nie później niż do wyznaczonego terminu składania ofert. 8.
Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie rachunek
bankowy Zamawiającego zostanie uznany pełną kwotą wymaganego wadium. 9.
Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą
wadium w wyznaczonym terminie zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta
zostanie odrzucona. 10. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom
po wyborze oferty najkorzystniejszej, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została
wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 11. Zamawiający
zwróci niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po unieważnieniu postępowania o
udzielenie niniejszego zamówienia publicznego. 12. Zamawiający będzie żądał ponownego
wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium w okolicznościach, jak w
pkt. 10, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez
Zamawiającego. 13. W przypadku wniesienia odwołania, Zamawiający nie później niż na 7
dni przed upływem ważności wadium, wezwie wykonawców, pod rygorem wykluczenia z
postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres
niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono
po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie skieruje jedynie do Wykonawcy, którego
ofertę wybrano jako najkorzystniejszą. 14. Zatrzymanie wadium nastąpi w okolicznościach,
jeżeli: a) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a
ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o
którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawie
omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości
wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej, b) Wykonawca odmówił
podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
c) Wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wyko¬nania umowy, d)
zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia
do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty
zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w
postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo
innowacyjne)

Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące
dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w
formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej
(przetarg nieograniczony,
przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu
przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji
elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą
warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji
technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do
następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

 

Kryteria Znaczenie
CENA wykonania zamówienia 60,00
Okres gwarancji na wykonane roboty, zamontowane urządzenia 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)
Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych
bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego
przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający
przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą
odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom
poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia:
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji
elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w
tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych
wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego
etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w
sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Dopuszczalne jest dokonywanie zmian Umowy o charakterze nieistotnym, przez co należy
rozumieć zmiany nieodnoszące się do kwestii, które podlegały ocenie podczas wyboru
Wykonawcy i takich, które gdyby były znane w momencie wszczęcia procedury, mającej na
celu zawarcie Umowy, nie miałyby wpływu na ilość podmiotów zainteresowanych tą
procedurą. W powyższym kontekście nie stanowi zmiany Umowy w rozumieniu art. 144
ustawy Prawo zamówień publicznych przykładowo: zmiana danych związanych z obsługą
administracyjno-organizacyjną Umowy, numeru rachunku. 2. Określając warunki dokonania
dopuszczalnej zmiany Umowy, sporządza się protokół konieczności, biorąc pod uwagę w
szczególności: 1) opis zmiany, 1) uzasadnienie zmiany ( każdy wniosek o zmianę zapisów
umowy winien być przedłożony przez Wykonawcę pisemnie wraz ze szczegółowym
uzasadnieniem zmiany. Ciężar dowodu zmiany spoczywa na Wykonawcy ), 2) koszt zmiany i
sposób jego wyliczenia, 3) wpływ zmiany na wysokość wynagrodzenia ( Zamawiający może
uwzględnić możliwość zmiany wynagrodzenia umownego w zakresie wynikającym z
opisanych w niniejszej umowie i SIWZ okoliczności oraz przepisów prawa ), 4) czas
wykonania zmiany, 5) wpływ zmiany na termin zakończenia Umowy ( Zamawiający może
uwzględnić możliwość wprowadzenia zmiany terminu końcowego tylko w zakresie czasu
niezbędnego na usunięcie przeszkód wraz z czasem niezbędnym na dostosowanie się do
zaistniałych nowych okoliczności uzasadniających zmiany. Wniosek winien być złożony
przed terminem zakończenia, w czasie umożliwiającym przeprowadzenie u Zamawiającego
stosownej procedury w tej sprawie, co najmniej 7 dni przed terminem realizacji zamówienia ).
Zamawiający zastrzega, że wprowadzenie zmian do umowy nie będzie miało charakteru
automatycznego i zastrzega sobie prawo ich nieuwzględnienia. 3. Przewiduje się możliwość
zmiany postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności
wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podanych warunków ich wprowadzenia: 1)
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób, o których mowa w § 10 ust. 2 pkt 2, pod
warunkiem spełniania wymagań wymienionych w § 10 ust. 4 Umowy. Nie dopuszcza się
zmiany ww. osób przed rozpoczęciem wykonywania robót. Zmiana osoby musi być
uzasadniona. Niedopuszczalna zmiana osób, o których mowa w § 10 ust. 2 pkt. 2 Umowy
może być podstawą do rozwiązania Umowy z wyłącznej winy Wykonawcy. 2) Zamawiający
dopuszcza zmianę terminu wykonania przedmiotu Umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie
opóźnienie ma lub będzie miało wpływ na wykonanie Umowy w przypadku: a) zawieszenia
robót przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, b)
szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych (długotrwałe – powyżej 5 dni :
silne mrozy poniżej -10°C, ulewne i długotrwałe ulewne deszcze, ponad normowe opady
śniegu, długotrwałe wysokie temperatury – powyżej 25°C ) lub warunków gruntowowodnych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych z zachowaniem wymaganej
technologii, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, o ile nie dało się
tego przewidzieć i / lub wykonać w innym terminie, co może mieć wpływ na jakość
wykonania, trwałość i zachowanie okresu rękojmi i gwarancji. Wystąpienie niekorzystnych
warunków pogodowych Wykonawca winien zgłosić w dzienniku budowy oraz pisemnie
Inżynierowi i Zamawiającemu. Zgłoszenie powinno zostać potwierdzone przez Inżyniera i
stwierdzone potwierdzeniem z najbliższej stacji meteorologicznej, c) opóźnienia
spowodowane uzgodnieniami z poszczególnymi organami, pod warunkiem, że wykonawca ze
swojej strony wykonał czynności z zachowaniem należytej staranności i terminowości, d)
nieprzewidziane warunki realizacji, tj. inne niż założono warunki geologiczne,
archeologiczne, terenowe, w szczególności: wykopaliska archeologiczne, niewypały i
niewybuchy, niezinwentaryzowane lub błędnie zinwentaryzowane obiekty budowlane, e)

zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w
szczególności: - wstrzymanie robót przez Zamawiającego lub rezygnację przez
Zamawiającego z realizacji części przedmiotu Umowy z przyczyn od Zamawiającego
niezależnych, - konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, f) konieczność
wykonania zamówienia dodatkowego, w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych,
którego realizacja będzie miała wpływ na termin wykonania przedmiotu Umowy, g)
wystąpienie kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian
koniecznych powodujących uniknięcie lub usunięcie kolizji, h) wystąpienie opóźnień w
dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechania przez właściwe organy administracji,
które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, i)
wystąpienie opóźnień lub sprzeciwów w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do
wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli
opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje
powinny zostać wydane oraz sytuacje te nie są następstwem okoliczności, za które
Wykonawca ponosi odpowiedzialność przy dołożeniu przez niego najwyższej staranności
działania, właściwej dla profesjonalisty, j) wystąpienie braku możliwości wykonania robót z
powodu niedopuszczenia do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich
wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, k)
wystąpienie działania siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
z postanowieniami umowy, l) działanie osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac,
które to działanie nie jest konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron, m) niemożności
wykonania robót z powodu braku dostępności do miejsc niezbędnych do ich wykonania z
przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, n) wystąpienie innych opóźnień lub przestojów
z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę. 4. Zamawiający dopuszcza zmianę
wynagrodzenia umownego w przypadkach: 1) ustawowej zmiany określonej w umowie
stawki podatku od towarów i usług VAT w trakcie realizacji niniejszej umowy. Podatek VAT
będzie naliczany w wartościach wynikających z przepisów obowiązujących w dniu
wystawienia faktury z jednoczesnym dokonaniem przez Strony inwentaryzacji robót według
stanu na dzień poprzedzający wystawienie faktury po wejściu w życie zmienionych
przepisów. Jednocześnie kwota brutto wynagrodzenia umownego, określona w umowie,
zostanie aneksem do umowy odpowiednio zmieniona, 2) w związku z robotami
dodatkowymi, zaniechanymi i zamiennymi. 5. Zamawiający dopuszcza inne zmiany
postanowień Umowy, takie jak: 1) zmiany technologii wykonywania robót i/lub rodzaju
materiałów, z których będą wykonane roboty budowlane, w przypadku w szczególności
zaprzestania produkcji materiału bądź wycofania i wprowadzenia przez producenta materiału
o parametrach i cechach użytkowych lepszych lub jakościowo wyższych lub technologicznie
nowszych albo właściwszych w zaistniałej sytuacji. Zmiana rodzaju materiałów, urządzenia
wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego, uzyskanie której wymaga przedstawienia przez
Wykonawcę szczegółowego uzasadnienia zmiany wraz z pisemnym potwierdzeniem
producenta parametrów nowych materiałów. Zmiana rodzaju materiałów i/lub technologii
realizacji, jeśli nie powoduje zmiany wynagrodzenia nie wymaga sporządzenia aneksu do
umowy, 2) zmiana osób, które będą uczestniczyły w wykonywaniu umowy, na skutek np.
śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych, niewywiązywania się z obowiązków
wynikających z Umowy lub jeżeli zmiana ta stanie się konieczna z jakichkolwiek innych
przyczyn, np. rezygnacji z pełnienia określonej funkcji. Zmiana osób, które będą uczestniczyć
w wykonywaniu przedmiotu Umowy może nastąpić po uzyskaniu pisemnej zgody
Zamawiającego i spełnieniu przez te osoby warunków SIWZ, 3) zmiana Umowy w zakresie
Podwykonawców, za uprzednią zgodą Zamawiającego, tj. możliwe powierzenie

Podwykonawcom innej części robót niż wskazana w ofercie Wykonawcy, rezygnacja z
planowanego Podwykonawstwa, a także możliwa zmiana Podwykonawcy na etapie realizacji
robót, o ile nie sprzeciwia się to postanowieniom SIWZ, 4) zmiana sposobu rozliczania
umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek np. zmian zawartej przez
Zamawiającego umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia, 5) zmiany przepisów związanych
z przedmiotem Umowy, 6) zmiana wynikająca z przejęcia zobowiązań przez Zamawiającego
względem Podwykonawców Wykonawcy; 6. Zamawiający dopuszcza zmianę Umowy w
następujących przypadkach : 1) w przypadku wykonywania robót zamiennych lub
ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem nieprzekroczenia
części wykraczającej poza określenie przedmiotu Umowy zawarte w SIWZ – zmiana może
dotyczyć wynagrodzenia, wymogów w zakresie odbioru robót, terminu wykonania i innych
okoliczności powstałych w związku z robotami zamiennymi lub ograniczeniem zakresu
rzeczowego przedmiotu Umowy, 2) w przypadku wykrycia wad dokumentacji projektowej na
etapie wykonywania Umowy – gdy okoliczność ta wpłynęła na konieczność zmiany
wymogów w zakresie odbioru robót, terminu wykonania i innych okoliczności powstałych w
związku z zaistniałą wadą dokumentacji projektowej i zmiany te będą konieczne gdyż
kontynuacja wykonania Umowy groziłaby powstaniem Obiektu obarczonego wadą, 3) w
przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym
wpływ na realizację przedmiotu Umowy. 7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający
może dopuścić wprowadzanie zmian w stosunku do dokumentacji projektowej, w trakcie
prowadzenia inwestycji w zakresie technologii wykonania elementów robót. Dopuszcza się je
tylko w przypadku, gdy proponowane przez Inżyniera lub Zamawiającego rozwiązanie jest
lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje projekt i nie prowadzi do zmiany
wynagrodzenia Wykonawcy. 8. W przypadku uzasadnionego ograniczenia zakresu
przedmiotu Umowy, wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy
czym Zamawiający zapłaci za wszystkie udokumentowane poniesione już koszty tego zakresu
rzeczowego. 9. Jeżeli w toku realizacji przedmiotu Umowy Strony ustalą wykonanie robót
zamiennych, to roboty pierwotnie planowane zostaną wyłączone z zakresu podstawowego
przedmiotu Umowy na podstawie zakresu zmian określonych w protokołach konieczności
oraz na podstawie cen jednostkowych i czynników kalkulacyjnych określonych w kosztorysie
ofertowym Wykonawcy. Zakres robót zamiennych zostanie określony w protokole
konieczności oraz przedmiarze robót sporządzonym przez Inżyniera. Natomiast
wynagrodzenie z tytułu wykonania robót zamiennych zostanie ustalone na podstawie
kosztorysu ofertowego Wykonawcy. Warunkiem wprowadzenia zmian do Umowy będzie
potwierdzenie powstałych okoliczności w formie opisowej i ich uzasadnienie w protokole
konieczności. 10. Przewiduje się dokonanie zmiany treści Umowy, jeżeli zmiany dotyczą
realizacji dodatkowych robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych
zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące
warunki: 1) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub
technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług
lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, 2) zmiana wykonawcy
spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,
3) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej
pierwotnie w Umowie, 4) zamówienie dodatkowe będzie wykonywane w czasie
wykonywania zamówienia podstawowego. 11. Przewiduje się możliwość dokonania zmiany
Umowy, jeżeli zostaną spełnione łącznie poniższe warunki : 1) konieczność zmiany Umowy
spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością,
nie mógł przewidzieć, 1) łączna wartość zmian nie przekracza 50% wartości przedmiotu
Umowy określonej w § 9 ust. 1. 12. Przewiduje się możliwość zmiany Umowy ze względu
ma małą wartość zmiany, jeżeli : 1) zmiana dla robót budowlanych jest mniejsza niż 15%

wartości określonej w § 9 ust. 1 Umowy, 2) zmiana dotycząca dostaw lub usług
wykonywanych na rzecz prowadzonych robót budowalnych jest mniejsza niż 10% wartości
określonej w § 9 ust. 1 Umowy, 3) wartości zmian, o których mowa w pkt. 1 i 2 są mniejsze
od wartości dla progów unijnych dla robót budowlanych. 4) zmiany, o których mowa w pkt.
1- 3 nie będą prowadzić do zmiany istotnej, o których mowa w ust. 10. 13. Przewiduje się
możliwość dokonania zmiany Wykonawcy, z którym zawarto Umowę, i którego ma zastąpić
nowy Wykonawca: 1) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości,
restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile
nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego
podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, 2) w
wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego
podwykonawców. 14. W przypadkach, o których mowa w ust. 10 i 11 Zamawiający, po
dokonaniu zmiany Umowy, zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o
zmianie umowy. 15. Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej
w postaci aneksu, z zastrzeżeniem przepisu art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamówień publicznych.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym
(jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu:

Data: 2019-07-23, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu
>

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone
na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli
środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe,
które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części
zamówienia, nie zostały mu przyznane
Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH