Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Kaczory

Kolorowy pasek

Ogłoszenie nr 510051991-N-2019 z dnia 18-03-2019 r.

Gmina Kaczory: Wykonanie usługi oświetleniowej polegającej na udostępnieniu nowych punktów świetlnych na terenie Gminy Kaczory: ul. Pilska, m. Śmiłowo ul. Łączna, ścieżka rowerowa Kaczory-Morzewo, m. Kaczory ul. Górna (Klonowa)

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Kaczory, Krajowy numer identyfikacyjny 57079119300000, ul. ul. Dworcowa  22, 64-810  Kaczory, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 67 2842371, 2842372, e-mail inwestycje@kaczory.com.pl, faks 672 841 233.

Adres strony internetowej (url):

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Wykonanie usługi oświetleniowej polegającej na udostępnieniu nowych punktów świetlnych na terenie Gminy Kaczory: ul. Pilska, m. Śmiłowo ul. Łączna, ścieżka rowerowa Kaczory-Morzewo, m. Kaczory ul. Górna (Klonowa)

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Wykonanie usługi oświetleniowej polegającej na udostępnieniu nowych punktów świetlnych na terenie Gminy Kaczory: ul. Pilska, m. Śmiłowo ul. Łączna, ścieżka rowerowa Kaczory-Morzewo, m. Kaczory ul. Górna (Klonowa)

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 65310000-9

Dodatkowe kody CPV: 50232100-1

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/03/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 244000

Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  0

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 300120.00

Oferta z najniższą ceną/kosztem 300120.00

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 300120.00

Waluta:

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie  z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust. 1, pkt 1 lit. a) i b)  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Brak możliwości podjęcia jakichkolwiek działań na sieci oświetleniowej należącej do ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. Ww. firma nie wyraziła zgody na podejmowanie działań na swoim terenie. Spółka co do zasady jest jedynym podmiotem uprawnionym do korzystania z infrastruktury oświetleniowej. Zgodnie z art. 140 Kodeksu Cywilnego "W granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego właściciel może, z wyłączeniem innych osób, korzystać z rzeczy zgodnie ze społeczno - gospodarczym przeznaczeniem swego prawa, w szczególności może pobierać pożytki i inne dochody z rzeczy. W tych samych granicach może rozporządzać rzeczą." Ponadto, o czym stanowi art. 222 paragraf 2 Kodeksu Cywilnego "przeciwko osobie, która narusza własność w inny sposób aniżeli przez pozbawienie właściciela faktycznego władztwa nad rzeczą, przysługuje właścicielowi roszczenie o przywrócenie stanu zgodnego z prawem i o zaniechanie naruszeń." Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 1 ppkt. b) Prawa zamówień publicznych wobec braku zgody na montaż majątku obcego na sieci oświetleniowej Spółki ENEA Oświetlenie Sp. z o.o., zamówienie może zostać udzielone w trybie z wolnej ręki.

Metadane

Źródło informacji:Mateusz Grzesiuk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Mateusz Grzesiuk
Data wprowadzenia:2019-03-18 14:45:51
Opublikował:Mateusz Grzesiuk
Data publikacji:2019-03-18 14:46:22
Ostatnia zmiana:2019-03-18 14:47:16
Ilość wyświetleń:1028

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij