Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Kaczory

Kolorowy pasek

Ogłoszenie nr 521873-N-2019 z dnia 2019-03-06 r.
Gminny Zespół Oświaty: DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ NA TERENIE GMINY KACZORY I NA PŁYWALNIĘ „RELAKS” W KACZORACH ORAZ SPRAWOWANIE NAD NIMI OPIEKI W CZASIE PRZEWOZU W ROKU SZKOLNYM 2019/2020, 2020/2021 I 2021/2022
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Zespół Oświaty, krajowy numer identyfikacyjny 57022114200000, ul. ul. Dworcowa  22 , 64-810  Kaczory, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 0-67 2842191, e-mail gzeasip@kaczory.com.pl, faks 0-67 2841233.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.kaczory.com.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
www.bip.kaczory.com.pl
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście
Adres:
Urząd Gminy Kaczory, ul. Dworcowa 22, 64-810 Kaczory
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ NA TERENIE GMINY KACZORY I NA PŁYWALNIĘ „RELAKS” W KACZORACH ORAZ SPRAWOWANIE NAD NIMI OPIEKI W CZASIE PRZEWOZU W ROKU SZKOLNYM 2019/2020, 2020/2021 I 2021/2022
Numer referencyjny: GZO.331.1.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest zakup biletów miesięcznych umożliwiających dojazd uczniów środkami komunikacji publicznej do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kaczory i zapewnienie opieki podczas dowozów oraz przewóz dzieci na Pływalnię „Relaks” w Kaczorach. Dowóz uczniów z poszczególnych miejscowości do szkół: 1. Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Śmiłowie Zelgniewo – Brodna – Śmiłowo Jeziorki – Śmiłowo Na tej trasie należy podać ceny biletów miesięcznych pomiędzy następującymi miejscowościami: Jeziorki – Śmiłowo (3 uczniów) Zelgniewo – Śmiłowo (34 uczniów) Brodna – Śmiłowo (10 uczniów) W Szkole Podstawowej w Śmiłowie dzień szkolny rozpoczyna się o godzinie 825. Wszystkich uczniów należy dowieźć do szkoły w godzinach 755 - 820. Po zakończeniu zajęć należy uwzględnić odwóz uczniów w godzinach 1305 i 1455 na następujących trasach: Śmiłowo – Brodna – Zelgniewo Śmiłowo – Jeziorki. 2. Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Kaczorach Byszewice – Prawomyśl – Rzadkowo – Równopole – Kaczory Krzewina (dolna i górna) – Morzewo – Kaczory Na tej trasie należy podać ceny biletów miesięcznych pomiędzy następującymi miejscowościami: Prawomyśl – Kaczory (12 uczniów) Byszewice – Kaczory (7 uczniów) Rzadkowo – Kaczory (36 uczniów) Równopole – Kaczory (29 uczniów) Krzewina górna – Kaczory (8 uczniów) Krzewina dolna – Kaczory (10 uczniów) Morzewo – Kaczory (42 uczniów) W Szkole Podstawowej w Kaczorach dzień szkolny rozpoczyna się o godzinie 800. Wszystkich uczniów należy dowieźć do szkoły w godzinach 730 - 755. Po zakończeniu zajęć należy uwzględnić odwóz uczniów w godzinach 1235 i 1435 na następujących trasach: Kaczory - Równopole – Rzadkowo – Prawomyśl – Byszewice Kaczory – Morzewo – Krzewina (dolna i górna). 3. Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Dziembowie Dziembówko – Dziembowo Na tej trasie należy podać ceny biletów miesięcznych pomiędzy następującymi miejscowościami: Dziembówko – Dziembowo (55 uczniów) W Szkole Podstawowej w Dziembowie dzień szkolny rozpoczyna się o godzinie 800. Wszystkich uczniów należy dowieźć do szkoły w godzinach 730 - 755. Po zakończeniu zajęć należy uwzględnić odwóz uczniów w godzinach 1250 i 1450 na następującej trasie: Dziembowo - Dziembówko Usługi o których mowa w rozdziale IV polegają na: 1) przewożeniu uczniów (liczba uczniów podana w nawiasie) z miejscowości zamieszkania do szkoły, 2) przewożeniu uczniów ze szkoły do miejscowości zamieszkania: – miejsca wsiadania i wysiadania uczniów do autobusu są wyznaczone przez Zamawiającego i znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie szkół, a na trasie przejazdu – na przystankach autobusowych komunikacji publicznej, – przyjazd uczniów do szkoły nie może być wcześniejszy niż 30 minut przed rozpoczęciem lekcji w danej szkole i późniejszy niż 5 minut przed rozpoczęciem zajęć. 3) przewozie uczniów ze szkół podstawowych na Pływalnię „Relaks” w Kaczorach według harmonogramu: – Szkoła Podstawowa w Dziembowie – 3 kursy w tygodniu – środa (43 uczniów – klasa I, II i IV) – godz. 1150 – 1300 – środa (40 uczniów – klasa III, VI i VII) – godz. 1250 – 1355 – środa (22 uczniów – klasa V i VIII) – godz. 1340 – 1445 – Szkoła Podstawowa w Śmiłowie – 4 kursy w tygodniu – poniedziałek (31 uczniów – klasa I - II) – godz. 1205 – 1325 – poniedziałek (32 uczniów – klasa IV i VI) – godz. 1300 – 1425 – wtorek (32 uczniów – klasa III i V) – godz. 1205 – 1325 – wtorek (31 uczniów – klasa VII i VIII) – godz. 1300 – 1425 4) Wykonawca ustali optymalny rozkład jazdy dla poszczególnych kursów mając na uwadze jak najkrótszy czas przebywania dziecka w podróży i jak najkrótszy czas oczekiwania na zajęcia szkolne. 5) Wykonawca zapewni również opiekę nad uczniami w czasie dowozu i odwozu uczniów do i z placówek oświatowych. Opiekunem dowozu nie może być kierowca autobusu. Zakres obowiązków opiekuna dowozu obejmuje w szczególności: sprawowanie nadzoru nad poprawnym zachowaniem dzieci i młodzieży w pojazdach, otwieranie drzwi po upewnieniu się, że nie spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub jego utrudnienia, nadzór nad bezpiecznym wsiadaniem i wysiadaniem do i z pojazdu, udzielanie wszelkiej niezbędnej pomocy przewożonym uczniom w celu zapewnienia im bezpieczeństwa podczas przejazdu. 6) Opiekę nad uczniami w ramach przewozu na zajęcia z wychowania fizycznego odbywające się na Pływalni „Relaks” w Kaczorach zapewniają dyrektorzy ww. szkół. 7) Realizacja przedmiotu umowy odbywać się będzie środkami transportu przystosowanymi do przewozu dzieci i młodzieży szkolnej spełniającymi wszystkie wymogi bezpieczeństwa związane z przewozem pasażerskim, o którym mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 58 z późn. zm.) i ustawy Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1990 z późn. zm.), przez osoby mające odpowiednie uprawnienia do świadczenia tych usług. 8) Pojazdy, którymi dysponować będzie Wykonawca w zakresie realizacji zadania muszą spełniać warunki określone w obowiązujących przepisach, w szczególności w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia ( Dz. U. z 2016 r., poz. 2022 z późn. zm.), gwarantujących odpowiednią jakość, o określonych parametrach technicznych i jakościowych.
II.5) Główny kod CPV: 60130000-8
Dodatkowe kody CPV:
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2022-06-30
II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: 3. Warunki udziału w postępowaniu w zakresie: a) posiadania kompetencji i uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Wykonawca spełni ten warunek przedstawiając aktualną licencję zezwalającą na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub zawodu przewoźnika drogowego, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 58 z późn. zm.), b) posiadania wiedzy i doświadczenia Wykonawca spełni ten warunek przedstawiając wykaz głównych usług (z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane), z którego będzie wynikać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał min. dwie usługi o wartości co najmniej 200 000,00 zł brutto każda, polegające na transporcie osób, oraz załączy dowody czy usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie (załącznik nr 5 do SIWZ),
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: d) sytuacji ekonomicznej i finansowej Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia – opłacona polisa w wysokości co najmniej 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych).
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - Wykonawca spełni ten warunek przedstawiając wykaz pojazdów przystosowanych do przewozu uczniów, którymi dysponuje Wykonawca, przeznaczonych do wykonania przedmiotu zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania (załącznik nr 6 do SIWZ) oraz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia: kierowców posiadających uprawnienia do kierowania autobusami, dołączy wykaz oraz oświadczenie, że zaproponowane osoby posiadają wymagane uprawnienia (załącznik nr 7 do SIWZ)
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Tak
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Na potwierdzenie spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawcy zobowiązani są załączyć wraz z formularzem ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ) następujące dokumenty: a) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw wykluczenia z postępowania na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp – w celu potwierdzenia spełnienia wymagań rozdział VI ust. 1 i 2 (załącznik nr 2 i 3 do SIWZ), b) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (załącznik nr 2 i 3 do SIWZ), c) dokument, w którym ustanowiony jest pełnomocnik do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (o ile dotyczy), d) zobowiązanie innego podmiotu do oddania Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 9 do SIWZ (o ile dotyczy), e) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie powinni załączyć do oferty pełnomocnictwo udzielone jednemu z partnerów do reprezentacji w postępowaniu podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie, albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, f) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni załączyć do oferty wykaz podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie. 2. W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 pkt 23 ustawy Pzp (załącznik nr 4 do SIWZ).
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
3. Zamawiający zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedstawić: a) aktualną licencję zezwalającą na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub zawodu przewoźnika drogowego, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 58 z późn. zm.). b) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia – opłacona polisa w wysokości co najmniej 500 000,00 zł, c) wykazu głównych usług (z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane), z którego będzie wynikać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał min. dwie usługi o wartości co najmniej 200 000,00 zł brutto każda, polegające na transporcie osób, oraz załączy dowody czy usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie – według załącznika nr 5 do SIWZ, d) wykaz pojazdów, którymi dysponuje Wykonawca, przeznaczonych do wykonania przedmiotu zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania – według załącznika nr 6 do SIWZ, e) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami – według załącznika nr 7 do SIWZ, f) informację o zakresie usług, których Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom – według załącznika nr 8 do SIWZ, g) parafowanego przez Wykonawcę projektu umowy stanowiącego załącznik nr 10 do SIWZ, h) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, i) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Nie
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Czas podstawienia autobusu zastępczego 20,00
Termin płatności faktury 20,00
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zwartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. a) w roku szkolnym 2020/2021 i 2021/2022 ceny biletów miesięcznych na poszczególnych trasach oraz cena usługi przewozu dzieci na Pływalnię „Relaks” w Kaczorach może zostać podwyższona maksymalnie o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w roku 2019 i 2020, b) zmiana postanowień umowy może być dokonana tylko w formie pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-03-20, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Załączniki

01 załącznik nr 1 oferta (21.7kB) Zapisz dokument  
02_zalacznik_nr_2_do_siwz__wzor__oswiadczenie_wykonawcy (21.1kB) Zapisz dokument  
03_zalacznik_nr_3_do_siwz__wzor__oswiadczenie_wykonawcy (22.1kB) Zapisz dokument  
04_zał_nr_4_do_siwz___wzor_formularza__oswiadczenie_nt_przynaleznosci_do_grupy_kapitalowej (20.9kB) Zapisz dokument  
05 załącznik nr 5 wykaz usług (20.3kB) Zapisz dokument  
06_zalacznik_nr_6_do_siwz___wzor_formularza__wykaz_srodkow_transportu_niezbednych_do_wykonania_zamowienia (20.4kB) Zapisz dokument  
07_zalacznik_nr_7_do_siwz___wzor_formularza__wykaz_osob (22.8kB) Zapisz dokument  
08 załącznik nr 8 podwykonawcy (15.9kB) Zapisz dokument  
09_zalacznik_nr_9_do_siwz___wzor_formularza__zobowiazanie_innego_podmiotu_do_oddania_do_dyspozycji (21.9kB) Zapisz dokument  
10 załącznik nr 10 projekt umowy (28.7kB) Zapisz dokument  
SIWZ (37.5kB) Zapisz dokument  
informacja_z_otwarcia_ofert (19.5kB) Zapisz dokument  
ZAWIADOMIENIE o wyborze (22kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Mateusz Grzesiuk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Mateusz Grzesiuk
Data wprowadzenia:2019-03-06 13:01:56
Opublikował:Mateusz Grzesiuk
Data publikacji:2019-03-06 13:05:50
Ostatnia zmiana:2019-03-26 15:04:33
Ilość wyświetleń:1462

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij