Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Kaczory

Kolorowy pasek

Unia Europejska

Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu       Informacje i formularze on-line: http://simap.europa.eu

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu

(Dyrektywa 2004/18/WE)

 

Sekcja I : Instytucja zamawiająca

 1. Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa: Gmina Kaczory Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest znany) _

Adres pocztowy: ul. Dworcowa 22

Miejscowość: Kaczory Kod pocztowy: 64-810 Państwo: Polska (PL)

Punkt kontaktowy: Urząd Gminy w Kaczorach Tel.: +48 672842371 Osoba do kontaktów: Aleksandra Oleszczyk

E-mail: inwestycje@kaczory.com.pl    Faks: +48 672841233

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)

Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: (URL)http://bip.kaczory.com.pl

Adres profilu nabywcy: (URL)       

Dostęp elektroniczny do informacji: (URL)      

Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: (URL)       

Więcej informacji można uzyskać pod adresem

Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) O Inny (proszę wypełnić załącznik A.I)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem

Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) O Inny (proszę wypełnić załącznik A.II)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres

Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) O Inny (proszę wypełnić załącznik A.III)

 1. Rodzaj instytucji zamawiającej

O Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne

O Agencja/urząd krajowy lub federalny

O Organ władzy regionalnej lub lokalnej

O Agencja/urząd regionalny lub lokalny

O Podmiot prawa publicznego

O Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa

O Inna: (proszę określić)

 1. Główny przedmiot lub przedmioty działalności

El Ogólne usługi publiczne

 • Obrona
 • Porządek i bezpieczeństwo publiczne
 • Środowisko
 • Sprawy gospodarcze i finansowe
 • Zdrowie
 • Budownictwo i obiekty komunalne
 • Ochrona socjalna
 • Rekreacja, kultura i religia
 • Edukacja
 • Inny: (proszę określić)
 • Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: O tak ® nie

więcej informacji o tych instytucjach zamawiających można podać w załączniku A


 

Załączniki

ogłoszenie o zamówieniu przekazane UPUE 13.04.2018 (118.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ (215.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 1 - Wykaz obiektów (33.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 2 - formularz ofertowy (53kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 2a - formularz cenowy (168.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 3 - formularz_edytowalny_JEDZ (182.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 4 - przynależność do gr. kapitał (38.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 5 do SIWZ, istotne postanowienia umowy (91kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zawiadomienie 15.05.2018 (39.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (49.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Mateusz Grzesiuk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Mateusz Grzesiuk
Data wprowadzenia:2018-04-13 13:34:34
Opublikował:Mateusz Grzesiuk
Data publikacji:2018-04-13 13:34:34
Ostatnia zmiana:2018-06-21 10:35:20
Ilość wyświetleń:1552

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij