U c h w a ł a Nr XXIV/212/2017

Rady Gminy Kaczory

z dnia 18 grudnia 2017 r.

w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych przy drogach powiatowychNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 20f pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222) Rada Gminy Kaczory uchwala, co następuje:§ 1. Dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców wskazuje się wstępne miejsca lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych przy drogach powiatowych:

  1. Nr 1180P w miejscowości Byszewice, str. L przy działce o numerze ewidencyjnym 2,

  2. Nr 1160P w miejscowości Dziembowo (szkoła), str. L przy działce o numerze ewidencyjnym 282,

  3. Nr 1177P w miejscowości Kaczory ul. Chodzieska, str. L przy działce o numerze ewidencyjnym 250/3.

§ 2. Wnioskowane lokalizacje nowych przystanków komunikacyjnych określonych w § 1 wskazano na mapie stanowiącej załączniki nr 1 – 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaczory.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.U z a s a d n i e n i e
do uchwały Nr XXIV/212/2017 Rady Gminy Kaczory z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych przy drogach powiatowych
Zgodnie z art. 20f pkt. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222) zarządca drogi jest obowiązany uwzględnić uchwały rady gminy, w których dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców wskazane zostaną wstępne miejsca lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych.


Gmina Kaczory realizuje inwestycję pn.: „Poprawa infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSI - budowa ścieżek rowerowych na odcinkach Kaczory-Śmiłowo, Kaczory-Morzewo oraz budowa infrastruktury transportu publicznego - zatok autobusowych – Część 3 BUDOWA ZATOK AUTOBUDOWYCH”, która przewiduje budowę nowych przystanków autobusowych w miejscowości Dziembowo i Kaczory oraz na wniosek mieszkańców miejscowości Byszewice.


W związku z ww. inwestycją w miejscowościach Byszewice, Dziembowo i Kaczory wskazuje się miejsce lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych, którego właścicielem będzie Gmina Kaczory przy drogach powiatowych nr 1180P, nr 1160P i 1177P wskazanych w załącznikach graficznych do niniejszej uchwały.


Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały wskazującej wstępną lokalizację przystanków komunikacyjnych w celu zaspokojenia potrzeb mieszkańców oraz zapewnienia, organizowania i funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kaczory jest uzasadnione.