Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Kaczory

Kolorowy pasek

 U c h w a ł a Nr XXIV/211/2017

  Rady Gminy Kaczory

z dnia 18 grudnia 2017 r.

w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U z 2017 r. poz. 1785) Rada Gminy Kaczory uchwala, co następuje:


§ 1. Uchwała określa szczegółowe warunki udzielania pomocy de minimis, do której ma zastosowanie rozporządzenie Komisji Europejskiej Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. U. UE L nr 352 z 24.12.2013 r.) oraz przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1808, z późn. zm.).


§ 2. Pomoc, o której mowa w § 1, może być udzielana wyłącznie przedsiębiorcom, dla których wartość planowanej pomocy de minimis uzyskanej przez danego przedsiębiorcę w różnych formach i z różnych źródeł, w okresie bieżącego roku kalendarzowego oraz dwóch poprzedzających go lat kalendarzowych nie przekracza kwoty stanowiącej równowartość 200 tys. Euro brutto, a w sektorze drogowego transportu towarów 100 tys. Euro.


§ 3. 1. Pomoc, o której mowa w § 1 może być udzielona w formie zwolnienia od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców będących podatnikami podatku od nieruchomości podejmujących na terenie Gminy Kaczory po raz pierwszy działalność gospodarczą oraz dla przedsiębiorców tworzących nową inwestycję.

2. Przez nową inwestycję należy rozumieć inwestycję związaną z budową lub rozbudową budynków i obiektów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

3. Za przedsiębiorcę w rozumieniu niniejszej uchwały uważa się każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą niezależnie od formy prawnej i źródeł finansowania.


§ 4. Zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty i budynki przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej oraz stanowiące nową inwestycję w rozumieniu § 3 ust. 2, w następującej wysokości:


  1. 100 % - przez okres 1 roku,

  2. 50 % - w drugim roku,

  3. 30 % - w trzecim roku.


§ 5. Prawo do zwolnienia od podatku od nieruchomości, o którym mowa w niniejszej uchwale nie obejmuje inwestycji celu publicznego oraz nowych inwestycji zajętych na stacje paliw, myjnie samochodowe, stacje bazowe telefonii cyfrowych, odnawialne źródła energii m. in. elektrowni wiatrowych, elektrowni wodnych, biogazowni, paneli fotowoltaicznych oraz przedsiębiorców posiadających zaległości podatkowe wobec budżetu Gminy Kaczory.

§ 6. 1. Przedsiębiorca, który zamierza skorzystać ze zwolnienia od podatku od nieruchomości, do zgłoszenia stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały, zobowiązany jest dołączyć:


1) deklarację lub informację na podatek od nieruchomości zawierającej dane o przedmiotach zwolnienia,

2) dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości objętej zwolnieniem,

3) decyzję – pozwolenie na budowę,

4) decyzję – pozwolenie na użytkowanie obiektu lub inny dokument potwierdzający przyjęcie obiektu do użytkowania wydany przez właściwy organ,

5) informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311, z późn. zm.),

6) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie i w rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.


2. Zgłoszenie zamiaru o którym mowa w ust. 1 przedsiębiorca obowiązany jest złożyć organowi podatkowemu w terminie 1 roku od dnia powstania obowiązku podatkowego. Po upływie ww. terminu prawo do zwolnienia od podatku od nieruchomości wygasa.


§ 7. 1. Przedsiębiorca korzystający ze zwolnienia, o którym mowa w § 4, jest zobowiązany powiadomić pisemnie organ podatkowy o utracie warunków uprawniających do zwolnienia w ramach pomocy de minimis najpóźniej w terminie 14 dni od daty powstania okoliczności powodujących tę utratę.

2. Przedsiębiorca, który w terminie określonym w ust. 1 powiadomi organ podatkowy traci prawo do tego zwolnienia od miesiąca, w którym utracił te warunki.

3. W przypadku utraty prawa do zwolnienia od podatku od nieruchomości przedsiębiorca zobowiązany jest do zapłaty podatku za okres, w którym nienależnie korzystał ze zwolnienia, wraz z odsetkami za zwłokę zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Przedsiębiorca, który wprowadził organ podatkowy w błąd co do spełnienia warunków, od których uzależnione jest zwolnienie od podatku od nieruchomości, traci prawo do tego zwolnienia za cały okres.

5. W przypadku wykorzystania udzielonej pomocy niezgodnie z warunkami określonymi w uchwale, kwota w wysokości niezapłaconego podatku stanowi zaległość podatkową.

6. Zwrot pomocy następuje wraz z odsetkami za zwłokę w wysokości ustalonej jak dla zaległości podatkowych w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o utracie prawa do zwolnienia.


§ 8. Pomoc w formie przewidzianej niniejszą uchwałą nie może być udzielona, jeżeli przedsiębiorca otrzymał pomoc inną niż pomoc de minimis na tę samą inwestycję, w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych lub tego samego środka finansowania ryzyka, a łączna kwota pomocy spowodowałaby przekroczenie dopuszczalnej intensywności pomocy lub kwotę pomocy ustalonej pod kątem specyficznych uwarunkowań każdego przypadku w rozporządzeniu w sprawie wyłączeń grupowych lub decyzji Komisji.

§ 9. Organ udzielający pomocy wydaje beneficjentowi pomocy zaświadczenie, że udzielona pomoc publiczna jest pomocą de minimis. Wartość pomocy publicznej wyrażona jest w kwocie pieniężnej w przeliczeniu na euro według kursu średniego walut obcych, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu udzielenia faktycznego przysporzenia korzyści finansowych.


§ 10. Uchwała ma zastosowanie do nowych inwestycji, których budowa została zakończono po wejściu w życie niniejszej uchwały.


§ 11. Zwolnienie od podatku od nieruchomości nie przysługuje przedsiębiorcom powstałym przez przekształcenie lub połączenie z innymi podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą na terenie Gminy Kaczory.


§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaczory.


§ 13. Traci moc uchwała Nr XXIX/224/2014 Rady Gminy Kaczory z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2014 r. poz. 3637).


§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2020 r.U z a s a d n i e n i e


do projektu uchwały Nr XXIV/211/2017 Rady Gminy Kaczory z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimisPrzepis art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) stanowi, że do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach.

Zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 ze zm.) rada gminy, może wprowadzić inne zwolnienia przedmiotowe niż określone w art. 7 ust. 1 w/w ustawy.

Uchwała wprowadza zwolnienie przez okres 3 lat od podatku od nieruchomości za grunty i budynki przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej oraz stanowiące nową inwestycję w rozumieniu § 3 ust. 2 niniejszej uchwały.


Wyżej wymienione zwolnienie może być dla przedsiębiorców będących podatnikami podatku od nieruchomości podejmujących na terenie Gminy Kaczory po raz pierwszy działalność gospodarczą oraz dla przedsiębiorców tworzących nową inwestycję.


Zwolnienie stanowi pomoc de minimis, której udzielenie następuje zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji Europejskiej Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L Nr 352 z 24.12.2013).


Zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1808, z późn. zm.) projekt uchwały przewidujący udzielenie pomocy de minimis został przesłany (pismo nr PO.3123.23.2017 z dnia 13.11.2017 r.) do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie celem przedstawienia zastrzeżeń dotyczących przejrzystości zasad udzielania pomocy.

Do projektu ww. uchwały Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie w piśmie nr DMP-530-897(2)/17/MM z dnia 30 listopada 20127 r. przedstawił uwagi do przepisu § 6 ust. 1 pkt 6 i przepisu § 8 oraz ograniczenia terminu obowiązywania uchwały. Uwagi te zostały uwzględnione w uchwale.


Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały jest uzasadnione.
Załączniki

zał do uchw o pom de minimis XI 2017 r. (15.2kB) Zapisz dokument  

Metadane

Źródło informacji:Mateusz Grzesiuk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Mateusz Grzesiuk
Data wprowadzenia:2018-03-12 15:31:33
Opublikował:Mateusz Grzesiuk
Data publikacji:2018-03-12 15:39:40
Ostatnia zmiana:2018-04-20 09:08:59
Ilość wyświetleń:285

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij