UCHWAŁA NR XXIV/206/2017

RADY GMINY KACZORY

z dnia 18 grudnia 2017 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zelgniewo – rejon drogi do jeziora


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), w związku z Uchwałą Nr XIII/102/2016 Rady Gminy Kaczory z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania wsi Zelgniewo – rejon drogi do jeziora, Rada Gminy Kaczory uchwala, co następuje:


§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Zelgniewo – rejon drogi do jeziora, zwany dalej „planem”, po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kaczory” uchwalonego Uchwałą Nr VII/54/2015 Rady Gminy Kaczory z dnia 15 września 2015 r. ze zmianami.

2. Granice obszaru objętego planem miejscowym określa rysunek planu.

3. Integralnymi częściami uchwały są:

  1. rysunek planu, zatytułowanyMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Zelgniewo – rejon drogi do jeziora” wraz z wyrysem ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kaczory – w skali 1:1000 – załącznik nr 1;

  2. rozstrzygnięcie Rady Gminy Kaczory w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyłożonego do publicznego wglądu, stanowiące załącznik nr 2;

  3. rozstrzygnięcie Rady Gminy Kaczory o sposobie realizacji zapisanych w planie zadań z zakresu infrastruktury technicznej oraz zasadach ich finansowania należących do zadań własnych gminy, stanowiące załącznik nr 3.ROZDZIAŁ 1

Przepisy ogólne


§ 2. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

 1. budynku garażowo-gospodarczym – należy przez to rozumieć budynek garażowy, gospodarczy lub garażowo-gospodarczy;

 2. dachu stromym – należy przez to rozumieć dach o kącie nachylenia połaci dachowych większym niż 12°;

 3. nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię określoną rysunkiem planu, wyznaczającą możliwie najbliższe usytuowanie budynków względem granicy frontowej działki lub innego elementu odniesienia;

 4. obowiązującej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię określoną rysunkiem planu, wyznaczającą ścisłe usytuowanie elewacji frontowej budynku względem frontu działki;

 5. powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć, wyrażony w procentach, stosunek powierzchni zabudowanej obiektami kubaturowymi do powierzchni działki budowlanej;

 6. przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi i obowiązujące normy branżowe;

 7. terenie – należy przez to rozumieć obszar o określonym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi.

§ 3. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

 1. granica obszaru objętego planem;

 2. linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

 3. przeznaczenie terenów oznaczone symbolami graficznymi i literowymi;

 4. obowiązujące linie zabudowy;

 5. nieprzekraczalne linie zabudowy;

 6. strefa „W” ochrony stanowisk archeologicznych.


§ 4. Ustala się następujące przeznaczenie terenów:

  1. tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone symbolami 1MN, 2MN, 3MN;

  2. tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy usługowej oznaczone symbolami 1MN/U, 2MN/U, 3MN/U;

  3. tereny dróg wewnętrznych oznaczone symbolami 1KDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW.


§ 5. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

  1. ustala się lokalizację zabudowy zgodnie z wyznaczonymi na rysunku planu liniami zabudowy, przy czym:

  2. od strony dróg żadna z części budynków nie może przekroczyć wyznaczonej linii zabudowy w kierunku linii rozgraniczającej drogę o więcej niż:

  1. okap, gzyms, daszek nad wejściem – 0,8 m,

  2. balkon, taras, schody zewnętrzne – 1,3 m,

  1. dopuszcza się odsunięcie projektowanych budynków garażowo-gospodarczych od obowiązującej linii zabudowy w głąb działki,

  2. dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej, w tym stacji transformatorowych, przed wyznaczonymi liniami zabudowy.


§ 6. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu ustala się:

 1. zakaz lokalizowania przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko określonych w przepisach odrębnych, z wyjątkiem inwestycji celu publicznego;

 2. w zakresie ochrony gruntów i wód – nakaz wykonania odpowiedniego zabezpieczenia przed przenikaniem ścieków i innych zanieczyszczeń do gruntu i wód dla istniejących i projektowanych dróg;

 3. w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego – nakaz wytwarzania energii dla celów grzewczych wyłącznie na bazie paliw i urządzeń charakteryzujących się najniższymi wskaźnikami emisji oraz odnawialnych źródeł energii;

 4. w zakresie ochrony przed hałasem – nakaz zachowania dopuszczalnych poziomów hałasu określonych w przepisach odrębnych, na terenach oznaczonych symbolami:

 1. MN jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

 2. MN/U jak dla terenów mieszkaniowo-usługowych;

 1. w zakresie gospodarowania odpadami – nakaz gromadzenia i zagospodarowania odpadów zgodnie z regulaminem utrzymania porządku i czystości w gminie oraz przepisami odrębnymi,

 2. w zakresie zagospodarowania mas ziemnych:

  1. nakaz wykorzystania mas ziemnych o dopuszczalnej zawartości substancji powodujących ryzyko w glebie lub w ziemi, uzyskanych w wyniku prac ziemnych na terenach ich powstawania do ukształtowania terenu, w tym dla urządzania zieleni towarzyszącej inwestycjom,

  2. dopuszczenie usuwania nadmiarów mas ziemnych poza obszar planu zgodnie z przepisami odrębnymi;

 3. w zakresie kształtowania zieleninakaz zagospodarowania zielenią wszystkich powierzchni wolnych od zabudowy i utwardzenia.


§ 7. W zakresie zasad kształtowania krajobrazu ustala się nakaz kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu zgodnie z ustaleniami niniejszej uchwały.


§ 8. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych, oraz dóbr kultury współczesnej ustala się:

 1. w zakresie ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturowego:

   1. strefę „W” ochrony stanowisk archeologicznych obejmującą zewidencjonowane stanowisko archeologiczne w Zelgniewie, ob. AZP 36-28/3, objęte ochroną konserwatorską, ujęte w gminnej ewidencji zabytków gminy Kaczory, w granicach całego obszaru objętego planem,

   2. w obrębie strefy „W” ochrony stanowisk archeologicznych ustala się:

   • nakaz prowadzenia badań archeologicznych podczas realizacji inwestycji związanych z zabudową i zagospodarowaniem terenu, w zakresie uzgodnionym z wojewódzkim konserwatorem zabytków,

   • nakaz uzyskania pozwolenia konserwatorskiego na prowadzenie badań archeologicznych przed uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę zgodnie z przepisami odrębnymi;

 1. nie określa się zasad ochrony dóbr kultury współczesnej z uwagi na brak takich obiektów na obszarze objętym planem.


§ 9. Nie określa się wymagań wynikających z potrzeby kształtowania przestrzeni publicznych.


§ 10. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów w tym terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz planach zagospodarowania przestrzennego województwa, ustala się nakaz uwzględnienia ograniczeń określonych w przepisach odrębnych, wynikających z położenia terenów objętym planem w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 127 „Subzbiornik Złotów-Piła-Strzelce Krajeńskie”.


§ 11. W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem:

 1. nie wskazuje się terenów do objęcia scaleniem i podziałem, zgodnie z przepisami odrębnymi;

 2. dopuszcza się scalanie i podział nieruchomości zgodnie z przepisami odrębnymi, przy czym parametry nowo wydzielanej działki budowlanej nie mogą być mniejsze niż określone w niniejszej uchwale, z wyjątkiem działek wydzielanych dla realizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, dojść i dojazdów oraz regulacji granic pomiędzy nieruchomościami;

 3. ustala się parametry nowo wydzielanej działki budowlanej:

 1. minimalną powierzchnię zgodnie z ustaleniami niniejszej uchwały,

 2. minimalną szerokość frontu działki – 18,0 m,

 3. kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego przylegającej drogi – od 60° do 120°;

 1. dopuszcza się realizację zabudowy na istniejących działkach niespełniających minimalnej powierzchni nowo wydzielanej działki budowlanej określonej w niniejszej uchwale.


§ 12. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenu oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy ustala się nakaz zgłaszania do Szefostwa Służb Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP wszelkich projektowanych budowli o wysokości równej i większej niż 50,0 m n.p.t. przed wydaniem pozwolenia na budowę.


§ 13. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej ustala się:

 1. w zakresie komunikacji:

  1. obsługę komunikacyjną terenów objętych planem poprzez układ dróg wewnętrznych połączonych z drogą powiatową nr 1177P poza granicami obszaru objętego planem,

  2. dla terenów dróg wewnętrznych, oznaczonych symbolami 1KDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW:

  • szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu,

  • dopuszczenie lokalizacji chodników i ścieżek pieszo-rowerowych,

  • dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,

  • dopuszczenie lokalizacji miejsc postojowych,

  1. minimalną liczbę stanowisk postojowych dla samochodów osobowych zlokalizowanych w obrębie własnej działki:

     • 1 stanowisko postojowe na każdy lokal mieszkalny,

     • 3 stanowiska postojowe na każde 100 m2 powierzchni użytkowej obiektów i lokali usługowych,

  1. nakaz wyznaczenia odpowiedniej ilości stanowisk postojowych dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową zgodnie z przepisami odrębnymi;

 1. w zakresie zaopatrzenia w wodę:

 1. zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej,

 2. dopuszczenie zachowania istniejącej sieci wodociągowej, z możliwością jej przebudowy oraz rozbudowy,

 3. nakaz zapewnienia wody dla celów przeciwpożarowych;

 1. w zakresie odprowadzenia ścieków:

 1. odprowadzanie ścieków do kanalizacji sanitarnej,

 2. do czasu budowy kanalizacji sanitarnej dopuszcza się odprowadzanie ścieków bytowych do szczelnych, atestowanych zbiorników bezodpływowych, z których ścieki będą wywożone przez koncesjonowanego przewoźnika do oczyszczalni ścieków;

 1. w zakresie odprowadzenia wód opadowych i roztopowych:

 1. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej,

 2. w przypadku braku możliwości przyłączenia do kanalizacji deszczowej dopuszcza się zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na własnym terenie lub ich odprowadzanie do dołów chłonnych lub do zbiorników retencyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi;

 1. w zakresie zaopatrzenia w gaz – docelowe podłączenie terenów objętych planem do sieci gazowej;

 2. w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:

 1. dopuszczenie zachowania istniejącej sieci elektroenergetycznej, z możliwością jej przebudowy oraz rozbudowy,

 2. dopuszczenie lokalizacji stacji transformatorowych z zapewnieniem dostępu do dróg publicznych.


§ 14. Nie określa się sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.ROZDZIAŁ 2

Przepisy szczegółowe


§ 15. W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, na terenach oznaczonych symbolami 1MN, 2MN, 3MN:

 1. ustala się możliwość lokalizacji:

  1. nie więcej niż jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego w obrębie jednej działki budowlanej,

  2. nie więcej niż jednego budynku garażowo-gospodarczego w obrębie jednej działki budowlanej,

  3. sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,

  4. dojść, dojazdów i miejsc postojowych;

 2. ustala się wskaźniki zagospodarowania terenu:

  1. wskaźnik intensywności zabudowy:

   • maksymalny – 0,60,

   • minimalny – 0,10,

  1. maksymalna powierzchnia zabudowy – 30%,

  2. maksymalna powierzchnia budynku garażowo-gospodarczego – nie więcej niż 60,0 m2,

  3. minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej – 50%;

 1. ustala się zasady sytuowania i parametry projektowanych budynków:

  1. obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,

  2. maksymalna wysokość:

    1. budynku mieszkalnego jednorodzinnego – nie więcej niż 10,0 m,

    2. budynku garażowo-gospodarczego – nie więcej niż 6,0 m,

  1. maksymalna liczba kondygnacji:

    1. dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego – dwie kondygnacje nadziemne, w tym poddasze użytkowe,

    2. dla budynku garażowo-gospodarczego – jedna kondygnacja nadziemna,

  1. dopuszcza się podpiwniczenie budynków, przy czym poziom parteru należy sytuować na wysokości nieprzekraczającej 0,6 m nad poziomem terenu,

  2. geometria dachu:

    1. dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego dachy strome dwu- lub wielospadowe o nachyleniu 30° – 45°,

    2. dla budynku garażowo-gospodarczego – dachy strome dwu- lub jednospadowe o nachyleniu 20° – 45°, formą nawiązujące do budynku mieszkalnego jednorodzinnego,

  1. kierunek głównej kalenicy – równoległy do frontu działki budowlanej,

  2. pokrycie dachów stromych: dachówka, materiały imitujące dachówkę w kolorach od brunatnego, poprzez ceglany do czerwonego,

  3. dopuszcza się usytuowanie budynku garażowego jako obiektu wolnostojącego lub przybudowanego do budynku mieszkalnego,

  4. dopuszcza się realizację garażu w obrębie kubatury budynku mieszkalnego;

 1. ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielanej działki budowlanej 1 000,0 m2.§ 16. W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, na terenach oznaczonych symbolami 1MN/U, 2MN/U, 3MN/U:

 1. ustala się możliwość lokalizacji:

  1. nie więcej niż jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego, jednego budynku mieszkalno-usługowego albo jednego budynku usługowego wolnostojącego w obrębie działki budowlanej,

  2. nie więcej niż jednego budynku garażowo-gospodarczego w obrębie jednej działki budowlanej,

  3. sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,

  4. dojść, dojazdów i miejsc postojowych;

 1. ustala się wskaźniki zagospodarowania terenu:

  1. wskaźnik intensywności zabudowy:

   • maksymalny – 0,70,

   • minimalny – 0,10,

  1. maksymalna powierzchnia zabudowy – 35%,

  2. maksymalna powierzchnia budynku garażowo-gospodarczego – nie więcej niż 60,0 m2,

  3. minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej – 40%;

 1. ustala się zasady sytuowania i parametry projektowanych budynków:

  1. obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,

  2. maksymalna wysokość:

    1. budynku mieszkalnego jednorodzinnego, budynku mieszkalno-usługowego i budynku usługowego – nie więcej niż 10,0 m,

    2. budynku garażowo-gospodarczego – nie więcej niż 6,0 m,

  1. maksymalna liczba kondygnacji:

    1. dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego, budynku mieszkalno-usługowego i budynku usługowego – dwie kondygnacje nadziemne, w tym poddasze użytkowe,

    2. dla budynku garażowo-gospodarczego – jedna kondygnacja nadziemna,

  1. dopuszcza się podpiwniczenie budynków, przy czym poziom parteru należy sytuować na wysokości nieprzekraczającej 0,6 m nad poziomem terenu,

  2. geometria dachu:

    1. dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego, budynku mieszkalno-usługowego i budynku usługowego dachy strome dwu- lub wielospadowe o nachyleniu 30° – 45°,

    2. dla budynku garażowo-gospodarczego – dachy strome dwu- lub jednospadowe o nachyleniu 20° – 45°, formą nawiązujące do budynku mieszkalnego jednorodzinnego,

  1. kierunek głównej kalenicy – równoległy do frontu działki budowlanej,

  2. pokrycie dachów stromych: dachówka, materiały imitujące dachówkę w kolorach od brunatnego, poprzez ceglany do czerwonego,

  3. dopuszcza się usytuowanie budynku garażowego jako obiektu wolnostojącego lub przybudowanego do budynku mieszkalnego, budynku mieszkalno-usługowego lub budynku usługowego,

  4. dopuszcza się lokalizację garażu w obrębie kubatury budynku mieszkalnego, budynku mieszkalno-usługowego lub budynku usługowego;

 1. ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielanej działki budowlanej 1 000,0 m2.
ROZDZIAŁ 3

Przepisy końcowe


§ 17. Ustala się stawkę służącą naliczaniu jednorazowych opłat, o jakich mowa w art. 36
ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) w wysokości 30%.


§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaczory.


§ 19. Uchwała w sprawie niniejszego planu wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

UZASADNIENIE


do Uchwały Nr XXIV/206/2017 Rady Gminy Kaczory z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zelgniewo – rejon drogi do jeziora


Prace nad planem miejscowym wykonano w oparciu o Uchwałę Nr XIII/102/2016 Rady Gminy Kaczory z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania wsi Zelgniewo – rejon drogi do jeziora.

Przedmiotem planu miejscowego jest ustalenie przeznaczenia oraz zasad zagospodarowania terenów położonych we wsi Zelgniewo, w rejonie drogi do jeziora. W planie wyznaczono tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z zabudową usługową oraz tereny dróg wewnętrznych.

Plan zawiera część tekstową, graficzną oraz rozstrzygnięcia i uzasadnienie. Plan nie narusza ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kaczory” uchwalonego Uchwałą Nr VII/54/2015 Rady Gminy Kaczory z dnia 15 września 2015 r. ze zmianami i jest zgodny z przepisami odrębnymi. Czynności formalno-prawne udokumentowane są w sporządzonej dokumentacji prac planistycznych.

W projekcie planu miejscowego uwzględniono wymogi określone w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073):

 1. wymagania ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury – poprzez wprowadzenie ustaleń w zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;

 2. walory architektoniczne i krajobrazowe – poprzez wprowadzenie ustaleń w zakresie zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu, maksymalnej i minimalnej intensywność zabudowy jako wskaźnika powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, minimalnego udziału procentowego powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, maksymalnej wysokości zabudowy oraz linii zabudowy i gabarytów obiektów;

 3. wymagania ochrony środowiska, w tym gospodarowania wodami i ochrony gruntów rolnych i leśnych – poprzez wprowadzenie ustaleń w zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;

 4. wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej – poprzez wprowadzenie ustaleń w zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;

 5. wymagania ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia, a także potrzeby osób niepełnosprawnych – poprzez wprowadzenie ustaleń w zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenu oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy;

 6. walory ekonomiczne przestrzeni – poprzez ustalenie przeznaczenia terenów z uwzględnieniem prognozy skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego;

 7. prawo własności – poprzez ustalenie przeznaczenia terenów z uwzględnieniem stanu prawnego gruntów;

 8. potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa – poprzez wprowadzenie ustaleń w zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenu oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy;

 9. potrzeby interesu publicznego – nie wystąpiła potrzeba wprowadzania ustaleń w zakresie wymagań wynikających z potrzeby kształtowania przestrzeni publicznych;

 10. potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej, w szczególności sieci szerokopasmowych – poprzez wprowadzenie ustaleń w zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;

 11. zapewnienie udziału społeczeństwa w pracach nad studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz planem zagospodarowania przestrzennego województwa, w tym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej – poprzez zapewnienie możliwości składania wniosków i uwag do projektu planu miejscowego zgodnie z wymogami art. 17 ust. 1 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073);

 12. zachowanie jawności i przejrzystości procedur planistycznych – poprzez przeprowadzenie procedury planistycznej zgodnie z wymogami art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073);

 13. potrzeby zapewnienia odpowiedniej ilości i jakości wody, do celów zaopatrzenia ludności – poprzez wprowadzenie ustaleń w zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej.

W projekcie planu miejscowego uwzględniono wymogi określone w art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) dotyczące ustalania przeznaczenia terenu lub określania potencjalnego sposobu zagospodarowania i korzystania z terenu z uwzględnieniem:

 1. interesu publicznego i prywatnego, w tym zgłaszanych w postaci wniosków i uwag, zmierzających do ochrony istniejącego stanu zagospodarowania terenu, jak i zmian w zakresie jego zagospodarowania – poprzez wprowadzenie ustaleń w zakresie przeznaczenia terenów z uwzględnieniem potrzeb realizacji inwestycji celu publicznego oraz rozstrzygnięcie wniosków i uwag składanych do projektu planu miejscowego zgodnie z wymogami art. 17 ust. 1 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073);

 2. analiz ekonomicznych, środowiskowych i społecznych – poprzez sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko i prognozy skutków finansowych z uwzględnieniem potrzeb społeczności lokalnej w zakresie wyznaczania nowych terenów przeznaczonych pod zainwestowanie.

W projekcie planu miejscowego uwzględniono wymogi określone w art. 1 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) dotyczące uwzględnienia wymagań ładu przestrzennego, efektywnego gospodarowania przestrzenią oraz walorów ekonomicznych przestrzeni w przypadku sytuowania nowej zabudowy w zakresie:

 1. kształtowania struktur przestrzennych przy uwzględnieniu dążenia do minimalizowania transportochłonności układu przestrzennego – poprzez wprowadzenie ustaleń w zakresie przeznaczenia terenów z uwzględnieniem dostępności komunikacyjnej do dróg publicznych;

 2. lokalizowania nowej zabudowy mieszkaniowej w sposób umożliwiający mieszkańcom maksymalne wykorzystanie publicznego transportu zbiorowego jako podstawowego środka transportu – poprzez wprowadzenie ustaleń w zakresie przeznaczenia terenów z uwzględnieniem przebiegu sieci transportu publicznego;

 3. zapewniania rozwiązań przestrzennych, ułatwiających przemieszczanie się pieszych i rowerzystów – poprzez wprowadzenie ustaleń w zakresie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenów pod drogi wewnętrzne z uwzględnieniem chodników i ścieżek rowerowych;

 4. dążenia do planowania i lokalizowania nowej zabudowy na obszarach o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej, w granicach jednostki osadniczej w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. Nr 166, poz. 1612 oraz z 2005 r. Nr 17, poz. 141), w szczególności poprzez uzupełnianie istniejącej zabudowy oraz na terenach położonych na obszarach innych niż wymienione wyżej, wyłącznie w sytuacji braku dostatecznej ilości terenów przeznaczonych pod dany rodzaj zabudowy położonych na obszarach, o których mowa wyżej – poprzez wprowadzenie ustaleń w zakresie przeznaczenia terenów na obszarach położonych w sąsiedztwie terenów zainwestowanych i przeznaczonych pod zainwestowanie, posiadających dostęp do dróg publicznych i sieci infrastruktury technicznej.


W projekcie planu miejscowego uwzględniono wyniki analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy Kaczory, o której mowa w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), przeprowadzonej w ramach oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kaczory, przyjętej Uchwałą Nr XXII/159/2013 Rady Gminy Kaczory z dnia 10 czerwca 2013 r., zgodnie z którą „biorąc pod uwagę zmiany w przepisach prawnych oraz zakres tych zmian w odniesieniu do obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kaczory, wymagana jest aktualizacja studium dla całego obszaru gminy. Właściwym kierunkiem docelowych działań winno być sporządzenie nowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kaczory. Zamierzenia inwestycyjne i związana z tym polityka gminy oraz wyznaczone nowe kierunki zagospodarowania przestrzennego muszą znaleźć swoje odzwierciedlenie w nowym dokumencie, uwzględniającym aktualne uwarunkowania”. Na podstawie dokonanej oceny Rada Gminy Kaczory Uchwałą Nr VII/54/2015 z dnia 15 września 2015 r. przyjęła nowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kaczory, w którym określono kierunki w zakresie zmian w przeznaczeniu terenów, które znalazły swoje odzwierciedlenie w ustaleniach planu miejscowego.

W projekcie planu miejscowego uwzględniono ponadto wpływ na finanse publiczne, w tym budżet gminy, poprzez sporządzenie prognozy skutków finansowych, w której określono spodziewane dochody własne i wydatki gminy, w tym na wpływy z podatku od nieruchomości oraz na opłaty i odszkodowania, o których mowa w art. 36 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) oraz wydatki związane z realizacją inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, która należą do zadań własnych gminy.