Uchwała Nr XXIV/205/2017

Rady Gminy Kaczory

z dnia 18 grudnia 2017 r.

w sprawie nienaruszenia ustaleń Studium w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zelgniewo – rejon drogi do jezioraNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) uchwala się, co następuje:

§ 1. Stwierdza się, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zelgniewo – rejon drogi do jeziora nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kaczory uchwalonego uchwałą Nr VII/54/2015 Rady Gminy Kaczory z dnia 15 września 2015 r. ze zmianami.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXIV/205/2017 Rady Gminy Kaczory z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie nienaruszenia ustaleń Studium w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zelgniewo – rejon drogi do jeziora.

Rada Gminy Kaczory w dniu 17 czerwca 2016 r. podjęła uchwałę Nr XIII/102/2016
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
wsi Zelgniewo – rejon drogi do jeziora.

Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego powinno być poprzedzone stwierdzeniem przez Radę Gminy, że projekt planu miejscowego nie narusza ustaleń Studium. Powyższe wynika z treści przepisu art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073), który stanowi, że plan miejscowy uchwala rada gminy, po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń studium, rozstrzygając jednocześnie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

W doktrynie przyjmuje się, że powinno to nastąpić w formie odrębnej uchwały – komentarz do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym pod red.
Z. Niewiadomskiego, Warszawa 2004 str. 189.

Redakcja wyżej cytowanego przepisu wskazuje na zasadność podjęcia odrębnej uchwały rady gminy w kwestii stwierdzenia, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zelgniewo – rejon drogi do jeziora nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kaczory uchwalonego uchwałą Nr VII/54/2015 Rady Gminy Kaczory z dnia 15 września 2015 r. ze zmianami.