UCHWAŁA NR XXIV/203/ 2017

RADY GMINY KACZORY

z dnia 18 grudnia 2017 r.


w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kaczory – rejon Osiedla Pogodnego


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) Rada Gminy Kaczory uchwala, co następuje:


§ 1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kaczory – rejon Osiedla Pogodnego.


§ 21. Przedmiotem sporządzenia niniejszego planu jest określenie zasad zagospodarowania i zabudowy obszaru położonego we wsi Kaczory – rejon Osiedla Pogodnego.

2. Granice obszaru objętego planem miejscowym zostały określone na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.


§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaczory.


§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.UZASADNIENIE


do Uchwały Nr XXIV/203/2017 Rady Gminy Kaczory z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kaczory – rejon Osiedla Pogodnego


Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) w celu ustalenia przeznaczenia terenów, w tym dla inwestycji celu publicznego, oraz określenia sposobów ich zagospodarowania i zabudowy Rada Gminy podejmuje uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Obszar objęty niniejszą uchwałą jest objęty obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Z wnioskiem o zmianę ustaleń planu miejscowego przedmiotowego obszaru wystąpiła spółdzielnia mieszkaniowa. Celem opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest ustalenie przeznaczenia i zasad zagospodarowania dla wyznaczonych terenów mieszkaniowych.

Stosownie do art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przed podjęciem uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wykonano analizę zasadności jej podjęcia oraz stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium. Analiza wykazała, że obecnie obowiązujący plan miejscowy dla przedmiotowego obszaru uniemożliwia budowę nowych budynków mieszkalnych. Celem planu miejscowego będzie zatem określenie przeznaczenia terenów oraz zasad ich zagospodarowania, a także określenie zasad ochrony środowiska przyrodniczego i wyposażenia infrastrukturalnego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kaczory dla obszaru objętego ustalono tereny zabudowy mieszkaniowej.

W związku z powyższym uzasadnione jest przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kaczory – rejon Osiedla Pogodnego.