Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Kaczory

Kolorowy pasek

 


Uchwała Nr XXIII/198/2017

Rady Gminy Kaczory

z dnia 26 października 2017 r.

w sprawie rocznych stawek podatku od nieruchomości


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1785) Rada Gminy Kaczory uchwala, co następuje:


§ 1. Określa się wysokość rocznej stawki podatku od nieruchomości:


  1. od gruntów:


  1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,91 od 1 m2 powierzchni,

  2. pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,63 zł od 1 ha powierzchni,

  3. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,39 od 1 m2 powierzchni,

  4. niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 3,04 od 1 m2 powierzchni.


  1. od budynków lub ich części:


a) mieszkalnych – 0,77 od 1 m2 powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków

mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej –

21,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym

materiałem siewnym – 10,80 od 1 m2 powierzchni użytkowej,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,70 od 1 m2 powierzchni użytkowej,

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku

publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 5,80 od 1 m2 powierzchni

użytkowej,


  1. od budowli lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7.§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaczory.


§ 3. Traci moc uchwała Nr XV/113/2016 Rady Gminy Kaczory z dnia 12 października 2016 r. w sprawie rocznych stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 6173 z dnia 18 października 2016 r.).


§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.U z a s a d n i e n i e


do uchwały Nr XXIII/198/2017 Rady Gminy Kaczory z dnia 26 października 2017 r. w sprawie rocznych stawek podatku od nieruchomościPrzepis art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1785) stanowi, że rada gminy w drodze uchwały, określa wysokość stawek podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie danej gminy, z tym że stawki te nie mogą być wyższe od stawek maksymalnych określonych przez ustawodawcę.


Stawki maksymalne podatków i opłat lokalnych na 2018 rok zostały ogłoszone przez Ministra Rozwoju i Finansów w Obwieszczeniu z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2018 r. (M. P. z 2017 r. poz. 800). W uchwale zrealizowano ten obowiązek i określono wysokość stawek podatku od nieruchomości nie przekraczając górnych granic. Do corocznego przeszacowywania stawek maksymalnych wykorzystano wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2017 r. - Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 lipca 2017 r. (M.P. z 2017 r. poz. 697).


Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat, należy do wyłącznej właściwości rady gminy.


Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Metadane

Źródło informacji:Mateusz Grzesiuk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Mateusz Grzesiuk
Data wprowadzenia:2017-12-12 09:12:26
Opublikował:Mateusz Grzesiuk
Data publikacji:2017-12-12 09:12:55
Ostatnia zmiana:2017-12-12 09:13:40
Ilość wyświetleń:1819

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij