Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Kaczory

Kolorowy pasek

Ogłoszenie nr 546773-N-2017 z dnia 2017-07-07 r.

 

Gmina Kaczory: Budowa i przebudowa placów zabaw na terenie Gminy Kaczory
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu
Inwestycja będzie dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kaczory, krajowy numer identyfikacyjny 57079119300000, ul. ul. Dworcowa  22 , 64810   Kaczory, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 67 2842371, 2842372, , e-mail inwestycje@kaczory.com.pl, , faks 672 841 233.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.kaczory.com.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie
www.bip.kaczory.com.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
w formie pisemnej
Adres:
Urząd Gminy Kaczory ul. Dworcowa 22, 64-810 Kaczory


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa i przebudowa placów zabaw na ternie Gminy Kaczory
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest Budowa i przebudowa placów zabaw na ternie Gminy Kaczory. Przedmiot zamówienia podzielony został na dwie części: Część Nr 1 : Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Kaczorach Budowa placu zabaw w Jeziorkach Przebudowa placu zabaw w Zelgniewie Część Nr 2 : Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Dziembówku Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Równopolu Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Rzadkowie Zakres robót przewidzianych dla części Nr 1. BUDOWA PLACU ZABAW I SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ W KACZORACH (dz. 122/36) 1. Zieleń projektowana i nawierzchnie W zakresie zamówienia przewiduje się rekultywacje trawników istniejących oraz nawierzchnie z piasku 0,2-2 mm o grubości warstwy min. 30 cm, co gwarantuje bezpieczny upadek z wysokości swobodnego upadku do 100 cm. Urządzenia projektowane przyjęto o maksymalnej wysokości swobodnego upadku do 90 cm. Geometrię i wymiary stref swobodnego upadku dopasować do instrukcji Producentów urządzeń. Na części płyty skateparku przebudowanej dla potrzeb siłowni wykonać nawierzchnię z płytek granulatu gumowego, montowanych na kleju poliuretanowym, po uprzednim wyczyszczeniu i miejscowym uzupełnieniu istniejącej nawierzchni. Skrajne rzędy płytek mocować mechanicznie do podłoża. 2. Ogrodzenie terenu Teren placu zabaw i siłowni zewnętrznej należy ogrodzić płotem systemowym wysokości 1,00 m montowanym na cokole betonowym wys. ok. 20 cm. Łączna wysokość ogrodzenia 1,20 m od poziomu terenu. Przewiduje się dwa wejścia na plac zabaw i siłownię o szerokości przejścia furtki min. 100 cm, skrzydło bierne bramy 100 - 150 cm. Ogrodzenie ze stali ocynkowanej, malowane proszkowo na kolor zielony. 3. Urządzenia i wyposażenie placu zabaw - piaskownica: wymiar min. 2,00 x 2,00 mb, burty (wys. min. 32 cm) i siedziska wykonane z drewna (np. sosna syberyjska) lub sklejki wodoodpornej, ryflowanie wzmacniające drewno przed oporem piasku, całość malowana natryskowo farbami akrylowymi odpornymi na działanie promieni UV, system montażu na kotwach stalowych zgodnie z instrukcjami Producentów. Gniazda łączników zakryte zaślepkami z tworzywa. - karuzela: konstrukcja z rurek stalowych, grubościennych malowanych proszkowo. Siedziska z płyty wodoodpornej malowanej natryskowo, trójfazowo: podkład, pigment, lakier z filtrem UV. Platforma z płyty szalunkowej, wodoodpornej o grubości 24mm lub blachy ryflowanej. Platforma antypoślizgowa ze względu na bezpieczeństwo bawiących się dzieci. Średnica min. 160 cm, wysokość barierki min. 60 cm. - huśtawka ważka: podpora stalowa z rurek grubościennych, malowana proszkowa. Belka równoważnia wykonana z drewna klejonego malowanego natryskowo lakierami odpornymi na działanie promieni UV. Oparcie siedziska wykonane z wodoodpornej sklejki gr. min 24 mm. Nie nagrzewające się w upalne dni a zimą utrzymujące stałą temp. Stelaż oparcia wraz z uchwytem wykonany z metalu malowanego proszkowo. Podwójne zabezpieczenie przed upadkiem dzieci. Równoważnia wyposażona w gumowe amortyzatory uderzenia. Wymiary: dł. min. 310 cm, wys. mierzona w równowadze min 40 cm, wychylenie maksymalne 90 cm. - bujak sprężynowy: huśtawka pojedyncza na sprężynie stalowej odpornej na wandalizm i wzmożoną eksploatację. Zabezpieczenie antykorozyjne przez ocynkowanie i malowanie proszkowe. Korpus i siedzisko urządzenia wykonane ze sklejki wodoodpornej gr. min. 24 mm, malowany lakierami odpornymi nadziałanie promieni UV. Pochwyty ergonomiczne, stalowe malowane proszkowo. - domek zabawowy: zestaw do zabaw dla młodszych dzieci. Wyposażony min. w: - daszek przeciwsłoneczny z płyty wodoodpornej gr. min 22 mm, malowany natryskowo farbami akrylowymi natryskowo: podkład, pigment, lakier UV. Zadaszenie min. 20% całego zestawu. - mostek drewniany pochyły z desek na stelażu drewnianym, z barierkami z płyty jak daszek. - schody wejściowe wykonane w konstrukcji drewnianej na belkach policzkowych z drewna, poręcz przy schodach z sklejki wodoodpornej jak daszek. - konstrukcja drewniana z drewna klejonego, malowana lakierami odpornymi na promieniowanie UV. - zjeżdżalnia ze stali nierdzewnej. - wymiary domku zabawowego: długość wraz ze zjeżdżalnią min. 540 cm, wysokość całkowita min. 240 cm, szerokość mion. 300 cm, wysokość swobodnego upadku max. 90 cm. - ławki i kosze: ławki z oparciem, długość ławki min. 2,00 mb. Siedzisko i oparcie drewniane, malowane lakierami odpornymi na działanie promieni UV, stelaż stalowy lub betonowy. Montaż zapobiegający kradzieży. Kosz w ilości 1 szt. z możliwością wyjmowania wkładu i montażu worków na śmieci. 4. Urządzenia i wyposażenie siłowni terenowej Elementy siłowni ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie przez ocynk i malowanie proszkowe lub kompozytowe. Pochwyty antypoślizgowe i ergonomiczne. Wyposażone w instrukcję ćwiczeń dla każdego urządzenia oraz informacje o wpływie na dane partie mięśni. Siłownia zewnętrzna składać się będzie z dostawy i montażu podwójnej ławki do mięśni brzucha, biegacza, orbiterka oraz przyrządu do wyciskania siedząc. Układ i zestawienie wg rysunku wyposażenia zamieszczonego w dokumentacji projektowej. BUDOWA PLACU ZABAW I SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ W JEZIORKACH (dz. 157/26) 1. Zieleń istniejąca W terenie objętym zamówieniem występują drzewa liściaste z gatunku żywotników, tuja pospolita (Thuja L.) w formie niskich nasadzeń. Nie przewiduje się ingerencji w zakrzewienia. 2. Zieleń projektowana i nawierzchnie W zakresie zamówienia przewiduje się rekultywacje trawników istniejących oraz nawierzchnie z piasku 0,2-2 mm o grubości warstwy min. 30 cm, co gwarantuje bezpieczny upadek z wysokości swobodnego upadku do 100 cm. Urządzenia projektowane przyjęto o maksymalnej wysokości swobodnego upadku do 90 cm. Geometrię i wymiary stref swobodnego upadku dopasować do instrukcji Producentów urządzeń. 3. Ogrodzenie terenu Teren placu zabaw i siłowni zewnętrznej należy ogrodzić płotem systemowym wysokości 1,00 m montowanym na cokole betonowym wys. ok. 20 cm. Łączna wysokość ogrodzenia 1,20 m od poziomu terenu. Wykonać jedno wejście na plac zabaw i siłownię (wg rys. PZT1 załączonej dokumentacji) o szerokości przejścia furtki min. 100 cm, skrzydło bierne bramy 100 - 150 cm. Ogrodzenie ze stali ocynkowanej, malowane proszkowo na kolor zielony. 4. Urządzenia i wyposażenie placu zabaw - piaskownica: wymiar min. 2,00 x 2,00 mb, burty (wys. min. 32 cm) i siedziska wykonane z drewna (np. sosna syberyjska) lub sklejki wodoodpornej, ryflowanie wzmacniające drewno przed oporem piasku, całość malowana natryskowo farbami akrylowymi odpornymi na działanie promieni UV, system montażu na kotwach stalowych zgodnie z instrukcjami Producentów. Gniazda łączników zakryte zaślepkami z tworzywa. - karuzela: konstrukcja z rurek stalowych, grubościennych malowanych proszkowo. Siedziska z płyty wodoodpornej malowanej natryskowo, trójfazowo: podkład, pigment, lakier z filtrem UV. Platforma z płyty szalunkowej, wodoodpornej o grubości 24mm lub blachy ryflowanej. Platforma antypoślizgowa ze względu na bezpieczeństwo bawiących się dzieci. Średnica min. 160 cm, wysokość barierki min. 60 cm. - huśtawka ważka: podpora stalowa z rurek grubościennych, malowana proszkowa. Belka równoważnia wykonana z drewna klejonego malowanego natryskowo lakierami odpornymi na działanie promieni UV. Oparcie siedziska wykonane z wodoodpornej sklejki gr. min 24 mm. Nie nagrzewające się w upalne dni a zimą utrzymujące stałą temp. Stelaż oparcia wraz z uchwytem wykonany z metalu malowanego proszkowo. Podwójne zabezpieczenie przed upadkiem dzieci. Równoważnia wyposażona w gumowe amortyzatory uderzenia. Wymiary: dł. min. 310 cm, wys. mierzona w równowadze min 40 cm, wychylenie maksymalne 90 cm. - bujak sprężynowy: huśtawka pojedyncza na sprężynie stalowej odpornej na wandalizm i wzmożoną eksploatację. Zabezpieczenie antykorozyjne przez ocynkowanie i malowanie proszkowe. Korpus i siedzisko urządzenia wykonane ze sklejki wodoodpornej gr. min. 24 mm, malowany lakierami odpornymi nadziałanie promieni UV. Pochwyty ergonomiczne, stalowe malowane proszkowo. - ławki i kosze: ławki z oparciem, długość ławki min. 2,00 mb. Siedzisko i oparcie drewniane, malowane lakierami odpornymi na działanie promieni UV, stelaż stalowy lub betonowy. Montaż zapobiegający kradzieży. Kosze z możliwością wyjmowania wkładu i montażu worków na śmieci. PRZEBUDOWA PLACU ZABAW W ZELGNIEWIE (dz. 260/2) 1. Zieleń projektowana i nawierzchnie W zakresie zamówienia przewiduje się rekultywacje trawników istniejących oraz nawierzchnie z piasku 0,2-2 mm o grubości warstwy min. 30 cm, co gwarantuje bezpieczny upadek z wysokości swobodnego upadku do 100 cm. Urządzenia projektowane przyjęto o maksymalnej wysokości swobodnego upadku do 90 cm. Geometrię i wymiary stref swobodnego upadku dopasować do instrukcji Producentów urządzeń. 2. Ogrodzenie terenu Teren placu zabaw ogrodzony płotem z siatki w ramie z kątowników stalowych. Częściowo ogrodzenie o zaburzonej geometrii wskutek nierównomiernego osiadania cokołu betonowego. Ogrodzenie należy miejscowo naprawić poprzez wyrównanie do żądanej geometrii oraz zakonserwować farbą ftalową poprze dwukrotne malowanie po wcześniejszym oczyszczeniu z rdzy. 3. Urządzenia i wyposażenie placu zabaw Teren placu zabaw wyposażony w zabawki terenowe z różnych okresów montażu. Urządzenia w stanie technicznym zadowalającym, nadającym się do dalszego użytkowania. Wyjątkiem są: zdewastowany stelaż huśtawki wahadłowej oraz drabinka stalowa. Te urządzenia należy zdemontować i utylizować. Wyposażenie uzupełniające dla istniejącego placu zabaw: - karuzela: konstrukcja z rurek stalowych, grubościennych malowanych proszkowo. Siedziska z płyty wodoodpornej malowanej natryskowo, trójfazowo: podkład, pigment, lakier z filtrem UV. Platforma z płyty szalunkowej, wodoodpornej o grubości 24mm lub blachy ryflowanej. Platforma antypoślizgowa ze względu na bezpieczeństwo bawiących się dzieci. Średnica min. 160 cm, wysokość barierki min. 60 cm. - bujak sprężynowy: huśtawka pojedyncza na sprężynie stalowej odpornej na wandalizm i wzmożoną eksploatację. Zabezpieczenie antykorozyjne przez ocynkowanie i malowanie proszkowe. Korpus i siedzisko urządzenia wykonane ze sklejki wodoodpornej gr. min. 24 mm, malowany lakierami odpornymi nadziałanie promieni UV. Pochwyty ergonomiczne, stalowe malowane proszkowo. - ławki i kosze: ławki z oparciem, długość ławki min. 2,00 mb. Siedzisko i oparcie drewniane, malowane lakierami odpornymi na działanie promieni UV, stelaż stalowy lub betonowy. Montaż zapobiegający kradzieży. Kosze z możliwością wyjmowania wkładu i montażu worków na śmieci. Zakres robót przewidzianych dla części Nr 2. BUDOWA PLACU ZABAW I SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ W DZIEMBÓWKU (dz. 98) 1. Zieleń projektowana i nawierzchnie W zakresie zamówienia przewiduje się rekultywacje trawników istniejących oraz nawierzchnie z piasku 0,2-2 mm o grubości warstwy min. 30 cm, co gwarantuje bezpieczny upadek z wysokości swobodnego upadku do 100 cm. Urządzenia projektowane przyjęto o maksymalnej wysokości swobodnego upadku do 90 cm. Geometrię i wymiary stref swobodnego upadku dopasować do instrukcji Producentów urządzeń. 2. Ogrodzenie terenu Teren placu zabaw i siłowni zewnętrznej należy ogrodzić płotem systemowym wysokości 1,00 m montowanym na cokole betonowym wys. ok. 20 cm. Łączna wysokość ogrodzenia 1,20 m od poziomu terenu. Wykonać jedno wejście na plac zabaw i siłownię (wg rys. PZT1 załączonej dokumentacji) o szerokości przejścia furtki min. 100 cm, skrzydło bierne bramy 100 - 150 cm. Ogrodzenie ze stali ocynkowanej, malowane proszkowo na kolor zielony. 3. Urządzenia i wyposażenie placu zabaw - piaskownica: wymiar min. 2,00 x 2,00 mb, burty (wys. min. 32 cm) i siedziska wykonane z drewna (np. sosna syberyjska) lub sklejki wodoodpornej, ryflowanie wzmacniające drewno przed oporem piasku, całość malowana natryskowo farbami akrylowymi odpornymi na działanie promieni UV, system montażu na kotwach stalowych zgodnie z instrukcjami Producentów. Gniazda łączników zakryte zaślepkami z tworzywa. - karuzela: konstrukcja z rurek stalowych, grubościennych malowanych proszkowo. Siedziska z płyty wodoodpornej malowanej natryskowo, trójfazowo: podkład, pigment, lakier z filtrem UV. Platforma z płyty szalunkowej, wodoodpornej o grubości 24mm lub blachy ryflowanej. Platforma antypoślizgowa ze względu na bezpieczeństwo bawiących się dzieci. Średnica min. 160 cm, wysokość barierki min. 60 cm. - huśtawka ważka: podpora stalowa z rurek grubościennych, malowana proszkowa. Belka równoważnia wykonana z drewna klejonego malowanego natryskowo lakierami odpornymi na działanie promieni UV. Oparcie siedziska wykonane z wodoodpornej sklejki gr. min 24 mm. Nie nagrzewające się w upalne dni a zimą utrzymujące stałą temp. Stelaż oparcia wraz z uchwytem wykonany z metalu malowanego proszkowo. Podwójne zabezpieczenie przed upadkiem dzieci. Równoważnia wyposażona w gumowe amortyzatory uderzenia. Wymiary: dł. min. 310 cm, wys. mierzona w równowadze min 40 cm, wychylenie maksymalne 90 cm. - ławki i kosze: ławki z oparciem, długość ławki min. 2,00 mb. Siedzisko i oparcie drewniane, malowane lakierami odpornymi na działanie promieni UV, stelaż stalowy lub betonowy. Montaż zapobiegający kradzieży. Kosze z możliwością wyjmowania wkładu i montażu worków na śmieci. 4. Urządzenia i wyposażenie siłowni terenowej elementy siłowni ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie przez ocynk i malowanie proszkowe lub kompozytowe. Pochwyty antypoślizgowe i ergonomiczne. Wyposażone w instrukcję ćwiczeń dla każdego urządzenia oraz informacje o wpływie na dane partie mięśni. Siłownię zewnętrzną stanowić będą przyrząd do wyciskania siedząc, biegacz oraz orbiterek. Układ i zestawienie wg rysunku wyposażenia w załączonej dokumentacji. BUDOWA PLACU ZABAW I SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ W RÓWNOPOLU (dz. 31/2) 1. Zieleń projektowana i nawierzchnie W zakresie zamówienia przewiduje się rekultywacje trawników istniejących oraz nawierzchnie z piasku 0,2-2 mm o grubości warstwy min. 30 cm, co gwarantuje bezpieczny upadek z wysokości swobodnego upadku do 100 cm. Urządzenia projektowane przyjęto o maksymalnej wysokości swobodnego upadku do 90 cm. Geometrię i wymiary stref swobodnego upadku dopasować do instrukcji Producentów urządzeń. 2. Ogrodzenie terenu Teren placu zabaw i siłowni zewnętrznej należy ogrodzić płotem systemowym wysokości 1,00 m montowanym na cokole betonowym wys. ok. 20 cm. Łączna wysokość ogrodzenia 1,20 m od poziomu terenu. Projektuje się jedno wejście na plac zabaw i siłownię (wg rys. PZT1 załączonej dokumentacji) o szerokości przejścia furtki min. 100 cm, skrzydło bierne bramy 100 - 150 cm. Ogrodzenie ze stali ocynkowanej, malowane proszkowo na kolor zielony. 3. Urządzenia i wyposażenie placu zabaw - piaskownica: wymiar min. 2,00 x 2,00 mb, burty (wys. min. 32 cm) i siedziska wykonane z drewna (np. sosna syberyjska) lub sklejki wodoodpornej, ryflowanie wzmacniające drewno przed oporem piasku, całość malowana natryskowo farbami akrylowymi odpornymi na działanie promieni UV, system montażu na kotwach stalowych zgodnie z instrukcjami Producentów. Gniazda łączników zakryte zaślepkami z tworzywa. - karuzela: konstrukcja z rurek stalowych, grubościennych malowanych proszkowo. Siedziska z płyty wodoodpornej malowanej natryskowo, trójfazowo: podkład, pigment, lakier z filtrem UV. Platforma z płyty szalunkowej, wodoodpornej o grubości 24mm lub blachy ryflowanej. Platforma antypoślizgowa ze względu na bezpieczeństwo bawiących się dzieci. Średnica min. 160 cm, wysokość barierki min. 60 cm. - huśtawka ważka: podpora stalowa z rurek grubościennych, malowana proszkowa. Belka równoważnia wykonana z drewna klejonego malowanego natryskowo lakierami odpornymi na działanie promieni UV. Oparcie siedziska wykonane z wodoodpornej sklejki gr. min 24 mm. Nie nagrzewające się w upalne dni a zimą utrzymujące stałą temp. Stelaż oparcia wraz z uchwytem wykonany z metalu malowanego proszkowo. Podwójne zabezpieczenie przed upadkiem dzieci. Równoważnia wyposażona w gumowe amortyzatory uderzenia. Wymiary: dł. min. 310 cm, wys. mierzona w równowadze min 40 cm, wychylenie maksymalne 90 cm. - domek zabawowy: zestaw do zabaw dla młodszych dzieci. Wyposażony min. w: - daszek przeciwsłoneczny z płyty wodoodpornej gr. min 22 mm, malowany natryskowo farbami akrylowymi natryskowo: podkład, pigment, lakier UV. Zadaszenie min. 20% całego zestawu. - mostek drewniany pochyły z desek na stelażu drewnianym, z barierkami z płyty jak daszek. - schody wejściowe wykonane w konstrukcji drewnianej na belkach policzkowych z drewna, poręcz przy schodach z sklejki wodoodpornej jak daszek. - konstrukcja drewniana z drewna klejonego, malowana lakierami odpornymi na promieniowanie UV. - zjeżdżalnia ze stali nierdzewnej. - wymiary domku zabawowego: długość wraz ze zjeżdżalnią min. 250 cm, wysokość całkowita min. 200 cm, szerokość min. 220 cm, wysokość swobodnego upadku max. 90 cm. - ławki i kosze: ławki z oparciem, długość ławki min. 2,00 mb. Siedzisko i oparcie drewniane, malowane lakierami odpornymi na działanie promieni UV, stelaż stalowy lub betonowy. Montaż zapobiegający kradzieży. Kosze z możliwością wyjmowania wkładu i montażu worków na śmieci. 4. Urządzenia i wyposażenie siłowni terenowej elementy siłowni ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie przez ocynk i malowanie proszkowe lub kompozytowe. Pochwyty antypoślizgowe i ergonomiczne. Wyposażone w instrukcję ćwiczeń dla każdego urządzenia oraz informacje o wpływie na dane partie mięśni. W ramach siłowni zewnętrznej należy zamontować: przyrząd do wyciskania siedząc, biegacz i orbiterek. Układ i zestawienie wg rysunku wyposażenia załączonej dokumentacji. BUDOWA PLACU ZABAW I SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ W RZADKOWIE (dz. 3516) 1. Zieleń projektowana i nawierzchnie W zakresie zamówienia przewiduje się rekultywacje trawników istniejących oraz nawierzchnie z piasku 0,2-2 mm o grubości warstwy min. 30 cm, co gwarantuje bezpieczny upadek z wysokości swobodnego upadku do 100 cm. Urządzenia projektowane przyjęto o maksymalnej wysokości swobodnego upadku do 90 cm. Geometrię i wymiary stref swobodnego upadku dopasować do instrukcji Producentów urządzeń. 2. Ogrodzenie terenu Teren placu zabaw i siłowni zewnętrznej należy ogrodzić płotem systemowym wysokości 1,00 m montowanym na cokole betonowym wys. ok. 20 cm. Łączna wysokość ogrodzenia 1,20 m od poziomu terenu. Wykonać jedno wejście na plac zabaw i siłownię (wg rys. PZT1) o szerokości przejścia furtki min. 100 cm, skrzydło bierne bramy 100 - 150 cm. Ogrodzenie ze stali ocynkowanej, malowane proszkowo na kolor zielony. 3. Urządzenia i wyposażenie placu zabaw - piaskownica: wymiar min. 2,00 x 2,00 mb, burty (wys. min. 32 cm) i siedziska wykonane z drewna (np. sosna syberyjska) lub sklejki wodoodpornej, ryflowanie wzmacniające drewno przed oporem piasku, całość malowana natryskowo farbami akrylowymi odpornymi na działanie promieni UV, system montażu na kotwach stalowych zgodnie z instrukcjami Producentów. Gniazda łączników zakryte zaślepkami z tworzywa. - karuzela: konstrukcja z rurek stalowych, grubościennych malowanych proszkowo. Siedziska z płyty wodoodpornej malowanej natryskowo, trójfazowo: podkład, pigment, lakier z filtrem UV. Platforma z płyty szalunkowej, wodoodpornej o grubości 24mm lub blachy ryflowanej. Platforma antypoślizgowa ze względu na bezpieczeństwo bawiących się dzieci. Średnica min. 160 cm, wysokość barierki min. 60 cm. - huśtawka ważka: podpora stalowa z rurek grubościennych, malowana proszkowa. Belka równoważnia wykonana z drewna klejonego malowanego natryskowo lakierami odpornymi na działanie promieni UV. Oparcie siedziska wykonane z wodoodpornej sklejki gr. min 24 mm. Nie nagrzewające się w upalne dni a zimą utrzymujące stałą temp. Stelaż oparcia wraz z uchwytem wykonany z metalu malowanego proszkowo. Podwójne zabezpieczenie przed upadkiem dzieci. Równoważnia wyposażona w gumowe amortyzatory uderzenia. Wymiary: dł. min. 310 cm, wys. mierzona w równowadze min 40 cm, wychylenie maksymalne 90 cm. - domek zabawowy: zestaw do zabaw dla młodszych dzieci. Wyposażony min. w: - daszek przeciwsłoneczny z płyty wodoodpornej gr. min 22 mm, malowany natryskowo farbami akrylowymi natryskowo: podkład, pigment, lakier UV. Zadaszenie min. 20% całego zestawu. - mostek drewniany pochyły z desek na stelażu drewnianym, z barierkami z płyty jak daszek. - schody wejściowe wykonane w konstrukcji drewnianej na belkach policzkowych z drewna, poręcz przy schodach z sklejki wodoodpornej jak daszek. - konstrukcja drewniana z drewna klejonego, malowana lakierami odpornymi na promieniowanie UV. - zjeżdżalnia ze stali nierdzewnej. - wymiary domku zabawowego: długość wraz ze zjeżdżalnią min. 250 cm, wysokość całkowita min. 200 cm, szerokość min. 220 cm, wysokość swobodnego upadku max. 90 cm. - ławki i kosze: ławki z oparciem, długość ławki min. 2,00 mb. Siedzisko i oparcie drewniane, malowane lakierami odpornymi na działanie promieni UV, stelaż stalowy lub betonowy. Montaż zapobiegający kradzieży. Kosze z możliwością wyjmowania wkładu i montażu worków na śmieci. 4. Urządzenia i wyposażenie siłowni terenowej elementy siłowni ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie przez ocynk i malowanie proszkowe lub kompozytowe. Pochwyty antypoślizgowe i ergonomiczne. Wyposażone w instrukcję ćwiczeń dla każdego urządzenia oraz informacje o wpływie na dane partie mięśni. W ramach siłowni zewnętrznej należy zamontować: przyrząd do wyciskania siedząc, biegacz i orbiterek. Układ i zestawienie wg rysunku wyposażenia załączonej dokumentacji.

II.5) Główny kod CPV: 45112723-9
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

37410000-5

45342000-6II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2017-10-16

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej : a) dla części Nr 1 – 70.000 złotych, b) dla części Nr 2 – 90.000 złotych, Jeżeli wykonawca składa ofertę na kilka części, zobowiązany jest dysponować środkami w kwocie łącznej dla wybranych części. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie złożonej informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc, na zasadzie spełnia/nie spełnia. Wykonawca może polegać na sytuacji finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W przypadku złożenia przez wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach niż w PLN, dane finansowe zostaną przeliczone według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego (NBP) (strona internetowa: http://www.nbp.pl/Kursy/Kursya.html) opublikowanego w dniu ukazania się ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych danych finansowych. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować ( dla każdej części oddzielnie ) osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: a) kierownik budowy (1 osoba) posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, bądź też odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów umożliwiające wykonywanie funkcji kierownika robót dla budowy będącej przedmiotem zamówienia; Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania Zamawiający żąda złożenia następujących oświadczeń i dokumentów : 1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 2) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 3) oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy; 4) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy; 5) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716); 1.1 Zamawiający żąda od wykonawcy, który na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 1 ppkt. 1 – 5. 1.2 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 1 ppkt. 1 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia następujących oświadczeń i dokumentów : 1) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; 2) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz powinien zawierać następujące informacje : - imię i nazwisko osób wskazanych do kierowania robotami budowlanymi, - funkcja, jaką pełnić będzie wskazana osoba, - rodzaj I specjalność uprawnień ( z ograniczeniami lub bez ograniczeń ), numer, data wydania I organ wydający uprawnienia, - opis wykonywanych i zakończonych w okresie ostatnich 5 lat czynności kierownika budowy z podaniem miejsca I terminu rozpoczęcia oraz zakończenia pełnienia funkcji, nazwy zadania, nazwy inwestora; 3) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena wykonania zamówienia

60,00

Okres rękojmi za wady w wykonanych robót i zamontowanych urządzeń

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Dopuszczalne jest dokonywanie zmian Umowy o charakterze nieistotnym, przez co należy rozumieć zmiany nieodnoszące się do kwestii, które podlegały ocenie podczas wyboru Wykonawcy i takich, które gdyby były znane w momencie wszczęcia procedury, mającej na celu zawarcie Umowy, nie miałyby wpływu na ilość podmiotów zainteresowanych tą procedurą. W powyższym kontekście nie stanowi zmiany Umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych przykładowo: zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, numeru rachunku. 2. Określając warunki dokonania zmiany Umowy, sporządza się protokół konieczności, biorąc pod uwagę w szczególności: 1) opis zmiany, 2) uzasadnienie zmiany, 3) koszt zmiany i sposób jego wyliczenia, 4) wpływ zmiany na wysokość wynagrodzenia, 5) czas wykonania zmiany, 6) wpływ zmiany na termin zakończenia Umowy. 3. Przewiduje się możliwość zmiany postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podanych warunków ich wprowadzenia: 1) Zamawiający dopuszcza zmiany osób, o których mowa w § 10 ust. 2 pkt 1-3 i ust. 5 i 6, w przypadku gdy dotychczasowe osoby nie mogą wykonywać powierzonych zadań, przy czym nowa osoba musi spełniać wymogi określone w SIWZ. 2) Zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie ma lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu zamówienia w przypadku: a) powstania konieczności wykonania zamówień dodatkowych, których wykonanie jest niezbędne dla wykonania przedmiotu Umowy, b) zawieszenia robót przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, c) szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych ( ulewne i długotrwałe deszcze, długotrwałe wysokie temperatury – powyżej 30°C, przez okres co najmniej 10 dni ) uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych z zachowaniem wymaganej technologii, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, o ile nie dało się tego przewidzieć i / lub wykonać w innym terminie, d) siły wyższej lub klęski żywiołowej. 3) W przypadku wykonywania robót zamiennych lub ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia, o czym mowa w SIWZ rozdz. IV pkt. 8.2, z zastrzeżeniem nieprzekroczenia części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ – zmiana może dotyczyć wynagrodzenia, wymogów w zakresie odbioru robót i innych okoliczności powstałych w związku z robotami zamiennymi lub ograniczeniem zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia. 4) W przypadku wykrycia poważnych wad dokumentacji projektowej na etapie wykonywania Umowy, które będą miały istotny wpływ na wykonywanie przedmiotu Umowy – gdy okoliczność ta wpłynęła na konieczność zmiany wynagrodzenia, wymogów w zakresie odbioru robót, terminu wykonania i innych okoliczności powstałych w związku z zaistniałą wadą dokumentacji projektowej i zmiany te będą konieczne gdyż kontynuacja wykonania Umowy groziłaby powstaniem Obiektu obarczonego wadą. 5) W przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, jeżeli zmiany te będą miały istotny wpływ na realizację przedmiotu Umowy. 6) Zamawiający może dopuścić zmiany zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy, które są następstwem: a) dokonania na podstawie art. 23 pkt 1 Prawo budowlane zmian w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych, b) dokonania na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane uzgodnionej możliwości wprowadzenia uzasadnionych rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub Inżyniera, c) zmiany dokonanej podczas wykonywania robót budowlanych, która nie odstępuje w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę w ramach art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane, lub zmiany dokonane zostały zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo budowlane, spełniając zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane. 7) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może dopuścić wprowadzanie zmian w stosunku do dokumentacji projektowej, w trakcie prowadzenia inwestycji w zakresie technologii wykonania elementów robót. Dopuszcza się je tylko w przypadku, gdy proponowane przez Wykonawcę rozwiązanie jest lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje projekt. W tym przypadku Wykonawca przedstawi projekt zamienny, zawierający opis proponowanych zmian wraz z rysunkami i uzasadnieniem. Projekt taki wymagać będzie akceptacji nadzoru autorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego. 8) Zmiana Podwykonawcy – na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza się zmianę Podwykonawcy przy realizacji przedmiotu Umowy. Zmiana może nastąpić wyłącznie po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia Podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału w realizacji przedmiotu Umowy, oraz o braku roszczeń wobec Wykonawcy z tytułu realizacji robót. Jeżeli zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach którego Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający dopuści zmianę pod warunkiem, że nowy Podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazane na etapie postępowania o udzielenie zamówienia przez dotychczasowego Podwykonawcę. 4. W przypadku zmniejszenia / ograniczenia zakresu przedmiotu Umowy, wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie udokumentowane poniesione już koszty tego zakresu rzeczowego. 5. Jeżeli w toku realizacji przedmiotu Umowy Strony ustalą wykonanie robót zamiennych, to roboty pierwotnie planowane zostaną wyłączone z zakresu zamówienia podstawowego na podstawie zakresu zmian określonych w protokołach konieczności oraz na podstawie cen jednostkowych i czynników kalkulacyjnych określonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Zakres robót zamiennych zostanie określony w protokole konieczności oraz przedmiarze robót sporządzonym przez Inżyniera. Natomiast wynagrodzenie z tytułu wykonania robót zamiennych zostanie ustalone na podstawie kosztorysu ofertowego Wykonawcy po wcześniejszym uzgodnieniu przez Strony wynagrodzenia za elementy jednostkowe. Warunkiem wprowadzenia zmian do Umowy będzie potwierdzenie powstałych okoliczności w formie opisowej i ich uzasadnienie w protokole konieczności. 6. Przewiduje się możliwość dokonania zmiany, w sytuacji konieczności realizacji dodatkowych robót budowlanych przez dotychczasowego wykonawcę, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: 1) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, 2) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego, 3) łączna wartość dodatkowych robót budowlanych nie może przekroczyć 50% wartości Przedmiotu Umowy określonej w § 9 ust. 1. 7. Przewiduje się możliwość dokonania zmiany Umowy, jeżeli zostaną spełnione łącznie poniższe warunki : 1) konieczność zmiany Umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, 2) łączna wartość zmian nie przekracza 50% wartości przedmiotu Umowy określonej w § 9 ust. 1. 8. Przewiduje się możliwość dokonania zmiany Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, i którego ma zastąpić nowy Wykonawca : 1) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, 2) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców. 9. Zmiany, niezależnie od wyżej wymienionych uznaje się za istotne, jeżeli : 1) zmienia się ogólny charakter Umowy, w stosunku do charakteru Umowy w pierwotnym brzmieniu, 2) nie zmienia ogólnego charakteru Umowy, ale zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: a) zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia, to wzięliby lub mogliby wziąć udział inni Wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści, b) zmiana narusza równowagę ekonomiczną Umowy na korzyść Wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w Umowie, c) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z Umowy, d) polega na zastąpieniu Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, nowym Wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione w ust. 8 pkt 1. 10. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), która wynikać będzie z powszechnie obowiązujących przepisów prawnych, wynagrodzenie brutto określone w § 9 ust. 1 ulegnie zmianie w sposób odpowiedni – tak, aby odpowiadało zaktualizowanej stawce tego podatku dla zakresu objętego Umową, który na dzień zmiany stawki VAT nie został jeszcze rozliczony. 11. W przypadkach, o których mowa w ust. 6 i 7 Zamawiający, po dokonaniu zmiany Umowy, zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-07-24, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr:

1

Nazwa:

Część Nr 1 : Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Kaczorach Budowa placu zabaw w Jeziorkach Przebudowa placu zabaw w Zelgniewie

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres robót przewidzianych dla części Nr 1. BUDOWA PLACU ZABAW I SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ W KACZORACH (dz. 122/36) 1. Zieleń projektowana i nawierzchnie W zakresie zamówienia przewiduje się rekultywacje trawników istniejących oraz nawierzchnie z piasku 0,2-2 mm o grubości warstwy min. 30 cm, co gwarantuje bezpieczny upadek z wysokości swobodnego upadku do 100 cm. Urządzenia projektowane przyjęto o maksymalnej wysokości swobodnego upadku do 90 cm. Geometrię i wymiary stref swobodnego upadku dopasować do instrukcji Producentów urządzeń. Na części płyty skateparku przebudowanej dla potrzeb siłowni wykonać nawierzchnię z płytek granulatu gumowego, montowanych na kleju poliuretanowym, po uprzednim wyczyszczeniu i miejscowym uzupełnieniu istniejącej nawierzchni. Skrajne rzędy płytek mocować mechanicznie do podłoża. 2. Ogrodzenie terenu Teren placu zabaw i siłowni zewnętrznej należy ogrodzić płotem systemowym wysokości 1,00 m montowanym na cokole betonowym wys. ok. 20 cm. Łączna wysokość ogrodzenia 1,20 m od poziomu terenu. Przewiduje się dwa wejścia na plac zabaw i siłownię o szerokości przejścia furtki min. 100 cm, skrzydło bierne bramy 100 - 150 cm. Ogrodzenie ze stali ocynkowanej, malowane proszkowo na kolor zielony. 3. Urządzenia i wyposażenie placu zabaw - piaskownica: wymiar min. 2,00 x 2,00 mb, burty (wys. min. 32 cm) i siedziska wykonane z drewna (np. sosna syberyjska) lub sklejki wodoodpornej, ryflowanie wzmacniające drewno przed oporem piasku, całość malowana natryskowo farbami akrylowymi odpornymi na działanie promieni UV, system montażu na kotwach stalowych zgodnie z instrukcjami Producentów. Gniazda łączników zakryte zaślepkami z tworzywa. - karuzela: konstrukcja z rurek stalowych, grubościennych malowanych proszkowo. Siedziska z płyty wodoodpornej malowanej natryskowo, trójfazowo: podkład, pigment, lakier z filtrem UV. Platforma z płyty szalunkowej, wodoodpornej o grubości 24mm lub blachy ryflowanej. Platforma antypoślizgowa ze względu na bezpieczeństwo bawiących się dzieci. Średnica min. 160 cm, wysokość barierki min. 60 cm. - huśtawka ważka: podpora stalowa z rurek grubościennych, malowana proszkowa. Belka równoważnia wykonana z drewna klejonego malowanego natryskowo lakierami odpornymi na działanie promieni UV. Oparcie siedziska wykonane z wodoodpornej sklejki gr. min 24 mm. Nie nagrzewające się w upalne dni a zimą utrzymujące stałą temp. Stelaż oparcia wraz z uchwytem wykonany z metalu malowanego proszkowo. Podwójne zabezpieczenie przed upadkiem dzieci. Równoważnia wyposażona w gumowe amortyzatory uderzenia. Wymiary: dł. min. 310 cm, wys. mierzona w równowadze min 40 cm, wychylenie maksymalne 90 cm. - bujak sprężynowy: huśtawka pojedyncza na sprężynie stalowej odpornej na wandalizm i wzmożoną eksploatację. Zabezpieczenie antykorozyjne przez ocynkowanie i malowanie proszkowe. Korpus i siedzisko urządzenia wykonane ze sklejki wodoodpornej gr. min. 24 mm, malowany lakierami odpornymi nadziałanie promieni UV. Pochwyty ergonomiczne, stalowe malowane proszkowo. - domek zabawowy: zestaw do zabaw dla młodszych dzieci. Wyposażony min. w: - daszek przeciwsłoneczny z płyty wodoodpornej gr. min 22 mm, malowany natryskowo farbami akrylowymi natryskowo: podkład, pigment, lakier UV. Zadaszenie min. 20% całego zestawu. - mostek drewniany pochyły z desek na stelażu drewnianym, z barierkami z płyty jak daszek. - schody wejściowe wykonane w konstrukcji drewnianej na belkach policzkowych z drewna, poręcz przy schodach z sklejki wodoodpornej jak daszek. - konstrukcja drewniana z drewna klejonego, malowana lakierami odpornymi na promieniowanie UV. - zjeżdżalnia ze stali nierdzewnej. - wymiary domku zabawowego: długość wraz ze zjeżdżalnią min. 540 cm, wysokość całkowita min. 240 cm, szerokość mion. 300 cm, wysokość swobodnego upadku max. 90 cm. - ławki i kosze: ławki z oparciem, długość ławki min. 2,00 mb. Siedzisko i oparcie drewniane, malowane lakierami odpornymi na działanie promieni UV, stelaż stalowy lub betonowy. Montaż zapobiegający kradzieży. Kosz w ilości 1 szt. z możliwością wyjmowania wkładu i montażu worków na śmieci. 4. Urządzenia i wyposażenie siłowni terenowej Elementy siłowni ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie przez ocynk i malowanie proszkowe lub kompozytowe. Pochwyty antypoślizgowe i ergonomiczne. Wyposażone w instrukcję ćwiczeń dla każdego urządzenia oraz informacje o wpływie na dane partie mięśni. Siłownia zewnętrzna składać się będzie z dostawy i montażu podwójnej ławki do mięśni brzucha, biegacza, orbiterka oraz przyrządu do wyciskania siedząc. Układ i zestawienie wg rysunku wyposażenia zamieszczonego w dokumentacji projektowej. BUDOWA PLACU ZABAW I SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ W JEZIORKACH (dz. 157/26) 1. Zieleń istniejąca W terenie objętym zamówieniem występują drzewa liściaste z gatunku żywotników, tuja pospolita (Thuja L.) w formie niskich nasadzeń. Nie przewiduje się ingerencji w zakrzewienia. 2. Zieleń projektowana i nawierzchnie W zakresie zamówienia przewiduje się rekultywacje trawników istniejących oraz nawierzchnie z piasku 0,2-2 mm o grubości warstwy min. 30 cm, co gwarantuje bezpieczny upadek z wysokości swobodnego upadku do 100 cm. Urządzenia projektowane przyjęto o maksymalnej wysokości swobodnego upadku do 90 cm. Geometrię i wymiary stref swobodnego upadku dopasować do instrukcji Producentów urządzeń. 3. Ogrodzenie terenu Teren placu zabaw i siłowni zewnętrznej należy ogrodzić płotem systemowym wysokości 1,00 m montowanym na cokole betonowym wys. ok. 20 cm. Łączna wysokość ogrodzenia 1,20 m od poziomu terenu. Wykonać jedno wejście na plac zabaw i siłownię (wg rys. PZT1 załączonej dokumentacji) o szerokości przejścia furtki min. 100 cm, skrzydło bierne bramy 100 - 150 cm. Ogrodzenie ze stali ocynkowanej, malowane proszkowo na kolor zielony. 4. Urządzenia i wyposażenie placu zabaw - piaskownica: wymiar min. 2,00 x 2,00 mb, burty (wys. min. 32 cm) i siedziska wykonane z drewna (np. sosna syberyjska) lub sklejki wodoodpornej, ryflowanie wzmacniające drewno przed oporem piasku, całość malowana natryskowo farbami akrylowymi odpornymi na działanie promieni UV, system montażu na kotwach stalowych zgodnie z instrukcjami Producentów. Gniazda łączników zakryte zaślepkami z tworzywa. - karuzela: konstrukcja z rurek stalowych, grubościennych malowanych proszkowo. Siedziska z płyty wodoodpornej malowanej natryskowo, trójfazowo: podkład, pigment, lakier z filtrem UV. Platforma z płyty szalunkowej, wodoodpornej o grubości 24mm lub blachy ryflowanej. Platforma antypoślizgowa ze względu na bezpieczeństwo bawiących się dzieci. Średnica min. 160 cm, wysokość barierki min. 60 cm. - huśtawka ważka: podpora stalowa z rurek grubościennych, malowana proszkowa. Belka równoważnia wykonana z drewna klejonego malowanego natryskowo lakierami odpornymi na działanie promieni UV. Oparcie siedziska wykonane z wodoodpornej sklejki gr. min 24 mm. Nie nagrzewające się w upalne dni a zimą utrzymujące stałą temp. Stelaż oparcia wraz z uchwytem wykonany z metalu malowanego proszkowo. Podwójne zabezpieczenie przed upadkiem dzieci. Równoważnia wyposażona w gumowe amortyzatory uderzenia. Wymiary: dł. min. 310 cm, wys. mierzona w równowadze min 40 cm, wychylenie maksymalne 90 cm. - bujak sprężynowy: huśtawka pojedyncza na sprężynie stalowej odpornej na wandalizm i wzmożoną eksploatację. Zabezpieczenie antykorozyjne przez ocynkowanie i malowanie proszkowe. Korpus i siedzisko urządzenia wykonane ze sklejki wodoodpornej gr. min. 24 mm, malowany lakierami odpornymi nadziałanie promieni UV. Pochwyty ergonomiczne, stalowe malowane proszkowo. - ławki i kosze: ławki z oparciem, długość ławki min. 2,00 mb. Siedzisko i oparcie drewniane, malowane lakierami odpornymi na działanie promieni UV, stelaż stalowy lub betonowy. Montaż zapobiegający kradzieży. Kosze z możliwością wyjmowania wkładu i montażu worków na śmieci. PRZEBUDOWA PLACU ZABAW W ZELGNIEWIE (dz. 260/2) 1. Zieleń projektowana i nawierzchnie W zakresie zamówienia przewiduje się rekultywacje trawników istniejących oraz nawierzchnie z piasku 0,2-2 mm o grubości warstwy min. 30 cm, co gwarantuje bezpieczny upadek z wysokości swobodnego upadku do 100 cm. Urządzenia projektowane przyjęto o maksymalnej wysokości swobodnego upadku do 90 cm. Geometrię i wymiary stref swobodnego upadku dopasować do instrukcji Producentów urządzeń. 2. Ogrodzenie terenu Teren placu zabaw ogrodzony płotem z siatki w ramie z kątowników stalowych. Częściowo ogrodzenie o zaburzonej geometrii wskutek nierównomiernego osiadania cokołu betonowego. Ogrodzenie należy miejscowo naprawić poprzez wyrównanie do żądanej geometrii oraz zakonserwować farbą ftalową poprze dwukrotne malowanie po wcześniejszym oczyszczeniu z rdzy. 3. Urządzenia i wyposażenie placu zabaw Teren placu zabaw wyposażony w zabawki terenowe z różnych okresów montażu. Urządzenia w stanie technicznym zadowalającym, nadającym się do dalszego użytkowania. Wyjątkiem są: zdewastowany stelaż huśtawki wahadłowej oraz drabinka stalowa. Te urządzenia należy zdemontować i utylizować. Wyposażenie uzupełniające dla istniejącego placu zabaw: - karuzela: konstrukcja z rurek stalowych, grubościennych malowanych proszkowo. Siedziska z płyty wodoodpornej malowanej natryskowo, trójfazowo: podkład, pigment, lakier z filtrem UV. Platforma z płyty szalunkowej, wodoodpornej o grubości 24mm lub blachy ryflowanej. Platforma antypoślizgowa ze względu na bezpieczeństwo bawiących się dzieci. Średnica min. 160 cm, wysokość barierki min. 60 cm. - bujak sprężynowy: huśtawka pojedyncza na sprężynie stalowej odpornej na wandalizm i wzmożoną eksploatację. Zabezpieczenie antykorozyjne przez ocynkowanie i malowanie proszkowe. Korpus i siedzisko urządzenia wykonane ze sklejki wodoodpornej gr. min. 24 mm, malowany lakierami odpornymi nadziałanie promieni UV. Pochwyty ergonomiczne, stalowe malowane proszkowo. - ławki i kosze: ławki z oparciem, długość ławki min. 2,00 mb. Siedzisko i oparcie drewniane, malowane lakierami odpornymi na działanie promieni UV, stelaż stalowy lub betonowy. Montaż zapobiegający kradzieży. Kosze z możliwością wyjmowania wkładu i montażu worków na śmieci.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45112723-9, 37410000-5, 45342000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-10-16
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena wykonania zamówienia

60,00

Okres rękojmi za wady w wykonanych robót i zamontowanych urządzeń

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr:

2

Nazwa:

Część Nr 2 : Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Dziembówku Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Równopolu Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Rzadkowie

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres robót przewidzianych dla części Nr 2. BUDOWA PLACU ZABAW I SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ W DZIEMBÓWKU (dz. 98) 1. Zieleń projektowana i nawierzchnie W zakresie zamówienia przewiduje się rekultywacje trawników istniejących oraz nawierzchnie z piasku 0,2-2 mm o grubości warstwy min. 30 cm, co gwarantuje bezpieczny upadek z wysokości swobodnego upadku do 100 cm. Urządzenia projektowane przyjęto o maksymalnej wysokości swobodnego upadku do 90 cm. Geometrię i wymiary stref swobodnego upadku dopasować do instrukcji Producentów urządzeń. 2. Ogrodzenie terenu Teren placu zabaw i siłowni zewnętrznej należy ogrodzić płotem systemowym wysokości 1,00 m montowanym na cokole betonowym wys. ok. 20 cm. Łączna wysokość ogrodzenia 1,20 m od poziomu terenu. Wykonać jedno wejście na plac zabaw i siłownię (wg rys. PZT1 załączonej dokumentacji) o szerokości przejścia furtki min. 100 cm, skrzydło bierne bramy 100 - 150 cm. Ogrodzenie ze stali ocynkowanej, malowane proszkowo na kolor zielony. 3. Urządzenia i wyposażenie placu zabaw - piaskownica: wymiar min. 2,00 x 2,00 mb, burty (wys. min. 32 cm) i siedziska wykonane z drewna (np. sosna syberyjska) lub sklejki wodoodpornej, ryflowanie wzmacniające drewno przed oporem piasku, całość malowana natryskowo farbami akrylowymi odpornymi na działanie promieni UV, system montażu na kotwach stalowych zgodnie z instrukcjami Producentów. Gniazda łączników zakryte zaślepkami z tworzywa. - karuzela: konstrukcja z rurek stalowych, grubościennych malowanych proszkowo. Siedziska z płyty wodoodpornej malowanej natryskowo, trójfazowo: podkład, pigment, lakier z filtrem UV. Platforma z płyty szalunkowej, wodoodpornej o grubości 24mm lub blachy ryflowanej. Platforma antypoślizgowa ze względu na bezpieczeństwo bawiących się dzieci. Średnica min. 160 cm, wysokość barierki min. 60 cm. - huśtawka ważka: podpora stalowa z rurek grubościennych, malowana proszkowa. Belka równoważnia wykonana z drewna klejonego malowanego natryskowo lakierami odpornymi na działanie promieni UV. Oparcie siedziska wykonane z wodoodpornej sklejki gr. min 24 mm. Nie nagrzewające się w upalne dni a zimą utrzymujące stałą temp. Stelaż oparcia wraz z uchwytem wykonany z metalu malowanego proszkowo. Podwójne zabezpieczenie przed upadkiem dzieci. Równoważnia wyposażona w gumowe amortyzatory uderzenia. Wymiary: dł. min. 310 cm, wys. mierzona w równowadze min 40 cm, wychylenie maksymalne 90 cm. - ławki i kosze: ławki z oparciem, długość ławki min. 2,00 mb. Siedzisko i oparcie drewniane, malowane lakierami odpornymi na działanie promieni UV, stelaż stalowy lub betonowy. Montaż zapobiegający kradzieży. Kosze z możliwością wyjmowania wkładu i montażu worków na śmieci. 4. Urządzenia i wyposażenie siłowni terenowej elementy siłowni ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie przez ocynk i malowanie proszkowe lub kompozytowe. Pochwyty antypoślizgowe i ergonomiczne. Wyposażone w instrukcję ćwiczeń dla każdego urządzenia oraz informacje o wpływie na dane partie mięśni. Siłownię zewnętrzną stanowić będą przyrząd do wyciskania siedząc, biegacz oraz orbiterek. Układ i zestawienie wg rysunku wyposażenia w załączonej dokumentacji. BUDOWA PLACU ZABAW I SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ W RÓWNOPOLU (dz. 31/2) 1. Zieleń projektowana i nawierzchnie W zakresie zamówienia przewiduje się rekultywacje trawników istniejących oraz nawierzchnie z piasku 0,2-2 mm o grubości warstwy min. 30 cm, co gwarantuje bezpieczny upadek z wysokości swobodnego upadku do 100 cm. Urządzenia projektowane przyjęto o maksymalnej wysokości swobodnego upadku do 90 cm. Geometrię i wymiary stref swobodnego upadku dopasować do instrukcji Producentów urządzeń. 2. Ogrodzenie terenu Teren placu zabaw i siłowni zewnętrznej należy ogrodzić płotem systemowym wysokości 1,00 m montowanym na cokole betonowym wys. ok. 20 cm. Łączna wysokość ogrodzenia 1,20 m od poziomu terenu. Projektuje się jedno wejście na plac zabaw i siłownię (wg rys. PZT1 załączonej dokumentacji) o szerokości przejścia furtki min. 100 cm, skrzydło bierne bramy 100 - 150 cm. Ogrodzenie ze stali ocynkowanej, malowane proszkowo na kolor zielony. 3. Urządzenia i wyposażenie placu zabaw - piaskownica: wymiar min. 2,00 x 2,00 mb, burty (wys. min. 32 cm) i siedziska wykonane z drewna (np. sosna syberyjska) lub sklejki wodoodpornej, ryflowanie wzmacniające drewno przed oporem piasku, całość malowana natryskowo farbami akrylowymi odpornymi na działanie promieni UV, system montażu na kotwach stalowych zgodnie z instrukcjami Producentów. Gniazda łączników zakryte zaślepkami z tworzywa. - karuzela: konstrukcja z rurek stalowych, grubościennych malowanych proszkowo. Siedziska z płyty wodoodpornej malowanej natryskowo, trójfazowo: podkład, pigment, lakier z filtrem UV. Platforma z płyty szalunkowej, wodoodpornej o grubości 24mm lub blachy ryflowanej. Platforma antypoślizgowa ze względu na bezpieczeństwo bawiących się dzieci. Średnica min. 160 cm, wysokość barierki min. 60 cm. - huśtawka ważka: podpora stalowa z rurek grubościennych, malowana proszkowa. Belka równoważnia wykonana z drewna klejonego malowanego natryskowo lakierami odpornymi na działanie promieni UV. Oparcie siedziska wykonane z wodoodpornej sklejki gr. min 24 mm. Nie nagrzewające się w upalne dni a zimą utrzymujące stałą temp. Stelaż oparcia wraz z uchwytem wykonany z metalu malowanego proszkowo. Podwójne zabezpieczenie przed upadkiem dzieci. Równoważnia wyposażona w gumowe amortyzatory uderzenia. Wymiary: dł. min. 310 cm, wys. mierzona w równowadze min 40 cm, wychylenie maksymalne 90 cm. - domek zabawowy: zestaw do zabaw dla młodszych dzieci. Wyposażony min. w: - daszek przeciwsłoneczny z płyty wodoodpornej gr. min 22 mm, malowany natryskowo farbami akrylowymi natryskowo: podkład, pigment, lakier UV. Zadaszenie min. 20% całego zestawu. - mostek drewniany pochyły z desek na stelażu drewnianym, z barierkami z płyty jak daszek. - schody wejściowe wykonane w konstrukcji drewnianej na belkach policzkowych z drewna, poręcz przy schodach z sklejki wodoodpornej jak daszek. - konstrukcja drewniana z drewna klejonego, malowana lakierami odpornymi na promieniowanie UV. - zjeżdżalnia ze stali nierdzewnej. - wymiary domku zabawowego: długość wraz ze zjeżdżalnią min. 250 cm, wysokość całkowita min. 200 cm, szerokość min. 220 cm, wysokość swobodnego upadku max. 90 cm. - ławki i kosze: ławki z oparciem, długość ławki min. 2,00 mb. Siedzisko i oparcie drewniane, malowane lakierami odpornymi na działanie promieni UV, stelaż stalowy lub betonowy. Montaż zapobiegający kradzieży. Kosze z możliwością wyjmowania wkładu i montażu worków na śmieci. 4. Urządzenia i wyposażenie siłowni terenowej elementy siłowni ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie przez ocynk i malowanie proszkowe lub kompozytowe. Pochwyty antypoślizgowe i ergonomiczne. Wyposażone w instrukcję ćwiczeń dla każdego urządzenia oraz informacje o wpływie na dane partie mięśni. W ramach siłowni zewnętrznej należy zamontować: przyrząd do wyciskania siedząc, biegacz i orbiterek. Układ i zestawienie wg rysunku wyposażenia załączonej dokumentacji. BUDOWA PLACU ZABAW I SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ W RZADKOWIE (dz. 3516) 1. Zieleń projektowana i nawierzchnie W zakresie zamówienia przewiduje się rekultywacje trawników istniejących oraz nawierzchnie z piasku 0,2-2 mm o grubości warstwy min. 30 cm, co gwarantuje bezpieczny upadek z wysokości swobodnego upadku do 100 cm. Urządzenia projektowane przyjęto o maksymalnej wysokości swobodnego upadku do 90 cm. Geometrię i wymiary stref swobodnego upadku dopasować do instrukcji Producentów urządzeń. 2. Ogrodzenie terenu Teren placu zabaw i siłowni zewnętrznej należy ogrodzić płotem systemowym wysokości 1,00 m montowanym na cokole betonowym wys. ok. 20 cm. Łączna wysokość ogrodzenia 1,20 m od poziomu terenu. Wykonać jedno wejście na plac zabaw i siłownię (wg rys. PZT1) o szerokości przejścia furtki min. 100 cm, skrzydło bierne bramy 100 - 150 cm. Ogrodzenie ze stali ocynkowanej, malowane proszkowo na kolor zielony. 3. Urządzenia i wyposażenie placu zabaw - piaskownica: wymiar min. 2,00 x 2,00 mb, burty (wys. min. 32 cm) i siedziska wykonane z drewna (np. sosna syberyjska) lub sklejki wodoodpornej, ryflowanie wzmacniające drewno przed oporem piasku, całość malowana natryskowo farbami akrylowymi odpornymi na działanie promieni UV, system montażu na kotwach stalowych zgodnie z instrukcjami Producentów. Gniazda łączników zakryte zaślepkami z tworzywa. - karuzela: konstrukcja z rurek stalowych, grubościennych malowanych proszkowo. Siedziska z płyty wodoodpornej malowanej natryskowo, trójfazowo: podkład, pigment, lakier z filtrem UV. Platforma z płyty szalunkowej, wodoodpornej o grubości 24mm lub blachy ryflowanej. Platforma antypoślizgowa ze względu na bezpieczeństwo bawiących się dzieci. Średnica min. 160 cm, wysokość barierki min. 60 cm. - huśtawka ważka: podpora stalowa z rurek grubościennych, malowana proszkowa. Belka równoważnia wykonana z drewna klejonego malowanego natryskowo lakierami odpornymi na działanie promieni UV. Oparcie siedziska wykonane z wodoodpornej sklejki gr. min 24 mm. Nie nagrzewające się w upalne dni a zimą utrzymujące stałą temp. Stelaż oparcia wraz z uchwytem wykonany z metalu malowanego proszkowo. Podwójne zabezpieczenie przed upadkiem dzieci. Równoważnia wyposażona w gumowe amortyzatory uderzenia. Wymiary: dł. min. 310 cm, wys. mierzona w równowadze min 40 cm, wychylenie maksymalne 90 cm. - domek zabawowy: zestaw do zabaw dla młodszych dzieci. Wyposażony min. w: - daszek przeciwsłoneczny z płyty wodoodpornej gr. min 22 mm, malowany natryskowo farbami akrylowymi natryskowo: podkład, pigment, lakier UV. Zadaszenie min. 20% całego zestawu. - mostek drewniany pochyły z desek na stelażu drewnianym, z barierkami z płyty jak daszek. - schody wejściowe wykonane w konstrukcji drewnianej na belkach policzkowych z drewna, poręcz przy schodach z sklejki wodoodpornej jak daszek. - konstrukcja drewniana z drewna klejonego, malowana lakierami odpornymi na promieniowanie UV. - zjeżdżalnia ze stali nierdzewnej. - wymiary domku zabawowego: długość wraz ze zjeżdżalnią min. 250 cm, wysokość całkowita min. 200 cm, szerokość min. 220 cm, wysokość swobodnego upadku max. 90 cm. - ławki i kosze: ławki z oparciem, długość ławki min. 2,00 mb. Siedzisko i oparcie drewniane, malowane lakierami odpornymi na działanie promieni UV, stelaż stalowy lub betonowy. Montaż zapobiegający kradzieży. Kosze z możliwością wyjmowania wkładu i montażu worków na śmieci. 4. Urządzenia i wyposażenie siłowni terenowej elementy siłowni ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie przez ocynk i malowanie proszkowe lub kompozytowe. Pochwyty antypoślizgowe i ergonomiczne. Wyposażone w instrukcję ćwiczeń dla każdego urządzenia oraz informacje o wpływie na dane partie mięśni. W ramach siłowni zewnętrznej należy zamontować: przyrząd do wyciskania siedząc, biegacz i orbiterek. Układ i zestawienie wg rysunku wyposażenia załączonej dokumentacji.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45112723-9, 37410000-5, 45342000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-10-16
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena wykonania zamówienia

60,00

Okres rękojmi za wady w wykonanych robót i zamontowanych urządzeń

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:
Załączniki

Informacja z otwarcia ofert 86.5 (2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ_place zabaw (349kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik 7 - dokumentacja (19.1MB) Zapisz dokument  
Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy (67kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 2 - war.udz.w post (48kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 3 - o wyklucz.uproszcz (32kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 3a - oświadcz.podm.ipodwyk (32.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 4 - zobowiązanie (36kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 5 - grupa kapitałowa (30.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 6 - wzór umowy (258kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja o wyborze oferty (2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Mateusz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Mateusz
Data wprowadzenia:2017-07-07 09:58:41
Opublikował:Mateusz
Data publikacji:2017-07-07 10:00:22
Ostatnia zmiana:2017-08-08 14:48:57
Ilość wyświetleń:1779

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij