Uchwała Nr XX/167/2017

Rady Gminy Kaczory

z dnia 22 maja 2017 r.

w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ściekówNa podstawie art. 24 ust. 9a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328) Rada Gminy Kaczory uchwala, co następuje:

§ 1. Przedłuża się czas obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, zatwierdzonych uchwałą Nr VIII/63/2015 Rady Gminy Kaczory z dnia 30 października 2015 r., na okres od 1 lipca 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaczory.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż. Stefan Kowal