Uchwała Nr XX/161/2017

Rady Gminy Kaczory

z dnia 22 maja 2017 r.

w sprawie nienaruszenia ustaleń Studium w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie stacji elektroenergetycznej Piła Krzewina.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Stwierdza się, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie stacji elektroenergetycznej Piła Krzewina nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kaczory uchwalonego uchwałą Nr VII/54/2015 Rady Gminy Kaczory z dnia 15 września 2015 r. z późn. zm.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż. Stefan Kowal