UCHWAŁA NR XX/160/2017

RADY GMINY KACZORY

z dnia 22 maja 2017 r.

w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kaczory

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.) oraz art. 12 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, z późn. zm.), w związku z Uchwałą Nr XVII/126/2016 Rady Gminy Kaczory z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kaczory, Rada Gminy Kaczory uchwala, co następuje:


§ 1. Uchwala się zmianę Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kaczory, uchwalonego Uchwałą Nr VII/54/2015 Rady Gminy Kaczory z dnia 15 września 2015 r., zwaną dalej zmianą Studium.

§ 2. Przedmiotem zmiany studium jest powiększenie terenu infrastruktury technicznej, na którym planowana jest rozbudowa stacji elektroenergetycznej Piła Krzewina.

§ 3. Integralnymi załącznikami do uchwały są kolejno:

  1. tekst ujednolicony „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kaczory”, stanowiący Załącznik Nr 1;

  2. rysunek ujednolicony „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kaczory. Uwarunkowania”, w skali 1:10 000, stanowiący Załącznik Nr 2;

  3. rysunek ujednolicony „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kaczory. Kierunki zagospodarowania przestrzennego”, w skali 1:10 000, stanowiący Załącznik Nr 3;

  4. rozstrzygnięcie Rady Gminy Kaczory w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kaczory, stanowiące Załącznik Nr 4.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaczory.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż. Stefan Kowal