Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Kaczory

Kolorowy pasek

 

Ogłoszenie nr 525818-N-2017 z dnia 2017-06-06 r.

Gmina Kaczory: Poprawa infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSI - budowa ścieżek rowerowych na odcinkach Kaczory-Śmiłowo, Kaczory-Morzewo oraz budowa infrastruktury transportu publicznego - zatok autobusowych
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu
Inwestycja będzie dofinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, poddziałanie 3.1.1. Inwestycje w obszarze transportu miejskiego.

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kaczory, krajowy numer identyfikacyjny 57079119300000, ul. ul. Dworcowa  22 , 64810   Kaczory, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 67 2842371, 2842372, e-mail inwestycje@kaczory.com.pl, faks 672 841 233.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.kaczory.com.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.bip.kaczory.com.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej
Adres:
Urząd Gminy Kaczory ul. Dworcowa 22, 64-810 Kaczory


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Poprawa infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSI - budowa ścieżek rowerowych na odcinkach Kaczory-Śmiłowo, Kaczory-Morzewo oraz budowa infrastruktury transportu publicznego - zatok autobusowych
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest poprawa infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSI poprzez budowę ścieżek rowerowych na odcinkach Kaczory-Śmiłowo, Kaczory - Morzewo oraz budowa infrastruktury transportu publicznego - zatok autobusowych. Przedmiot zamówienia podzielony został na trzy części : Część Nr 1 : Budowa ścieżki rowerowej Kaczory – Śmiłowo. Część Nr 2 : Budowa ścieżki rowerowej Kaczory – Morzewo Etap I i Etap II. Część Nr 3 : Budowa zatok autobusowych w m. Kaczory. Zakres robót przewidzianych dla części Nr 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa ścieżki rowerowej od Śmiłowa do Kaczor od km 0+000,00 do km 3+907,20 oraz dojazdowej od km 0+000,00 do km 0+072,00 o łącznej długości 3 979,20 m. Ścieżki rowerowe o szerokości 2,00 m (z poszerzeniami na łukach poziomych) oraz 2,50 m w początkowym odcinku ścieżki, na którym dopuszczony jest jednocześnie ruch pieszych. Nawierzchnia z kostki betonowej bezfazowej na podsypce piaskowo-cementowej, na odcinkach dróg leśnych oraz na dojazdach do drogi powiatowej nr 1177P nawierzchnia z kruszywa naturalnego. Przewidziano umocnienie istniejących zjazdów na działki przyległe do pasa drogowego oraz skrzyżowań z drogami leśnymi. Nawierzchnia ścieżki zostanie odwodniona powierzchniowo poprzez takie wyprofilowanie jej przekroju poprzecznego i podłużnego, który spowoduje odprowadzenie wód na przyległy teren. Ścieżki z poboczem gruntowym z humusu usuniętego z innych robót ziemnych. Po rozplantowaniu humusu należy te tereny obsiać trawą. Z uwagi na umiejscowienie projektowanej ścieżki w istniejącym terenie z rozmieszczeniem szeregu punktów stałych i niezmiennych wysokościowo, jak również z uwagi na niewielkie możliwości przestrzenne, roboty ziemne polegać będą w większości na niewielkich korektach profilu podłużnego celem uzyskania spadków odprowadzających wodę na przyległy oraz nieznaczne wyniesienie niwelety nawierzchni powyżej terenu. Roboty ziemne to w większości wykopy (usunięcie ziemi roślinnej) oraz dowóz gruntu w miejsce usuniętej ziemi roślinnej i wykonanie niewysokiego nasypu. W miejscach słabej nośności gruntu rodzimego tj. w km: 0+980 – 1+070, 1+300 – 1+390 i 1+630 – 1+810 nasyp należy wykonać na geowłókninie. Uzyskane masy z wykopów należy przeznaczyć na uzupełnienie w najbliższym sąsiedztwie wykonywanych zieleńców. Ewentualny nadmiar ziemi wywieźć na odkład. Zakres robót przewidzianych dla części Nr 2. Etap I: Przedmiotem tej części zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą: „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Kaczory - Morzewo – Etap I”. Zadanie realizowane będzie na odcinku o długości 2759,58 mb. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie: ? rozbiórki nawierzchni istniejącego chodnika z kostki betonowej na powierzchni 15,65 m2 (materiał do ponownego wbudowania), ? rozbiórki krawężnika betonowego 15x30x100 na długości 438,02 mb, ? demontażu barier stalowych SP-06 w ilości 16 mb, ? koryta pod nową ścieżkę na powierzchni 4.586,72 m2, ? koryta pod nowe zjazdy na powierzchni 343,80 m2, ? nasypów z gruntu z dokopu (piaski, żwiry, pospółki) w ilości 569,25 m3, ? ustawienia krawężnika betonowego 15x30x100 na ławie z betonu z oporem C12/15 na długości 2.805,62 mb, ? ustawienia obrzeża 8x30x100 na ławie betonowej z oporem na długości 2.907,73 mb, ? ustawienia krawężnika betonowego 12x25x100 na ławie z betonu z oporem C12/15 na długości 76,20 mb, ? warstwy odcinającej z piasku pod ciągiem i zjazdami do posesji na powierzchni 4.930,52 m2, ? podbudowy z betonu C6/9 gr 12 cm na zjazdach do posesji na powierzchni 343,80 m2, ? podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 na ścieżce rowerowej gr. 10 cm na powierzchni 4.602,37 m2 ? nawierzchni ścieżki z kostki betonowej typu polbruk gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej na powierzchni 4.602,37 m2, ? nawierzchni zjazdów z kostki betonowej typu polbruk gr 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr 5 cm (kolor czerwony), na powierzchni 343,80 m2, ? ustawienie barier U-12 na długości 12 mb, ? ścieków betonowych 33x30x10 na ławie z betonu na długości 205,02 mb, ? plantowania poboczy gruntowych na powierzchni 1.381,97 m2. Wody powierzchniowe z projektowanej ścieżki sprowadzone zostaną na jezdnię drogi do istniejących wpustów kanalizacji deszczowej i rowów odwadniających. Etap II: Przedmiotem inwestycji jest realizacja zadania pod nazwą: „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Kaczory – Morzewo Etap II”. W ramach realizacji zadania inwestycyjnego dobudowany zostanie brakujący ciąg pieszo – rowerowy na długości 323,70 mb i szerokości 2,0 m, na dalszym odcinku istniejący chodnik zostanie poszerzony do 2,5 m. Zadanie wykonywane w granicach istniejącego pasa drogowego drogi powiatowej nr 1177 P (ul. Chodzieska), na terenie miejscowości Kaczory. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie: ? koryta pod projektowany ciąg pieszo-rowerowy na łącznej powierzchni 382,49 m2, ? ustawienia krawężnika betonowego 15x30x100 na ławie z betonu cementowego C12/15 z oporem na długości 47,69 mb, ? ustawienia obrzeża trawnikowego 8x30x100 na podsypce cementowo-piaskowej i ławie z betonu C12/15 w ilości 0,04 m3/m, na długości 316,65 mb, ? warstwy odcinającej z piasku pod projektowanym ciągiem pieszo-rowerowym na powierzchni 382,49 m2, ? podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie na powierzchni 382,49 m2, ? nawierzchni ciągu z kostki bet. polbruk gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej na powierzchni 382,49 m2, ? oznakowania poziomego liniami P-11 na długości 20,47 mb, na powierzchni 10,235 m2, ? oznakowania poziomego w postaci czerwonego pola położonego pomiędzy liniami P-11 na powierzchni 17,82 m2, ? oznakowania pionowego w postaci znaków C-13/16 w ilości 2 szt., znaków C-13a/16a w ilości 2 szt. oraz znaków D-6 w ilości 2 szt., ? ustawienia stojaka na rowery, ? wykonania oznakowania poziomego w postaci znaku P-23 w miejscu ustawienia stojaka na rowery (0,662 m2). Na odcinku objętym zamówieniem znajdują się utwardzone zjazdy do posesji. Zjazdy nie są objęte przebudową. Ciąg pieszo-rowerowy kończy się w kilometrze 0+323,70 na zjeździe do istniejącego parkingu położonego przy budynku pływalni. Na istniejącym parkingu należy przygotować i zamontować trzy stojaki rowerowe tupu spirala wykonanych ze stali nierdzewnej. Wody powierzchniowe z projektowanego ciągu pieszo-rowerowego sprowadzone zostaną na jezdnię drogi do istniejących wpustów kanalizacji deszczowej oraz na pobocze gruntowe grawitacyjnie za pośrednictwem spadków poprzecznych i podłużnych. Zakres robót przewidzianych dla części Nr 3. Przedmiotem zamówienia tej części jest przebudowa dróg powiatowych nr 1179 P, 1060 P, 1177 P, na ternie Gminy Kaczory polegająca na dobudowie zatok autobusowych i montażu wiat przystankowych. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie : 1. Droga powiatowa nr 1060 P w m. Dziembowo – budowa zatoki autobusowej. Zatoka położona jest na działce o nr ewidencyjnym 197/3 stanowiącej własność inwestora (Gminy Kaczory) oraz 282 zajętej pod drogę powiatową. Zatoka autobusowa usytuowana przy budynku Szkoły Podstawowej w Dziembowie. Przewiduje się dwa zjazdy z drogi powiatowej, jeden istniejący wymaga przebudowy w zakresie nadania nowych parametrów szerokości i nośności konstrukcyjnej, drugi zjazd należy wykonać nowy. Pomiędzy zjazdami usytuowanymi w odległości 33,21 m, na terenie gminy zlokalizowana zostanie droga wewnętrzna o szerokości 3,0 m, do której po obu stronach dowiązane zostaną zatoki autobusowe o szerokości 3,0 m Przy obu zatokach przewiduje się chodniki (perony) z kostki betonowej polbruk gr. 6 cm o szerokości 1,5 m. Przy zatoce od strony drogi publicznej przewidziana jest wiata autobusowa. Zakres robót obejmuje: ? wykonanie nawierzchni drogi wewnętrznej z kostki bet. gr 8 cm na powierzchni 194,20 m2, ? wykonanie nawierzchni zatok autobusowych z kostki bet. gr 8 cm na powierzchni 91,03 m2, ? wykonanie nawierzchni chodnika z kostki bet. gr 6 cm na powierzchni 66,63 m2, ? ustawienie obrzeża trawnikowego 8x30x100 na długości 53,87 mb, ? ustawienie krawężnika betonowego 15x30x100 na długości 44,25 mb, ? ustawienie krawężnika betonowego 12x25x100 na długości 95,85 mb, ? montaż nowej wiaty autobusowej. 2. Droga powiatowa nr 1177 P – budowa dwóch zatok autobusowych. Obie zatoki położone są w m. Kaczory, na działce o nr ewidencyjnym 284 stanowiącej pas drogowy drogi powiatowej. Zatoki dowiązane są do krawędzi jezdni drogi powiatowej nr 1177 P. Zatoki posiadają szerokość 3,0 m. Do dowiązany zostanie chodnik o szerokości 1,5 m. 1) Zakres robót związanych z budową zatoki autobusowej na ul. Chodzieskiej w Kaczorach, na wysokości działki o nr ewidencyjnym 99/2 (przy markecie DINO) obejmuje: ? wykonanie nawierzchni zatoki autobusowej z kostki bet. gr 8 cm na powierzchni 75,89 m2, ? wykonanie nawierzchni chodnika z kostki bet. gr 6 cm w ramach odrębnego opracowania, ? ustawienie krawężnika betonowego 15x30x100 na długości 37,99 mb, ? ustawienie krawężnika betonowego 12x25x100 na długości 37,50 mb, ? montaż nowej wiaty autobusowej. 2) Zakres robót związanych z budową zatoki autobusowej, na ul. Chodzieskiej w Kaczorach, na wysokości działki o nr ewidencyjnym 250/3 obejmuje: ? wykonanie koryta pod zatokę autobusową oraz warstwy odcinającej z piasku na powierzchni 88,03 m2, ? ustawienie krawężnika betonowego 12x25 wzdłuż projektowanej zatoki na długości 34,10 m, na ławie betonowej z betonu B-15 z oporem, ? ustawienie krawężnika betonowego 15x30x100 na ławie z betonu B-15 z oporem na długości 35,57 m, ? rozebranie i ponowne ułożenie nawierzchni chodnika na powierzchni 33,24 m2 (rozebrana powierzchnia 33,24 m2 – do ponownego wbudowania 26,59 m2 kostki bet.+6,65 m2 nowo zakupionej), ? wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki bet. czerwonej gr. 8 cm na powierzchni 12,24 m2, ? ustawienie obrzeża trawnikowego 8x30x100 na długości 53,87 mb, ? ustawienie krawężnika betonowego 15x30x100 na długości 44,25 mb, ? ustawienie obrzeży trawnikowych 8x30x100 na podsypce cem.-piaskowej w ilości 39,07 mb, ? montaż nowej wiaty przystanku autobusowego. 3. Droga powiatowa nr 1179 P w m. Rzadkowo – budowa zatoki autobusowej o szerokości 2,5 m na działce o nr ewidencyjnym 47/2 w m. Rzadkowo, stanowiącej pas drogowy drogi powiatowej. Do zatoki dowiązany zostanie chodnik o szerokości 1,5 m. Zakres robót związanych z budową zatoki autobusowej obejmuje: ? rozbiórkę krawężnika betonowego na długości 20,76 mb, ? ustawienie krawężnika betonowego 15x30x100 na długości 22,34 mb, ? ustawienie krawężnika betonowego 12x25x100 na długości 20,83 mb, ? ustawienie obrzeży trawnikowych 8x30x100 na długości 21,01 mb, ? ułożenie nawierzchni chodnika z kostki bet. gr 6 cm na powierzchni 18,37 m2, ? ułożenie nawierzchni zjazdu z kostki bet. gr 8 cm na powierzchni 6,75 m2, ? ułożenie nawierzchni zatoki autobusowej z kostki bet. gr 8 cm (czerwonej) na powierzchni 41,68 m2, ? demontaż starej i montaż nowej zatoki wiaty przystanku autobusowego. Wiaty autobusowe Wiaty wykonane z profili stalowych, ocynkowanych i lakierowanych. Pokrycie dachowe wykonane zostanie ze szkła hartowanego klejonego. Przeszklenie ścian wykonane ze szkła hartowanego grubości 8 mm. Siedzisko przystanku stanowi ławka drewniana, której oparcie i podpory stanowi stal nierdzewna polerowana. - szerokość ściany bocznej 1380 do 1390 mm, - szerokość liczona pomiędzy ścianami bocznymi 2880 do 2900 mm, - wysokość liczona od poziomu terenu do szczytu dachu przystanku 2700 do 2800 mm. Montaż wiaty przeprowadzić należy zgodnie z zaleceniami producenta.

II.5) Główny kod CPV: 45233120-6
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45233120-6

45111200-0

45111291-4II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2017-11-15

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej : a) dla części Nr 1 – 400.000 złotych, b) dla części Nr 2 – 350.000 złotych, c) dla części Nr 3 - 130.000 złotych. Jeżeli wykonawca składa ofertę na kilka części, zobowiązany jest dysponować środkami w kwocie łącznej dla wybranych części. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie złożonej informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc, na zasadzie spełnia/nie spełnia. Wykonawca może polegać na sytuacji finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W przypadku złożenia przez wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach niż w PLN, dane finansowe zostaną przeliczone według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego (NBP) (strona internetowa: http://www.nbp.pl/Kursy/Kursya.html) opublikowanego w dniu ukazania się ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych danych finansowych. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1) Doświadczenia : O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie : Dla części nr 1: drogi o nawierzchni z kostki betowej o powierzchni min. 5000 m2, Dla części nr 2 : drogi o nawierzchni z kostki betowej o powierzchni min. 2000 m2, Dla części nr 3 : drogi o nawierzchni z kostki betowej o powierzchni min. 400 m2. Wykonawca składający ofertę na wszystkie części będzie zobowiązany do wykazania doświadczenia w zakresie jak dla części nr 1. Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego wykazu wykonanych robót budowlanych i załączonych dowodów określających, czy te roboty zostały wykonane należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zasadami wiedzy technicznej i prawidłowo ukończone; na zasadzie spełnia/nie spełnia. Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 2) Osób zdolnych do wykonania zamówienia : O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: a) kierownik budowy (1 osoba) posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń, bądź też odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów umożliwiające wykonywanie funkcji kierownika robót drogowych dla budowy będącej przedmiotem zamówienia oraz co najmniej 5 letnie doświadczenie w kierowaniu budową dróg; a) geodetą (1 osoba) posiadającym uprawnienia w zakresie: geodezyjnych pomiarów realizacyjnych i inwentaryzacyjnych, geodezyjnej obsługi inwestycji oraz sporządzania dokumentacji do celów prawnych i co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku geodety. Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania Zamawiający żąda złożenia następujących oświadczeń i dokumentów : a) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; b) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; UWAGA: W przypadku składania ofert przez spółki cywilne, zaświadczenia z ZUS i US dotyczą każdego ze wspólników oraz za spółkę. c) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; d) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; e) oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy; f) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy; 7) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716); 1.1 Zamawiający żąda od wykonawcy, który na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 1 ppkt. 1 – 7. 1.2 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1 ppkt. 1, 2, 3 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty, o których mowa w pkt. 1.2 lit. a) powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia następujących oświadczeń i dokumentów : 1) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; 2) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz powinien zawierać następujące informacje : - imię i nazwisko osób wskazanych do kierowania robotami budowlanymi, - funkcja, jaką pełnić będzie wskazana osoba, - rodzaj I specjalność uprawnień ( z ograniczeniami lub bez ograniczeń ), numer, data wydania I organ wydający uprawnienia, - opis wykonywanych i zakończonych w okresie ostatnich 5 lat czynności kierownika budowy z podaniem miejsca I terminu rozpoczęcia oraz zakończenia pełnienia funkcji, nazwy zadania, nazwy inwestora; 3) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
1. Wysokość wadium ustala się dla poszczególnych części następująco : a) dla części Nr 1 – w wysokości 12.000 zł b) dla części Nr 2 – w wysokości 12.000 zł c) dla części Nr 3 – w wysokości 3.000 zł Jeżeli wykonawca składa ofertę na kilka części zobowiązany będzie wnieść wadium w kwocie łącznej dla wybranych części – z podziałem na każdą z części osobno. 2. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank : Bank Spółdzielczy w Kaczorach Nr rachunku : 82 8945 0002 0010 0120 2000 0050 z dopiskiem na blankiecie przelewu: wadium na zabezpieczenie oferty przetargowej zadania: Poprawa infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSI - budowa ścieżek rowerowych na odcinkach Kaczory-Śmiłowo, Kaczory-Morzewo oraz budowa infrastruktury transportu publicznego - zatok autobusowych Część Nr ……… 3. Kserokopię dowodu przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty. 4. Wadium może być wnoszone w formie: w pieniądzu, poręczenia bankowego, poręczenia pieniężnego SKOK, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przed¬siębiorczości, które należy w formie oryginału zdeponować u Zamawiającego, a kopię załączyć do oferty. 5. W zależności od wybranej formy wymienionej w pkt. 3, wniesienie wadium należy potwierdzić poprze złożenie do oferty : a) oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę : dowodu dokonania przelewu lub poręczenia udzielanego przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przed-siębiorczości, b) oryginału : gwarancji bankowej, poręczenia bankowego, gwarancji ubezpieczeniowej, poręczenia pieniężnego spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej. 6. Z treści gwarancji powinno wynikać bezwarunkowe i nieodwołalne, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w okresie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 7. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące informacje: 1) nazwa i adres Zamawiającego; 2) nazwę przedmiotu zamówienia; 3) nazwę i adres Wykonawcy; 4) termin ważności gwarancji; 8. Wadium musi być wniesione nie później niż do wyznaczonego terminu składania ofert. 9. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie rachunek bankowy Zamawiającego zostanie uznany pełną kwotą wymaganego wadium. 10. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona. 11. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po wyborze oferty najkorzystniejszej, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 12. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po unieważnieniu postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego. 13. Zamawiający będzie żądał ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium w okolicznościach, jak w pkt. 10, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 14. W przypadku wniesienia odwołania, Zamawiający nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wezwie wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie skieruje jedynie do wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą. 15. Zatrzymanie wadium nastąpi w okolicznościach, jeżeli: a) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej, b) wykonawca odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, c) wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wyko¬nania umowy, d) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

CENA wykonania zamówienia

60,00

Okres rękojmi za wady w wykonanych robót i zamontowanych urządzeń

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Dopuszczalne jest dokonywanie zmian Umowy o charakterze nieistotnym, przez co należy rozumieć zmiany nieodnoszące się do kwestii, które podlegały ocenie podczas wyboru Wykonawcy i takich, które gdyby były znane w momencie wszczęcia procedury, mającej na celu zawarcie Umowy, nie miałyby wpływu na ilość podmiotów zainteresowanych tą procedurą. W powyższym kontekście nie stanowi zmiany Umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych przykładowo: zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, numeru rachunku. 2. Określając warunki dokonania zmiany Umowy, sporządza się protokół konieczności, biorąc pod uwagę w szczególności: 1) opis zmiany, 2) uzasadnienie zmiany, 3) koszt zmiany i sposób jego wyliczenia, 4) wpływ zmiany na wysokość wynagrodzenia, 5) czas wykonania zmiany, 6) wpływ zmiany na termin zakończenia Umowy. 3. Przewiduje się możliwość zmiany postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podanych warunków ich wprowadzenia: 1) Zamawiający dopuszcza zmiany osób, o których mowa w § 10 ust. 2 pkt 1-3 i ust. 5 i 6, w przypadku gdy dotychczasowe osoby nie mogą wykonywać powierzonych zadań, przy czym nowa osoba musi spełniać wymogi określone w SIWZ. 2) Zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie ma lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu zamówienia w przypadku: a) powstania konieczności wykonania zamówień dodatkowych, których wykonanie jest niezbędne dla wykonania przedmiotu Umowy, b) zawieszenia robót przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, c) szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych ( silne mrozy – poniżej minus 10°C przez okres co najmniej 10 dni, ulewne i długotrwałe deszcze, ponad normowe opady śniegu, długotrwałe wysokie temperatury – powyżej 30°C, przez okres co najmniej 10 dni ) uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych z zachowaniem wymaganej technologii, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, o ile nie dało się tego przewidzieć i / lub wykonać w innym terminie, d) siły wyższej lub klęski żywiołowej. 3) W przypadku wykonywania robót zamiennych lub ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia, o czym mowa w SIWZ rozdz. IV pkt. 8.2, z zastrzeżeniem nieprzekroczenia części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ – zmiana może dotyczyć wynagrodzenia, wymogów w zakresie odbioru robót i innych okoliczności powstałych w związku z robotami zamiennymi lub ograniczeniem zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia. 4) W przypadku wykrycia poważnych wad dokumentacji projektowej na etapie wykonywania Umowy, które będą miały istotny wpływ na wykonywanie przedmiotu Umowy – gdy okoliczność ta wpłynęła na konieczność zmiany wynagrodzenia, wymogów w zakresie odbioru robót, terminu wykonania i innych okoliczności powstałych w związku z zaistniałą wadą dokumentacji projektowej i zmiany te będą konieczne gdyż kontynuacja wykonania Umowy groziłaby powstaniem Obiektu obarczonego wadą. 5) W przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, jeżeli zmiany te będą miały istotny wpływ na realizację przedmiotu Umowy. 6) Zamawiający może dopuścić zmiany zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy, które są następstwem: a) dokonania na podstawie art. 23 pkt 1 Prawo budowlane zmian w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych, b) dokonania na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane uzgodnionej możliwości wprowadzenia uzasadnionych rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub Inżyniera, c) zmiany dokonanej podczas wykonywania robót budowlanych, która nie odstępuje w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę w ramach art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane, lub zmiany dokonane zostały zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo budowlane, spełniając zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane. 7) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może dopuścić wprowadzanie zmian w stosunku do dokumentacji projektowej, w trakcie prowadzenia inwestycji w zakresie technologii wykonania elementów robót. Dopuszcza się je tylko w przypadku, gdy proponowane przez Wykonawcę rozwiązanie jest lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje projekt. W tym przypadku Wykonawca przedstawi projekt zamienny, zawierający opis proponowanych zmian wraz z rysunkami i uzasadnieniem. Projekt taki wymagać będzie akceptacji nadzoru autorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego. 8) Zmiana Podwykonawcy – na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza się zmianę Podwykonawcy przy realizacji przedmiotu Umowy. Zmiana może nastąpić wyłącznie po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia Podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału w realizacji przedmiotu Umowy, oraz o braku roszczeń wobec Wykonawcy z tytułu realizacji robót. Jeżeli zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach którego Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający dopuści zmianę pod warunkiem, że nowy Podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazane na etapie postępowania o udzielenie zamówienia przez dotychczasowego Podwykonawcę. 4. W przypadku zmniejszenia / ograniczenia zakresu przedmiotu Umowy, wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie udokumentowane poniesione już koszty tego zakresu rzeczowego. 5. Jeżeli w toku realizacji przedmiotu Umowy Strony ustalą wykonanie robót zamiennych, to roboty pierwotnie planowane zostaną wyłączone z zakresu zamówienia podstawowego na podstawie zakresu zmian określonych w protokołach konieczności oraz na podstawie cen jednostkowych i czynników kalkulacyjnych określonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Zakres robót zamiennych zostanie określony w protokole konieczności oraz przedmiarze robót sporządzonym przez Inżyniera. Natomiast wynagrodzenie z tytułu wykonania robót zamiennych zostanie ustalone na podstawie kosztorysu ofertowego Wykonawcy po wcześniejszym uzgodnieniu przez Strony wynagrodzenia za elementy jednostkowe. Warunkiem wprowadzenia zmian do Umowy będzie potwierdzenie powstałych okoliczności w formie opisowej i ich uzasadnienie w protokole konieczności. 6. Przewiduje się możliwość dokonania zmiany, w sytuacji konieczności realizacji dodatkowych robót budowlanych przez dotychczasowego wykonawcę, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: 1) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, 2) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego, 3) łączna wartość dodatkowych robót budowlanych nie może przekroczyć 50% wartości Przedmiotu Umowy określonej w § 9 ust. 1. 7. Przewiduje się możliwość dokonania zmiany Umowy, jeżeli zostaną spełnione łącznie poniższe warunki : 1) konieczność zmiany Umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, 2) łączna wartość zmian nie przekracza 50% wartości przedmiotu Umowy określonej w § 9 ust. 1. 8. Przewiduje się możliwość dokonania zmiany Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, i którego ma zastąpić nowy Wykonawca : 1) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, 2) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców. 9. Zmiany, niezależnie od wyżej wymienionych uznaje się za istotne, jeżeli : 1) zmienia się ogólny charakter Umowy, w stosunku do charakteru Umowy w pierwotnym brzmieniu, 2) nie zmienia ogólnego charakteru Umowy, ale zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: a) zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia, to wzięliby lub mogliby wziąć udział inni Wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści, b) zmiana narusza równowagę ekonomiczną Umowy na korzyść Wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w Umowie, c) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z Umowy, d) polega na zastąpieniu Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, nowym Wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione w ust. 8 pkt 1. 10. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), która wynikać będzie z powszechnie obowiązujących przepisów prawnych, wynagrodzenie brutto określone w § 9 ust. 1 ulegnie zmianie w sposób odpowiedni – tak, aby odpowiadało zaktualizowanej stawce tego podatku dla zakresu objętego Umową, który na dzień zmiany stawki VAT nie został jeszcze rozliczony. 11. W przypadkach, o których mowa w ust. 6 i 7 Zamawiający, po dokonaniu zmiany Umowy, zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-06-21, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr:

1

Nazwa:

Część Nr 1 : Budowa ścieżki rowerowej Kaczory – Śmiłowo.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest budowa ścieżki rowerowej od Śmiłowa do Kaczor od km 0+000,00 do km 3+907,20 oraz dojazdowej od km 0+000,00 do km 0+072,00 o łącznej długości 3 979,20 m. Ścieżki rowerowe o szerokości 2,00 m (z poszerzeniami na łukach poziomych) oraz 2,50 m w początkowym odcinku ścieżki, na którym dopuszczony jest jednocześnie ruch pieszych. Nawierzchnia z kostki betonowej bezfazowej na podsypce piaskowo-cementowej, na odcinkach dróg leśnych oraz na dojazdach do drogi powiatowej nr 1177P nawierzchnia z kruszywa naturalnego. Przewidziano umocnienie istniejących zjazdów na działki przyległe do pasa drogowego oraz skrzyżowań z drogami leśnymi. Nawierzchnia ścieżki zostanie odwodniona powierzchniowo poprzez takie wyprofilowanie jej przekroju poprzecznego i podłużnego, który spowoduje odprowadzenie wód na przyległy teren. Ścieżki z poboczem gruntowym z humusu usuniętego z innych robót ziemnych. Po rozplantowaniu humusu należy te tereny obsiać trawą. Z uwagi na umiejscowienie projektowanej ścieżki w istniejącym terenie z rozmieszczeniem szeregu punktów stałych i niezmiennych wysokościowo, jak również z uwagi na niewielkie możliwości przestrzenne, roboty ziemne polegać będą w większości na niewielkich korektach profilu podłużnego celem uzyskania spadków odprowadzających wodę na przyległy oraz nieznaczne wyniesienie niwelety nawierzchni powyżej terenu. Roboty ziemne to w większości wykopy (usunięcie ziemi roślinnej) oraz dowóz gruntu w miejsce usuniętej ziemi roślinnej i wykonanie niewysokiego nasypu. W miejscach słabej nośności gruntu rodzimego tj. w km: 0+980 – 1+070, 1+300 – 1+390 i 1+630 – 1+810 nasyp należy wykonać na geowłókninie. Uzyskane masy z wykopów należy przeznaczyć na uzupełnienie w najbliższym sąsiedztwie wykonywanych zieleńców. Ewentualny nadmiar ziemi wywieźć na odkład.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): , 45111291-4, 45111200-0, 45233120-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-11-15
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

CENA wykonania zamówienia

60,00

Okres rękojmi za wady w wykonanych robót i zamontowanych urządzeń

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr:

2

Nazwa:

Część Nr 2 : Budowa ścieżki rowerowej Kaczory – Morzewo Etap I i Etap II.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Etap I: Przedmiotem tej części zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą: „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Kaczory - Morzewo – Etap I”. Zadanie realizowane będzie na odcinku o długości 2759,58 mb. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie: ? rozbiórki nawierzchni istniejącego chodnika z kostki betonowej na powierzchni 15,65 m2 (materiał do ponownego wbudowania), ? rozbiórki krawężnika betonowego 15x30x100 na długości 438,02 mb, ? demontażu barier stalowych SP-06 w ilości 16 mb, ? koryta pod nową ścieżkę na powierzchni 4.586,72 m2, ? koryta pod nowe zjazdy na powierzchni 343,80 m2, ? nasypów z gruntu z dokopu (piaski, żwiry, pospółki) w ilości 569,25 m3, ? ustawienia krawężnika betonowego 15x30x100 na ławie z betonu z oporem C12/15 na długości 2.805,62 mb, ? ustawienia obrzeża 8x30x100 na ławie betonowej z oporem na długości 2.907,73 mb, ? ustawienia krawężnika betonowego 12x25x100 na ławie z betonu z oporem C12/15 na długości 76,20 mb, ? warstwy odcinającej z piasku pod ciągiem i zjazdami do posesji na powierzchni 4.930,52 m2, ? podbudowy z betonu C6/9 gr 12 cm na zjazdach do posesji na powierzchni 343,80 m2, ? podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 na ścieżce rowerowej gr. 10 cm na powierzchni 4.602,37 m2 ? nawierzchni ścieżki z kostki betonowej typu polbruk gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej na powierzchni 4.602,37 m2, ? nawierzchni zjazdów z kostki betonowej typu polbruk gr 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr 5 cm (kolor czerwony), na powierzchni 343,80 m2, ? ustawienie barier U-12 na długości 12 mb, ? ścieków betonowych 33x30x10 na ławie z betonu na długości 205,02 mb, ? plantowania poboczy gruntowych na powierzchni 1.381,97 m2. Wody powierzchniowe z projektowanej ścieżki sprowadzone zostaną na jezdnię drogi do istniejących wpustów kanalizacji deszczowej i rowów odwadniających. Etap II: Przedmiotem inwestycji jest realizacja zadania pod nazwą: „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Kaczory – Morzewo Etap II”. W ramach realizacji zadania inwestycyjnego dobudowany zostanie brakujący ciąg pieszo – rowerowy na długości 323,70 mb i szerokości 2,0 m, na dalszym odcinku istniejący chodnik zostanie poszerzony do 2,5 m. Zadanie wykonywane w granicach istniejącego pasa drogowego drogi powiatowej nr 1177 P (ul. Chodzieska), na terenie miejscowości Kaczory. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie: ? koryta pod projektowany ciąg pieszo-rowerowy na łącznej powierzchni 382,49 m2, ? ustawienia krawężnika betonowego 15x30x100 na ławie z betonu cementowego C12/15 z oporem na długości 47,69 mb, ? ustawienia obrzeża trawnikowego 8x30x100 na podsypce cementowo-piaskowej i ławie z betonu C12/15 w ilości 0,04 m3/m, na długości 316,65 mb, ? warstwy odcinającej z piasku pod projektowanym ciągiem pieszo-rowerowym na powierzchni 382,49 m2, ? podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie na powierzchni 382,49 m2, ? nawierzchni ciągu z kostki bet. polbruk gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej na powierzchni 382,49 m2, ? oznakowania poziomego liniami P-11 na długości 20,47 mb, na powierzchni 10,235 m2, ? oznakowania poziomego w postaci czerwonego pola położonego pomiędzy liniami P-11 na powierzchni 17,82 m2, ? oznakowania pionowego w postaci znaków C-13/16 w ilości 2 szt., znaków C-13a/16a w ilości 2 szt. oraz znaków D-6 w ilości 2 szt., ? ustawienia stojaka na rowery, ? wykonania oznakowania poziomego w postaci znaku P-23 w miejscu ustawienia stojaka na rowery (0,662 m2). Na odcinku objętym zamówieniem znajdują się utwardzone zjazdy do posesji. Zjazdy nie są objęte przebudową. Ciąg pieszo-rowerowy kończy się w kilometrze 0+323,70 na zjeździe do istniejącego parkingu położonego przy budynku pływalni. Na istniejącym parkingu należy przygotować i zamontować trzy stojaki rowerowe tupu spirala wykonanych ze stali nierdzewnej. Wody powierzchniowe z projektowanego ciągu pieszo-rowerowego sprowadzone zostaną na jezdnię drogi do istniejących wpustów kanalizacji deszczowej oraz na pobocze gruntowe grawitacyjnie za pośrednictwem spadków poprzecznych i podłużnych.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): , 45233120-6, 45111291-4, 45111200-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-11-15
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

CENA wykonania zamówienia

60,00

Okres rękojmi za wady w wykonanych robót i zamontowanych urządzeń

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr:

3

Nazwa:

Część Nr 3 : Budowa zatok autobusowych w m. Kaczory.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia tej części jest przebudowa dróg powiatowych nr 1179 P, 1060 P, 1177 P, na ternie Gminy Kaczory polegająca na dobudowie zatok autobusowych i montażu wiat przystankowych. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie : 1. Droga powiatowa nr 1060 P w m. Dziembowo – budowa zatoki autobusowej. Zatoka położona jest na działce o nr ewidencyjnym 197/3 stanowiącej własność inwestora (Gminy Kaczory) oraz 282 zajętej pod drogę powiatową. Zatoka autobusowa usytuowana przy budynku Szkoły Podstawowej w Dziembowie. Przewiduje się dwa zjazdy z drogi powiatowej, jeden istniejący wymaga przebudowy w zakresie nadania nowych parametrów szerokości i nośności konstrukcyjnej, drugi zjazd należy wykonać nowy. Pomiędzy zjazdami usytuowanymi w odległości 33,21 m, na terenie gminy zlokalizowana zostanie droga wewnętrzna o szerokości 3,0 m, do której po obu stronach dowiązane zostaną zatoki autobusowe o szerokości 3,0 m Przy obu zatokach przewiduje się chodniki (perony) z kostki betonowej polbruk gr. 6 cm o szerokości 1,5 m. Przy zatoce od strony drogi publicznej przewidziana jest wiata autobusowa. Zakres robót obejmuje: ? wykonanie nawierzchni drogi wewnętrznej z kostki bet. gr 8 cm na powierzchni 194,20 m2, ? wykonanie nawierzchni zatok autobusowych z kostki bet. gr 8 cm na powierzchni 91,03 m2, ? wykonanie nawierzchni chodnika z kostki bet. gr 6 cm na powierzchni 66,63 m2, ? ustawienie obrzeża trawnikowego 8x30x100 na długości 53,87 mb, ? ustawienie krawężnika betonowego 15x30x100 na długości 44,25 mb, ? ustawienie krawężnika betonowego 12x25x100 na długości 95,85 mb, ? montaż nowej wiaty autobusowej. 2. Droga powiatowa nr 1177 P – budowa dwóch zatok autobusowych. Obie zatoki położone są w m. Kaczory, na działce o nr ewidencyjnym 284 stanowiącej pas drogowy drogi powiatowej. Zatoki dowiązane są do krawędzi jezdni drogi powiatowej nr 1177 P. Zatoki posiadają szerokość 3,0 m. Do dowiązany zostanie chodnik o szerokości 1,5 m. 1) Zakres robót związanych z budową zatoki autobusowej na ul. Chodzieskiej w Kaczorach, na wysokości działki o nr ewidencyjnym 99/2 (przy markecie DINO) obejmuje: ? wykonanie nawierzchni zatoki autobusowej z kostki bet. gr 8 cm na powierzchni 75,89 m2, ? wykonanie nawierzchni chodnika z kostki bet. gr 6 cm w ramach odrębnego opracowania, ? ustawienie krawężnika betonowego 15x30x100 na długości 37,99 mb, ? ustawienie krawężnika betonowego 12x25x100 na długości 37,50 mb, ? montaż nowej wiaty autobusowej. 2) Zakres robót związanych z budową zatoki autobusowej, na ul. Chodzieskiej w Kaczorach, na wysokości działki o nr ewidencyjnym 250/3 obejmuje: ? wykonanie koryta pod zatokę autobusową oraz warstwy odcinającej z piasku na powierzchni 88,03 m2, ? ustawienie krawężnika betonowego 12x25 wzdłuż projektowanej zatoki na długości 34,10 m, na ławie betonowej z betonu B-15 z oporem, ? ustawienie krawężnika betonowego 15x30x100 na ławie z betonu B-15 z oporem na długości 35,57 m, ? rozebranie i ponowne ułożenie nawierzchni chodnika na powierzchni 33,24 m2 (rozebrana powierzchnia 33,24 m2 – do ponownego wbudowania 26,59 m2 kostki bet.+6,65 m2 nowo zakupionej), ? wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki bet. czerwonej gr. 8 cm na powierzchni 12,24 m2, ? ustawienie obrzeża trawnikowego 8x30x100 na długości 53,87 mb, ? ustawienie krawężnika betonowego 15x30x100 na długości 44,25 mb, ? ustawienie obrzeży trawnikowych 8x30x100 na podsypce cem.-piaskowej w ilości 39,07 mb, ? montaż nowej wiaty przystanku autobusowego. 3. Droga powiatowa nr 1179 P w m. Rzadkowo – budowa zatoki autobusowej o szerokości 2,5 m na działce o nr ewidencyjnym 47/2 w m. Rzadkowo, stanowiącej pas drogowy drogi powiatowej. Do zatoki dowiązany zostanie chodnik o szerokości 1,5 m. Zakres robót związanych z budową zatoki autobusowej obejmuje: ? rozbiórkę krawężnika betonowego na długości 20,76 mb, ? ustawienie krawężnika betonowego 15x30x100 na długości 22,34 mb, ? ustawienie krawężnika betonowego 12x25x100 na długości 20,83 mb, ? ustawienie obrzeży trawnikowych 8x30x100 na długości 21,01 mb, ? ułożenie nawierzchni chodnika z kostki bet. gr 6 cm na powierzchni 18,37 m2, ? ułożenie nawierzchni zjazdu z kostki bet. gr 8 cm na powierzchni 6,75 m2, ? ułożenie nawierzchni zatoki autobusowej z kostki bet. gr 8 cm (czerwonej) na powierzchni 41,68 m2, ? demontaż starej i montaż nowej zatoki wiaty przystanku autobusowego. Wiaty autobusowe Wiaty wykonane z profili stalowych, ocynkowanych i lakierowanych. Pokrycie dachowe wykonane zostanie ze szkła hartowanego klejonego. Przeszklenie ścian wykonane ze szkła hartowanego grubości 8 mm. Siedzisko przystanku stanowi ławka drewniana, której oparcie i podpory stanowi stal nierdzewna polerowana. - szerokość ściany bocznej 1380 do 1390 mm, - szerokość liczona pomiędzy ścianami bocznymi 2880 do 2900 mm, - wysokość liczona od poziomu terenu do szczytu dachu przystanku 2700 do 2800 mm. Montaż wiaty przeprowadzić należy zgodnie z zaleceniami producenta.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): , 45111200-0, 45111291-4, 45233120-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-11-15
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

CENA wykonania zamówienia

60,00

Okres rękojmi za wady w wykonanych robót i zamontowanych urządzeń

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:
Załączniki

Zawiadomienie o unieważnieniu (51.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja zgodnie z art. 86 ust.5 Pzp (2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ_mobilność (390kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 1-Formularz ofertowy (97.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 2-war.udz.w post. (50kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 3 - o wyklucz.uproszcz. (33kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 3a - oświadcz.podm.ipodwyk. (32.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 4 - zobowiązanie (38kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 5 - grupa kapitałowa (30kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 6.1 dla cz. I i II (297kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 6.2 dla. cz. III (295.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 7 (31MB) Zapisz dokument  

Metadane

Źródło informacji:Aleksandra Oleszczyk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Paweł Fintz
Data wprowadzenia:2017-06-06 13:09:14
Opublikował:Paweł Fintz
Data publikacji:2017-06-06 13:10:36
Ostatnia zmiana:2017-06-27 12:20:44
Ilość wyświetleń:1179

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij