Kaczory, 25.05.2017r.

I.7012.25.2017

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

wartość szacunkowa poniżej 30 000 euro


Zamawiający:

GMINA KACZORY

ul. Dworcowa 22

64 – 810 Kaczory

tel. (67) 284 23 71

działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 późn. zm.)


1. Opis przedmiotu zamówienia:


Przedmiotem zamówienia jest modernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Dziembowie.


Szczegółowy zakres robót zawiera przedmiar robót.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia specyfikacji postępowania, dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, które są załącznikami do specyfikacji i są dostępne na stronie internetowej Zamawiającego.

Do wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów gwarantujących odpowiednią jakość, o parametrach technicznych i jakościowych odpowiadających właściwościom materiałów przyjętych w projekcie.

Użyte w dokumentacjach projektowych nazwy materiałów i urządzeń nie są obowiązujące i należy je traktować, jako propozycje projektanta. Wykonawca może zastosować materiały i urządzenia równoważne o parametrach techniczno – użytkowych odpowiadających co najmniej parametrom materiałów i urządzeń zaproponowanych w projektach.


2. Termin realizacji zamówienia:

29 września 2017r.

3. Okres gwarancji: 36 miesięcy od daty odbioru końcowego. Szczegółowe zasady wykonywania warunków gwarancji i rękojmi zawarto we wzorze umowy oraz wzorze karty gwarancyjnej stanowiącej załącznik do wzoru umowy.

4. Warunki płatności: przelew 21 dni, od daty dostarczenia Zamawiającemu poprawnie wystawionej faktury wraz z podpisanym przez obie Strony protokołem odbioru robót

5. Kryterium wyboru ofert:

Podstawą wyboru oferty będzie cena brutto za wykonanie zamówienia.

Podana przez Wykonawcę cena będzie ceną ryczałtową przez cały okres obowiązywania umowy i nie podlega podwyższeniu.

6. Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy Kaczory, ul. Dworcowa 22, pok. nr 8, do dnia

07 czerwca 2017r. do godziny 1000

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07 czerwca 2017r. o godz. 1015.

7. Uwagi końcowe:

  • niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Gminy Kaczory do zawarcia umowy,

  • Gmina Kaczory zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny;

8. Kontakt:

Dodatkowe informacje dotyczące zamówienia można uzyskać u p. Aleksandry Oleszczyk, pok. nr 8, tel.(67) 284 23 71 wew. 18.