U C H W A Ł A   Nr XXIII(137)2005

 

Rady  Gminy  Kaczory
z  dnia  31  marca  2005 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na wspólną realizację zadań w zakresie imprez kulturalnych o charakterze powiatowym organizowanych w Gminie Kaczory    w 2005 roku oraz zawarcia porozumienia w celu wspólnej realizacji tych zadań.

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 111 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r.   Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) Rada Gminy Kaczory uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zrealizowanie wspólnie z Powiatem Pilskim  imprezy kulturalnej pn. :

„Wiejski Sejmik Zespołów Teatralnych”

z udziałem środków finansowych w kwocie: 3 000 zł z budżetu powiatu, określonych uchwałą nr XXVII(225)2005 Rady Powiatu w Pile z dnia 27 stycznia 2005 r.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy Kaczory do zawarcia porozumienia z Powiatem Pilskim w sprawie wspólnej realizacji imprezy, o której mowa w § 1.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaczory.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Gminy
(mgr inż. Stefan Kowal)