Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Kaczory

Kolorowy pasek

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

http://www.bip.kaczory.com.pl


Ogłoszenie nr 74530 - 2017 z dnia 2017-04-26 r.

Kaczory: DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ NA TERENIE GMINY KACZORY I NA PŁYWALNIĘ „RELAKS” W KACZORACH ORAZ SPRAWOWANIE NAD NIMI OPIEKI W CZASIE PRZEWOZU W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 I 2018/2019
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie
Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Zespół Oświaty, krajowy numer identyfikacyjny 57022114200000, ul. ul. Dworcowa  22, 64-810   Kaczory, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 0-67 2842191, e-mail gzeasip@kaczory.com.pl, faks 0-67 2841233.
Adres strony internetowej (URL): www.bip. kaczory.com.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

nie
www.bip.kaczory.com.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

nie
www.bip.kaczory.com.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście
Adres:
Gminny Zespół Oświaty, ul. Dworcowa 22, 64-810 Kaczory


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ NA TERENIE GMINY KACZORY I NA PŁYWALNIĘ „RELAKS” W KACZORACH ORAZ SPRAWOWANIE NAD NIMI OPIEKI W CZASIE PRZEWOZU W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 I 2018/2019
Numer referencyjny: GZO.271.1.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

nie


II.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

NieII.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest zakup biletów miesięcznych umożliwiających dojazd uczniów środkami komunikacji publicznej do szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Kaczory i zapewnienie opieki podczas dowozów oraz przewóz dzieci na Pływalnię „Relaks” w Kaczorach. Trasy dowozów uczniów z poszczególnych miejscowości do szkół: Trasa I Zelgniewo – Brodna – Śmiłowo – Kaczory (do Szkoły Podstawowej w Śmiłowie i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kaczorach należy dowieźć uczniów z miejscowości Jeziorki) Zelgniewo – Śmiłowo (44 uczniów) Śmiłowo – Kaczory (31 uczniów) Na tej trasie należy podać ceny biletów miesięcznych pomiędzy następującymi miejscowościami: Jeziorki – Śmiłowo (5 uczniów) Zelgniewo – Śmiłowo (27 uczniów) Brodna – Śmiłowo (7 uczniów) Zelgniewo – Kaczory (8 uczniów) Brodna – Kaczory (2 uczniów) Śmiłowo – Kaczory (18 uczniów) Jeziorki – Kaczory (3 uczniów) Trasa II Byszewice – Prawomyśl – Rzadkowo – Równopole – Kaczory Na tej trasie należy podać ceny biletów miesięcznych pomiędzy następującymi miejscowościami: Prawomyśl – Kaczory (10 uczniów) Byszewice – Kaczory (7 uczniów) Rzadkowo – Kaczory (41 uczniów) Równopole – Kaczory (32 uczniów) Trasa III Dziembówko – Dziembowo – Kaczory przez Krzewinę (górną) W Dziembówku wsiada 65 uczniów, z których 52 wysiada w Dziembowie, natomiast w Dziembowie wsiada 15 uczniów jadących do Kaczor, w Krzewinie (górnej) wsiada 10 uczniów – do Kaczor łącznie jedzie 38 uczniów. Trasa IV Krzewina (dolna) przez Morzewo do Kaczor W Krzewinie (dolnej) wsiada 7 uczniów, natomiast w Morzewie wsiada 45 uczniów – do Kaczor jedzie łącznie 52 uczniów. Na tych trasach (III i IV) należy podać ceny biletów miesięcznych pomiędzy następującymi miejscowościami: Dziembówko – Dziembowo (52 uczniów) Dziembówko – Kaczory (13 uczniów) Dziembowo – Kaczory (15 uczniów) Krzewina – Kaczory (17 uczniów) Morzewo – Kaczory (45 uczniów) Wszystkich uczniów należy dowieźć do szkół w godzinach 7 30 - 7 55. Po zakończeniu zajęć należy uwzględnić odwóz uczniów autobusem wyjeżdżającym z Kaczor w godzinach 12 40, 13 40 i 14 30 na następujących trasach: Trasa I Kaczory – Śmiłowo – Brodna – Zelgniewo Ze szkoły w Śmiłowie należy przewieźć uczniów do Brodnej i Zelgniewa oraz do Jeziorek. Trasa II Kaczory – Równopole – Rzadkowo – Prawomyśl – Byszewice Trasa III Kaczory – Morzewo – Krzewina – Dziembowo – Dziembówko Ze szkoły w Dziembowie należy przewieźć uczniów do Dziembówka. Usługi o których mowa w rozdziale IV polegają na: 1) przewożeniu uczniów (liczba uczniów podana w nawiasie) z miejscowości zamieszkania do szkoły, 2) przewożeniu uczniów ze szkoły do miejscowości zamieszkania: – miejsca wsiadania i wysiadania uczniów do autobusu są wyznaczone przez Zamawiającego i znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie szkół, a na trasie przejazdu – na przystankach autobusowych komunikacji publicznej, – przyjazd uczniów do szkoły nie może być wcześniejszy niż 30 minut przed rozpoczęciem lekcji w danej szkole, – w szkołach na terenie Gminy Kaczory dzień szkolny rozpoczyna się o godz. 8 00. 3) przewozie uczniów ze szkół podstawowych na Pływalnię „Relaks” w Kaczorach według harmonogramu: – Szkoła Podstawowa w Dziembowie – 3 kursy w tygodniu – środa (28 uczniów – klasa I i II) – godz. 1155 – 12 40 – środa (33 uczniów – klasa III i IV) – godz. 12 50 – 13 35 – środa (37 uczniów – klasa V - VII) – godz. 13 40 – 14 25 – Szkoła Podstawowa w Śmiłowie – 3 kursy w tygodniu – wtorek (42 uczniów – klasa I - III) – godz. 12 20 – 13 05 – wtorek (35 uczniów – klasa IV i V) – godz. 13 15 – 14 00 – czwartek (32 uczniów – klasa VI i VII) – godz. 13 15 – 14 00 4) Wykonawca ustali optymalny rozkład jazdy dla poszczególnych kursów mając na uwadze jak najkrótszy czas przebywania dziecka w podróży i jak najkrótszy czas oczekiwania na zajęcia szkolne. 5) Wykonawca zapewni również opiekę nad uczniami w czasie dowozu i odwozu uczniów do i z placówek oświatowych. Opiekunem dowozu nie może być kierowca autobusu. Zakres obowiązków opiekuna dowozu obejmuje w szczególności: sprawowanie nadzoru nad poprawnym zachowaniem dzieci i młodzieży w pojazdach, otwieranie drzwi po upewnieniu się, że nie spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub jego utrudnienia, nadzór nad bezpiecznym wsiadaniem i wysiadaniem do i z pojazdu, udzielanie wszelkiej niezbędnej pomocy przewożonym uczniom w celu zapewnienia im bezpieczeństwa podczas przejazdu. 6) Opiekę nad uczniami w ramach przewozu na zajęcia z wychowania fizycznego odbywające się na Pływalni „Relaks” w Kaczorach zapewniają dyrektorzy ww. szkół. 7) Realizacja przedmiotu umowy odbywać się będzie środkami transportu przystosowanymi do przewozu dzieci i młodzieży szkolnej spełniającymi wszystkie wymogi bezpieczeństwa związane z przewozem pasażerskim, o którym mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1907 z późn. zm.) i ustawy Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 128 z późn. zm.), przez osoby mające odpowiednie uprawnienia do świadczenia tych usług. 8) Pojazdy, którymi dysponować będzie Wykonawca w zakresie realizacji zadania muszą spełniać warunki określone w obowiązujących przepisach, w szczególności w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia ( Dz. U. z 2016 r., poz. 2022 z późn. zm.), gwarantujących odpowiednią jakość, o określonych parametrach technicznych i jakościowych.

II.5) Główny kod CPV: 60130000-8

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

data zakończenia: 30/06/2019


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: a) posiadania kompetencji i uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Wykonawca spełni ten warunek przedstawiając aktualną licencję zezwalającą na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub zawodu przewoźnika drogowego, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1907 z późn. zm.), b) posiadania wiedzy i doświadczenia Wykonawca spełni ten warunek przedstawiając wykaz głównych usług (z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane), z którego będzie wynikać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał min. dwie usługi o wartości co najmniej 150 000,00 zł brutto każda, polegające na transporcie osób, oraz załączy dowody czy usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie (załącznik nr 5 do SIWZ),
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: d) sytuacji ekonomicznej i finansowej Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia – opłacona polisa w wysokości co najmniej 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych).
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - Wykonawca spełni ten warunek przedstawiając wykaz pojazdów przystosowanych do przewozu uczniów, którymi dysponuje Wykonawca, przeznaczonych do wykonania przedmiotu zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania (załącznik nr 6 do SIWZ), - Wykonawca wykaże, że dysponuje minimum czterema kierowcami posiadającymi uprawnienia do kierowania autobusami, dołączy wykaz oraz oświadczenie, że zaproponowane osoby posiadają wymagane uprawnienia (załącznik nr 7 do SIWZ)
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
tak

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1. Na potwierdzenie spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawcy zobowiązani są załączyć wraz z formularzem ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ) następujące dokumenty: a) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw wykluczenia z postępowania na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp – w celu potwierdzenia spełnienia wymagań rozdział VI ust. 1 i 2 (załącznik nr 2 i 3 do SIWZ), b) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (załącznik nr 2 i 3 do SIWZ), c) dokument, w którym ustanowiony jest pełnomocnik do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (o ile dotyczy), d) zobowiązanie innego podmiotu do oddania Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 9 do SIWZ (o ile dotyczy), e) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie powinni załączyć do oferty pełnomocnictwo udzielone jednemu z partnerów do reprezentacji w postępowaniu podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie, albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, f) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni załączyć do oferty wykaz podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie. 2. W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 pkt 23 ustawy Pzp (załącznik nr 4 do SIWZ).

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

3. Zamawiający zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedstawić: a) aktualną licencję zezwalającą na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub zawodu przewoźnika drogowego, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1907 z późn. zm.). b) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia – opłacona polisa w wysokości co najmniej 500 000,00 zł, c) wykazu głównych usług (z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane), z którego będzie wynikać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał min. dwie usługi o wartości co najmniej 150 000,00 zł brutto każda, polegające na transporcie osób, oraz załączy dowody czy usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie – według załącznika nr 5 do SIWZ, d) wykaz pojazdów, którymi dysponuje Wykonawca, przeznaczonych do wykonania przedmiotu zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania – według załącznika nr 6 do SIWZ, e) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami – według załącznika nr 7 do SIWZ, f) informację o zakresie usług, których Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom – według załącznika nr 8 do SIWZ, g) parafowanego przez Wykonawcę projektu umowy stanowiącego załącznik nr 10 do SIWZ, h) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, i) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

nie


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

nie


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Aukcja wieloetapowa

etap nr

czas trwania etapu
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena

60

Czas podstawienia autobusu zastępczego

20

Termin płatności faktury

20


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Licytacja wieloetapowa

etap nr

czas trwania etapu
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zwartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. a) w roku szkolnym 2018/2019 ceny biletów miesięcznych na poszczególnych trasach oraz cena usługi przewozu dzieci na Pływalnię „Relaks” w Kaczorach może zostać podwyższona maksymalnie o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w roku 2017, b) zmiana postanowień umowy może być dokonana tylko w formie pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 10/05/2017, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Załączniki

SIWZ (145kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
01 załącznik nr 1 oferta (26.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
02_zalacznik_nr_2_do_siwz (20kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
03_zalacznik_nr_3_do_siwz (24kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
04_zał_nr_4_do_siwz___wzor_formularza__oswiadczenie (18.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
05 załącznik nr 5 wykaz usług (17.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
06_zalacznik_nr_6_do_siwz___wzor_formularza (18.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
07_zalacznik_nr_7_do_siwz___wzor_formularza (18kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
08 załącznik nr 8 podwykonawcy (14.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
09_zalacznik_nr_9_do_siwz___wzor_formularza__zobowiazanie (18.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
10 załącznik nr 10 projekt umowy (32kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Katarzyna Figiel
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Paweł Fintz
Data wprowadzenia:2017-04-26 14:44:55
Opublikował:Paweł Fintz
Data publikacji:2017-04-26 14:49:37
Ostatnia zmiana:2017-05-04 11:31:42
Ilość wyświetleń:982

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij