Uchwała Nr XIX/153/2017

Rady Gminy Kaczory

z dnia 31 marca 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Kaczory


Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2 i art. 14 ust. 5 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169) Rada Gminy Kaczory uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVIII/136/2017 Rady Gminy Kaczory z dnia 3 lutego 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Kaczory wprowadza się, następujące zmiany:

1) dotychczasowe brzmienie § 1 oznacza się jako ust. 1,

2) dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

2. Obniża się o 50 % opłatę o której mowa w ust. 1 za drugie dziecko i zwalnia się z opłaty za trzecie i kolejne dziecko korzystające z przedszkola z tej samej rodziny.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaczory.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do opłat od 1 stycznia 2017 r.


Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż. Stefan Kowal