Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Kaczory

Kolorowy pasek

Uchwała Nr XIX/152/2017

Rady Gminy Kaczory

z dnia 31 marca 2017 r.

w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, określenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin


Na podstawie art. 42 ust. 7 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 i z 2017 r. poz. 60) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579 i 1948) Rada Gminy Kaczory uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określony w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela o liczbę godzin zajęć w zależności od wielkości, typu szkoły oraz warunków pracy


Lp.

Stanowisko kierownicze

Tygodniowy wymiar zajęć

1

Dyrektor przedszkola liczącego1 oddział

20


2 oddziały

12


4 i więcej oddziałów

6

2

Dyrektor szkołydo 10 oddziałów

10


11 i więcej oddziałów

6

3

Wicedyrektor szkoły

12


2. Wymiar godzin zajęć ustalony w ust. 1 odnosi się również do nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono te stanowiska, z tym, że obowiązuje on tych nauczycieli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczycielowi powierzono pełnienie obowiązków kierowniczych w zastępstwie i obowiązuje do końca miesiąca, w którym nauczyciel przestał pełnić te obowiązki.

3. Dyrektorowi szkoły lub placówki można dodatkowo obniżyć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, o którym mowa w ust. 1 lub można zwolnić dyrektora z realizacji obowiązkowego tygodniowego pensum w roku szkolnym, jeżeli warunki funkcjonowania szkoły lub placówki powodują znaczne zwiększenie zadań dyrektora.

§ 2. Nauczycielom niewymienionym w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela ustala się następujący tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć:


Lp.


Stanowisko

Obowiązkowy tygodniowy wymiar zajęć

1.

Pedagog

24

2

Psycholog

24

3

Logopeda

20

4

Nauczyciele szkół i przedszkoli prowadzący zajęcia rewalidacyjne

20

5

Doradca zawodowy

24

 

§ 3. 1. Nauczycielom, którzy w ramach stosunku pracy realizują obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin, ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin proporcjonalnie, tak aby suma ilorazów godzin zajęć realizowanych na poszczególnych stanowiskach do ich tygodniowego obowiązkowego wymiaru wynosiła 1, przy czym czas zajęć mniej niż 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę; na przykład: nauczyciel realizujący obowiązki w wymiarze 15/20 i 8/18 etatu, 15/20 + 8/18 = 1,19 etatu. Jeżeli 1,19 etatu stanowi 23 godziny, to proporcjonalnie 1 etat stanowi 19,32 godziny, zaokrąglając do pełnych godzin – 19 godzin. Tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć nauczyciela wynosi 19 godzin + 4 godziny ponadwymiarowe.

2. Przepisy ust. 1 stosuje się odpowiednio do określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy, realizujących obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

3. Obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli zobowiązanych do pracy w innej placówce oświatowej w celu uzupełnienia obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych i opiekuńczych ustala się według zasad określonych w § 3.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaczory.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXIV/142/2009 Rady Gminy Kaczory z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli i udzielania zniżek w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Kaczory.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2017 r.


Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż. Stefan KowalMetadane

Źródło informacji:Agnieszka Kopydłowska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Paweł Fintz
Data wprowadzenia:2017-04-13 12:59:50
Opublikował:Paweł Fintz
Data publikacji:2017-04-13 13:01:18
Ostatnia zmiana:2017-04-13 13:01:38
Ilość wyświetleń:904

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij