Uchwała Nr XIX/146/2017

Rady Gminy Kaczory

z dnia 31 marca 2017 r.

w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kaczory dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948) oraz art. 133 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59), w związku z art. 204 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) Rada Gminy Kaczory uchwala, co następuje:


§ 1. Określa się kryteria naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kaczory, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły wraz z ilością odpowiadających im punktów oraz dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia:

Lp.

Kryterium

Liczba punktów

1.

rodzeństwo dziecka uczęszcza do tej samej szkoły w danym roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja


10

2.

miejsce pracy przynajmniej jednego z rodziców (opiekunów prawnych) znajduje się na terenie Gminy Kaczory

8


3.

dziecko pracownika szkoły, do przyjęcia której ubiega się kandydat

6

4.

w obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka wspierający rodziców (opiekunów prawnych) w zapewnieniu mu należytej opieki

4

5.

dziecko z rodziny objętej wsparciem gminnego ośrodka pomocy społecznej

2


§ 2. 1. Dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów, o których mowa w § 1 są:

1) dla kryterium pierwszego i trzeciego – dane potwierdza dyrektor na podstawie dokumentacji będącej w posiadaniu szkoły;

2) dla kryterium drugiego – należy przedstawić zaświadczenie zakładu pracy;

3) dla kryterium czwartego – oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) lub rodzica samotnie wychowującego dziecko;

4) dla kryterium piątego – oświadczenie o objęciu rodziny opieką gminnego ośrodka pomocy społecznej.

2. O przyjęciu do szkoły podstawowej decyduje liczba uzyskanych punktów.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaczory.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż. Stefan Kowal