Uchwała Nr XVIII/139/ 2017

Rady Gminy Kaczory

z dnia 3 lutego 2017 r.

w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.) oraz art. 206 ust. 1 – 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) Rada Gminy Kaczory uchwala, co następuje:


§ 1. Uchwała określa:


1) plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kaczory, a także granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kaczory na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r., stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

2) plan sieci prowadzonego przez Gminę Kaczory publicznego gimnazjum oraz granice obwodu dotychczasowego gimnazjum prowadzonego przez Gminę Kaczory na okres od 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;

3) projekt planu sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kaczory, a także granice obwodów publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kaczory od dnia 1 września 2019 r., stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.


§ 2. Szkoła Podstawowa im. Ofiar Gór Morzewskich w Morzewie o strukturze organizacyjnej obejmującej klasy I-III z siedzibą w Morzewie staje się ośmioletnią szkołą podstawową o strukturze organizacyjnej obejmującej klasy I-III:

1) nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa im. Ofiar Gór Morzewskich w Morzewie,

2) siedziba: 64-810 Kaczory, Morzewo 99.


§ 3. Szkoła Podstawowa w Kaczorach Szkoła Filialna w Rzadkowie o strukturze organizacyjnej obejmującej klasy I-III z siedzibą w Rzadkowie staje się ośmioletnią szkołą podstawową o strukturze organizacyjnej obejmującej klasy I-III:

1) nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa w Kaczorach Szkoła Filialna w Rzadkowie,

2) siedziba: 64-810 Kaczory, Rzadkowo 46.


§ 4. Niniejsza uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie jej na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kaczory 64-810 Kaczory ul. Dworcowa 22, a także na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kaczory.


§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.