Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Kaczory

Kolorowy pasek

 

Uchwała Nr XVII/129/2016

Rady Gminy Kaczory

z dnia 9 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d), lit. i) i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i 1579) oraz art. 212, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 i 1984) Rada Gminy Kaczory uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Kaczory na 2017 rok w wysokości:
29 643 450 zł z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 29 423 450 zł

2) dochody majątkowe w kwocie 220 000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwala sie wydatki budżetu Gminy Kaczory na 2017 rok w wysokości: 34 373 450 zł z tego:  

1) wydatki bieżące w wysokości: 26 131 450 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości: 8 242 000 zł  

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 4 730 000 zł. Deficyt zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 858 000 zł.

3. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 5 588 000 zł.

4. Rozliczenie przychodów i rozchodów zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie 50 000 zł,

2) celową w kwocie 100 000 zł z tego:

- 80 000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

- 20 000 zł na inwestycje i zakupy inwestycyjne

§ 5. 1. Ustala się dochody, dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się dotacje i wydatki związane z realizacją zadań własnych zgodnie
z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych w 2017 roku zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Określa się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego zgodnie
z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się kwotę 1 000 000 zł do której Wójt Gminy może zaciągnąć kredyty
i pożyczki krótkoterminowe.

§ 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 6 588 000 zł w tym:

- na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1 000 000 zł.

§ 13. Ustala się kwotę 1 000 000 zł do wysokości której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy Kaczory do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000 zł,

2. dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz do zmian kwot zadań majątkowych w ramach działu bez zmian kwoty ogólnej wydatków majątkowych,

3. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

4. przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków
w jednostkach organizacyjnych gminy w zakresie dokonywania przeniesień między paragrafami w ramach rozdziału z wyłączeniem wynagrodzeń ze stosunku pracy,

5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaczory.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2017 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż. Stefan Kowal


 


 Załączniki

Zalacznik1 (88.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zalacznik2 (118.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zalacznik3 (48.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zalacznik4 (152.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zalacznik5 (45kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zalacznik6 (48.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zalacznik7 (57.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zalacznik8 (54.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zalacznik9 (49.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zalacznik10 (61.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Mateusz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Mateusz
Data wprowadzenia:2017-01-27 10:54:34
Opublikował:Mateusz
Data publikacji:2017-01-27 11:01:57
Ostatnia zmiana:2017-03-06 13:01:03
Ilość wyświetleń:1633

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij