UCHWAŁA Nr XVII/130/2016

Rady Gminy Kaczory

z dnia 9 grudnia 2016 roku


w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok


 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Kaczory uchwala co następuje:§ 1. W budżecie Gminy Kaczory na 2016 rok uchwalonym Uchwałą Nr X/71/2015 Rady Gminy Kaczory z dnia 30 grudnia 2015 roku zmienionym Uchwałą nr XI/83/2016 Rady Gminy Kaczory z dnia 18 marca 2016 roku , Uchwałą nr XII/96/2016 Rady Gminy Kaczory z dnia 29 kwietnia 2016 roku, Uchwałą Nr XIII/105/2016 Rady Gminy Kaczory dnia 17 czerwca 2016 roku, Zarządzeniem Nr 19/2016 Wójta Gminy Kaczory z dnia 30 czerwca 2016 roku, Uchwałą nr XIV/109/2016 Rady Gminy Kaczory z dnia 26 sierpnia 2016 roku, Zarządzeniem nr 36/2016 Wójta Gminy Kaczory z dnia 28 września 2016 roku, Uchwałą nr XV/112/2016 z dnia 12 października 2016 roku, Zarządzeniem nr 39/2016 Wójta Gminy Kaczory z dnia 27 października 2016 roku oraz Zarządzenie Nr 42/2016 Wójta Gminy Kaczory z dnia 30 listopada 2016 roku wprowadza się następujące zmiany:1) Zwiększa się dochody budżetu Gminy Kaczory na 2016 rok o kwotę 638 220,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.


Plan dochodów po wprowadzonych zmianach wynosi 29 596 790,83 zł

z tego:

  1. dochody bieżące w kwocie 29 292 290,83 zł

b) dochody majątkowe w kwocie 304 500,00 zł


Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na 2016 rok otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały


2) Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Kaczory na 2016 rok o kwotę 638 220,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały


Plan wydatków po wprowadzonych zmianach wynosi 33 469 382,83 zł

z tego:


  1. wydatki bieżące w wysokości: 25 613 682,83 zł

  2. wydatki majątkowe w wysokości: 6 855 700,00 zł


Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2016 rok otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

3) Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej na 2016 rok otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.


4) Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej na 2016 rok otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.


5) Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej na 2016 rok otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.


6) Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej na 2016 rok otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.


7) Załącznik nr 10 do uchwały budżetowej na 2016 rok otrzymuje brzmienie załącznika nr 7 do niniejszej uchwały§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaczory.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż. Stefan Kowal