Uchwała Nr XVI/123/2016

Rady Gminy Kaczory

z dnia 4 listopada 2016 r.

w sprawie reorganizacji Gminnego Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół i Przedszkoli oraz zmiany jego statutu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) w związku z art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1045) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885) Rada Gminy Kaczory uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się reorganizacji Gminnego Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół i Przedszkoli zwanego dalej „Zespołem”, działającego na mocy uchwały Nr 32/95 Rady Gminy Kaczory z dnia 11 grudnia 1995 r. w sprawie utworzenia Gminnego Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół i Przedszkoli, w celu dostosowania do prowadzenia wspólnej obsługi, o której mowa w art. 10a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

2. Ustala się nazwę Zespołu: Gminny Zespół Oświaty.

3. Nadaje się Zespołowi statut stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

4. Pracownicy Gminnego Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół i Przedszkoli stają się z dniem 1 stycznia 2017 r. pracownikami Gminnego Zespołu Oświaty na warunkach zatrudnienia jakie posiadali.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaczory.

§ 3. Traci moc uchwała Nr 32/95 Rady Gminy w Kaczorach z dnia 11 grudnia 1995 r. w sprawie utworzenia Gminnego Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół i Przedszkoli oraz uchwała Nr XVIII/111/2008 Rady Gminy Kaczory z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Zespołowi Ekonomiczno Administracyjnemu Szkół i Przedszkoli w Kaczorach.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2016 r.

 

Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż. Stefan Kowal