Uchwała Nr XVI/122/2016

Rady Gminy Kaczory

z dnia 4 listopada 2016 r.

w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

 

Na podstawie art. 24 ust. 9a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139 z późn. zm.) Rada Gminy Kaczory uchwala, co następuje:


§ 1. Przedłuża się czas obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, zatwierdzonych uchwalą Nr VIII/63/2015 Rady Gminy Kaczory z dnia 30 października 2015 r. , na okres od 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaczory.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż. Stefan Kowal