Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Kaczory

Kolorowy pasek

Przebudowa drogi gminnej w m. Dziembowo (Etap I)

Ogłoszenie nr 314819 - 2016 z dnia 2016-09-28 r.

Kaczory: Przebudowa drogi gminnej w m. Dziembowo (Etap I)
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kaczory, krajowy numer identyfikacyjny 57079119300000, ul. ul. Dworcowa  22, 64810   Kaczory, woj. wielkopolskie, państwo , tel. 67 2842371, 2842372, e-mail inwestycje@kaczory.com.pl, faks 672 841 233.
Adres strony internetowej (URL): bip.kaczory.com.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

tak
www.bip.kaczory.com.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

nie
www.bip.kaczory.com.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
za posednictwem operatora pocztwoego, osobiście lub za pomocą posłańca
Adres:
Gmina Kaczory, ul. Dworcowa 22, 64-810 Kaczory


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej w m. Dziembowo (Etap I)
Numer referencyjny: ZP.271.4.2016
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

nie


II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

NieII.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest chodnik o szerokości 1,50 m z lokalnymi przewężeniami do 1,10m. Spadek poprzeczny chodnika 1% w kierunku do jezdni. Konstrukcję nawierzchni chodnika, po stronie prawej, zaprojektowano z podsypki cementowo – piaskowej wykonywanej w betoniarkach o grubości warstwy 5 cm po zagęszczeniu oraz kostki betonowej, szarej grubości 6 cm. Konstrukcję nawierzchni chodnika po stronie lewej (od km 0+432,40 do km 0+496,20) zaprojektowano z warstwy podbudowy o grubości 10 cm z chudego betonu, podsypki cementowo-piaskowej wykonywanej w betoniarkach o grubości warstwy 3 cm po zagęszczeniu oraz kostki betonowej, szarej, grubości 8 cm. Od strony posesji chodnik projektuje się ograniczyć obrzeżem betonowym o wymiarach 6/20 cm ustawionym na ławie żwirowej o wymiarach 1/20 cm. Konstrukcje powierzchni dojść do posesji zaprojektowano tak jak dla chodnika po stronie prawej. Zaprojektowano do remontu łącznie 35 istniejących zjazdów na posesję: 19 zjazdów po lewej stronie i 16 wjazdów po prawej stronie drogi. Nawierzchnię zjazdów zaprojektowano z kostki betonowej, czerwonej o grubości 8 cm, układanej na podsypce cementowo – piaskowej wykonywanej w betoniarkach grubości 3 cm po zagęszczeniu i podbudowie z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm, grubość warstwy 15 cm po zagęszczeniu i warstwie odcinającej z piasku grubości 10 cm po zgęszczeniu. Zjazdy po stronie prawej drogi projektuje się ograniczyć od strony jezdni, krawężnikiem betonowym wystającym +4cm, wjazdowym (tzw. „belka”) o wymiarach 15x22 cm, a po stronie lewej opornikiem betonowym wtopionym o wymiarach 10x25 cm. Obramowanie zjazdów zaprojektowano z opornika betonowego wymiarach 10x25 cm, wtopionego, ustawionego na podsypce cementowo-piaskowej wykonywanej w betoniarkach grubości 5 cm po zagęszczeniu i na ławie z oporem z betonu cementowego C 12/15 w ilości 0,05 m3/mb. Zakres robót obejmuje realizację I etapu ww. zadania, w skład którego wchodzą: 1. Przygotowanie terenu: - Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm, na podsypce piaskowej – 559, 00 m, - Rozebranie ław z betonu pod krawężniki – 33,54 m3, - Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych o grubości 6 cm – 25,10 m2, - Rozebranie mechaniczne podbudowy z brukowca o wysokości 16-20 cm – 25,10 m2, - Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin – 29,10 m2, - Rozebranie mechaniczne podbudowy betonowej –29,10 m2, - Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki – 70,46 m3, - Transport gruzu z terenu rozbiórki – 70,46 m3, 2. Roboty ziemne: - Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10 t na odległość do 3,0 km – 156,30 m3, - Zakup gruntu kat I-II do budowy nasypu – 72,56 m3, - Formowanie i zagęszczanie spycharkami nasypów o wysokości do 3 m – 65,30 m3, 3. Elementy ulic: - Ława betonowa z oporem z betonu C12/15 – 39,92 m3, - Osadzenie krawężników betonowych o wym. 15*30 cm, 15*22 cm, 15*22/30 cm na uprzednio wykonanej ławie betonowej i podsypce cementowo – piaskowej gr. 5 cm – 576,00 m, - Osadzenie oporników betonowych o wym. 10*25 cm na ławie betonowej i podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm – 127,50 m, - Warstwa odcinająca z piasku 0/2 o grubości po zagęszczeniu 6 cm zagęszczana mechanicznie – 145,90 m2, - Warstwa odcinająca z piasku 0/2 mm zagęszczana mechanicznie – za każdy dalszy 1 cm ponad 6 cm – 145,90 m2, - Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 o grubości po zagęszczeniu 15 cm (zjazdy) – 120 m2, - Wykonanie umocnienia pobocza z kruszywa stabilizowanego mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 15 cm – 25,50 m2, - Wykonanie podbudowy na poszerzeniu z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 o grubości po zagęszczeniu 20 cm – 25,30 m2, - skropienie emulsja asfaltową podbudowy tłuczniowej – 25,30 m2, - Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego KR 1-2, o grubości po zagęszczeniu 4 cm – 25,30 m2, - Osadzenie obrzeży betonowych o wymiarach 20x6 cm na ławie żwirowej, z wypełnieniem spoin piaskiem - 383,60 m, - Wykonanie podbudowy z chudego betonu – 74,85 m2, - Wykonanie nawierzchni z kostki polbrukowej betonowej (czerwonej) o gr. 8 cm, układane na podsypce cementowo – piaskowej gr. 3 cm (zjazdy)–120,60 m2, - Wykonanie nawierzchni z kostki polbrukowej betonowej (szarej) o gr. 8 cm, układane na podsypce cementowo – piaskowej gr. 3 cm (chodnik)–74,85 m2, - Wykonanie nawierzchni z kostki polbrukowej betonowej (szarej) o gr. 6 cm, układane na podsypce cementowo – piaskowej gr. 5 cm (chodnik)–541,32 m2, - Studnie chłonne wraz z pokrywami żelbetonowymi – 2 szt., 4. Roboty różne: - Regulacja zaworów wodociągowych – 4 szt., - Regulacja pionowa studzienek telefonicznych – 5 szt., - Słupki do znaków drogowych z rur stalowych ocynkowanych – 2 szt., - Przymocowanie znaków ostrzegawczych – 2 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, które są załącznikami do specyfikacji i są dostępne na stronie internetowej Zamawiającego.

II.5) Główny kod CPV: 45233120-6
Dodatkowe kody CPV:45111200-0
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

data zakończenia: 15/12/2016


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie wymagań
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie wymagań
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną, gdzie przedmiot zamówienia obejmował wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni co najmniej 700 m2, 1.6 Wykonawca spełni warunek jeśli dysponuje kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r. poz. 290) do kierowania, nadzorowania i kontrolowania robót w specjalności drogowej lub uprawnienia równoważne wydane według wcześniejszych przepisów w wymaganej specjalności dla prowadzonych robót.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp nie

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
wykaz robót w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane – wg. załącznika nr 4. Wraz z w/w załącznikiem należy załączyć dowody określające czy roboty te zostały wykonane należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Dowody, o których mowa to referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Formularz OFERTA – Załącznik nr 1 do SIWZ. 2. Pełnomocnictwo w przypadku podpisania dokumentów lub poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy. 3. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp – załącznik nr 3 do SIWZ

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

tak,
Informacja na temat wadium
1. W przedmiotowym postępowaniu jest wymagane wadium. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 4 000,00 zł. 2. Wadium może być wnoszone we wszystkich formach dopuszczonych w ustawie Pzp. 3. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Kaczorach Nr rachunku : 82 8945 0002 0010 0120 2000 0050 Na poleceniu przelewu należy zamieścić tytuł postępowania lub jego skróconą wersję: „Wadium – przetarg: „Przebudowa drogi gminnej w m. Dziembowo (Etap I)”. 4. Wadium wnoszone w innej formie niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału w pokoju nr 8 w siedzibie Zamawiającego lub w ofercie przetargowej. 5. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 6. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego. 7. Wadium musi zabezpieczać cały okres związania ofertą. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

nie


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Aukcja wieloetapowa

etap nr

czas trwania etapu

 

 


Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena

60

Okres gwarancji

40


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Licytacja wieloetapowa

etap nr

czas trwania etapu

 

 


Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zmiana umowy 1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy w przypadkach: 1) wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności określonych w art. 144 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych 2) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczególności: a) klęski żywiołowe, b) warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów. 3) zmian spowodowanych warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczególności: b) niewypały i niewybuchy, c) wykopaliska archeologiczne nie przewidywane w SIWZ, d) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne e) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych. 4) zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: a) wstrzymanie robót przez Zamawiającego, b) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej. 5) zmian będących następstwem działania organów administracji, w szczególności: a) przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, itp., b) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej. 6) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia prac. 2. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. 3. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia 1) zmiany technologiczne, w szczególności: a) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu, b) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu, kurzawka, itp.) skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych, c) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych, d) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa. 4. Pozostałe zmiany 1) zmiana obowiązującej stawki VAT: a) jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę, b) jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę stanowiącą różnicę kwoty podatku VAT do zapłacenia przez Wykonawcę, c) kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie kolizji. 5. Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 1) zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1 – 1b, 1d i 1e ustawy – Prawo zamówień publicznych, 2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, 3) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 14/10/2016, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym składa się wraz z tłumaczeniem na język polski.
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

 

Załączniki

SIWZ (167.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 1 (35.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 2 (17.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 3 - do złożenia w terminie 3 dni od otwarcia ofert (28kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 4 (22.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 5 - wzór umowy (110kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Przedmiar robót (33.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
szczegołowe specyfikacje techniczne (840.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
opis zagosp. działki (58.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
pzt (644.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Mapa (1.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 1 (obliczenia danych do przedmiaru robót) (84.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 1a (obliczenia do przedmiaru robót) (26kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Kosztorys ofertowy (31.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja zgodnie z art. 86 ust. 5 Pzp (30.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zawiadomienie o wyborze oferty (254.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:ola
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:ola
Data wprowadzenia:2016-09-28 14:46:13
Opublikował:ola
Data publikacji:2016-09-28 14:48:57
Ostatnia zmiana:2016-10-20 15:14:28
Ilość wyświetleń:2474
Urząd Gminy Kaczory
ul. Dworcowa 22, 64-810 Kaczory

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij