Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Kaczory

Kolorowy pasek

MODERNIZACJA BUDYNKU "STAREJ SZKOŁY" W KACZORACH

Kaczory: MODERNIZACJA BUDYNKU STAREJ SZKOŁY W KACZORACH
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kaczory, ul. Dworcowa 22, 64-810 Kaczory, woj. wielkopolskie, tel. 67 2842371, 2842372, faks 67 2841233.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: MODERNIZACJA BUDYNKU STAREJ SZKOŁY W KACZORACH.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest modernizacja budynku starej szkoły w Kaczorach Zamówienie obejmuje wymianę pokrycia dachu na dachówkę zakładkową w kolorze ceglastym z naprawą nieprzewidzianych uszkodzeń konstrukcji dachu. Likwidacja lukarny od strony frontu budynku, w miejscu lukarny zamontować okno połaciowe o wym. 78x140; wymiana opierzeń i orynnowania. Naprawa kominów ponad dach cegłą pełną licową, przy kominach systemowe dojścia, podesty i wyłaz kominiarski. Zakres robót obejmuje realizację ww. zadania, w skład którego wchodzą: - rozebranie elementów pokrycia dachu z blachy nie nadającej się do użytku: rynny, rury, pokrycie; - rozebranie pokrycia dachowego z dachówki zakładkowej, - rozebranie pokrycia dachowego - gąsiory, - rozebranie ołacenia dachu, - ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z Folie PE zbrojone dachowe wysokoparoprzep., - impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat, - osadzenie okien w połaci dachowej-wykonanie konstrukcji nośnej, - osadzenie okien w połaci dachowej - montaż okna wyłazy dach.z kołnierzem do pok.fal. 86x86 - 3 szt., - osadzenie okien w połaci dachowej - montaż okna dachowego 78x140, kołnierze okien do pokr.fal. 78x140, - wymiana krokwi zwykłych i kleszczy, krowki narożnych lub koszowych, oraz murłat i podwalin, - wykonanie izolacji cieplnych i przeciwdźwiękowych poziomych z płyt z wełny mineralnej, układanych na sucho 100 mm, - pokrycie dachu dachówką z wykonaniem i osadzeniem ław kominiarskich typowych, pokryciem naroży i kalenic gąsiorami - dachówka ceramiczna zakładkowa czerwona, - przykrycie gzymsu dachówką ceramiczną na zaprawie cementowej, - pokrycie daszku papą termozgrzewalną jednowarstwowo lub równoważne, - przemurowanie kominów z cegły klinkierowej na zaprawie cementowo-wapiennej, - nakrywy żelbetowe attyk, ścian ogniowych i kominów z betonu zwykłego B-15, - obróbki z blachy ocynkowanej grubości 0,55 mm, o szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm, - rynny dachowe półokrągłe, z blachy ocynkowanej o gr. 0,55 mm, - zbiorniczki 40x30x30 cm przy rynnach z blachy ocynkowanej, - montaż w pokryciach elementów wykonczeniowych, barier śniegowych dla dachówki ceramicznej, - wykonanie instalacji odgromowej kompletnej wraz z pomiarami, - wywiezienie gruzu samochodem samowyładowczym na odległość do 1 km wraz z załadunkiem i wyładunkiem oraz opłatą za składowanie i utylizację gruzu. Naprawa cokołu, gzymsów, parapetów, tynków oraz schodów do piwnicy. Nad wejściami do budynków i schodami do piwnicy wykonanie zadaszenia przezroczystego o konstrukcji wspornikowej (stalowej). Tynk zewnętrzny cienkowarstwowy nakrapiany, wykonany metoda tradycyjną w kolorze jasnociepłym dostosowanym do otoczenia. Cokół frontu budynku naprawić, obłożyć płytkami mrozoodpornymi na wys. 50 cm. Stolarkę okienną wymienić na drewnianą szkloną podwójnie z parapetami. Szczegółowy zakres obejmuje: - wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegieł na zaprawie, - przesklepienia otworów cegłą bud.pełną na zaprawie cementowej, z wykonaniem i rozebraniem koniecznych stemplowań i deskowań z wykuciem bruzd dla belek, - dostarczenie i obsadzenie w gotowych bruzdach lub gniazdach belek stalowych, - umocowanie siatki na stopkach belek, - wykucie z muru i wstawienie nowych okien drewnianych z drewna klejonego, - obsadzenie w ścianach z cegieł podokienników drewnianych lub stalowych, - obróbki blacharskie z blachy powlekanej, - naprawa parapetów zewnętrznych ceglanych klinkierowych, - dostawa i montaż daszków jednospadowych, - odbicie a następnie uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych na ścianach, loggiach i balkonach, - przygotowanie podłoża pod okładziny schodów z płytek z kamieni sztucznych na klej układanych metodą kombinowaną, - okładziny schodów z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej metodą kombinowaną, - wyprawy tynkarskie wykonane mechanicznie na ścianach i przy schodach, - izolacja pionowa lepikiem asfaltowym murów, wraz z wykonaniem i zasypaniem wykopu w gruncie nienawodnionym oraz z zagruntowaniem roztworem asfaltowym przy izolacji dwuwarstwow. murów nieotynkowanych, - przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami na klej pod cokół, - licowanie ścian płytkami ceramicznymi układanymi na klej, - balustrady z prętów stalowych, osadzone i zabetonowane z ustawieniem, zmontowaniem i dwukrotnym pomalowaniem farbą olejną, - pochwyty stalowe na wspornikach, z osadzeniem i pomalowaniem proszkowo, - zagruntowanie farbą elewacyjną podłoża pod wyprawę elewacyjną, - tynki zwykłe nakrapiane na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych, oraz na ościeżach wykonane ręcznie, - malowanie dwukrotne tynków zewnętrznych oraz gzymsów farbami silikonowymi, - wymiana drzwi drewnianych na drzwi aluminiowe szklone - dwuskrzydłowe, - rozebranie i ponowne ułożenie nawierzchni z kostki brukowej..

II.1.5)

 

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 •  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.45.30.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

 • Informacja na temat wadium: W przedmiotowym postępowaniu jest wymagane wadium. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 5 000,00 zł. Wadium może być wnoszone we wszystkich formach dopuszczonych w ustawie Pzp. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Kaczorach Nr rachunku : 82 8945 0002 0010 0120 2000 0050 Na poleceniu przelewu należy zamieścić tytuł postępowania lub jego skróconą wersję: Wadium - przetarg: Modernizacja budynku starej szkoły w Kaczorach Wadium wnoszone w innej formie niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału w pokoju nr 8 w siedzibie Zamawiającego lub w ofercie przetargowej. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego. Wadium musi zabezpieczać cały okres związania ofertą. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona. Pozostałe zasady dotyczące wadium określa art. 45 i 46 ustawy Pzp..

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie wymagań. Oceny spełniania tego warunku Zamawiający dokona na podstawie oświadczenia Wykonawcy, stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ wg reguły: spełnia / nie spełnia.

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie wymagań. Oceny spełniania tego warunku Zamawiający dokona na podstawie oświadczenia Wykonawcy, stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ wg reguły: spełnia / nie spełnia.

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie wymagań. Oceny spełniania tego warunku Zamawiający dokona na podstawie oświadczenia Wykonawcy, stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ wg reguły: spełnia / nie spełnia.

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oceny spełniania tego warunku Zamawiający dokona na podstawie oświadczenia Wykonawcy, stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ wg reguły: spełnia / nie spełnia O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować kierownikiem budowy ( 1 osoba ) posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności architektonicznej lub konstrukcyjno - budowlanej bądź też odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów umożliwiające wykonywanie funkcji kierownika dla budowy będącej przedmiotem zamówienia

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie wymagań. Oceny spełniania tego warunku Zamawiający dokona na podstawie oświadczenia Wykonawcy stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ, wg reguły: spełnia / nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

·         III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Formularz ofertowy, pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik, kosztorys ofertowy

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1. Cena - 95
 • 2. Okres gwarancji - 5

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionej poniżej z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 3.1. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy 1) Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczególności: a) klęski żywiołowe, b) warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów 2) Zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczególności: a) niewypały i niewybuchy, b) wykopaliska archeologiczne nie przewidywane w SIWZ, c) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne d) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych. 3) Zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: a) wstrzymanie robót przez Zamawiającego, b) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej. 4) Zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności: a) przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, itp., b) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej. 5) Inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia prac. 6) W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. 3.2 Zmiana sposobu spełnienia świadczenia 1) Zmiany technologiczne, w szczególności: a) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu, b) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu, kurzawka, itp.) skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych, c) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych, d) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa. 3.3 Pozostałe zmiany 1) zmiana obowiązującej stawki VAT: a) jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę, b) jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę stanowiącą różnicę kwoty podatku VAT do zapłacenia przez Wykonawcę, 2) kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie kolizji.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1)  Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.kaczory.com.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w siedzibie Zamawiającego - Urząd Gminy Kaczory, ul. Dworcowa 22, 64-810 Kaczory.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.07.2016 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Kaczory, ul. Dworcowa 22, 64-810 Kaczory.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: .

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Załączniki

Odpowiedz 2 (43.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedzi 1 (50kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Kosztorys_SKP002000 Zmiana sposobu użytkowania lokalu szkolnego zlokalizowanego w parterze budynku szkoły podstawowej Kaczory (40.8kB) Zapisz dokument  
SIWZ (178.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 1 (38kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 2 (22.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 3 (27kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 4 (28kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 5 - projekt umowy (121kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 6 (21.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 7 - wzór oświadczenia gwarancyjnego (35.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 8 - Przedmiar robót (102.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 9 - specyfikacja techniczna (113.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 10 - dokumentacja projektowa (9.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 11 - Kosztorys Ofertowy (96.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedz 3 Stara Szkoła (24kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedz 4 Stara Szkoła (24kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu (25kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zawiadomienie o wyborze oferty (317.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Aleksandra Oleszczyk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:ola
Data wprowadzenia:2016-07-08 11:12:49
Opublikował:ola
Data publikacji:2016-07-08 11:15:35
Ostatnia zmiana:2016-08-26 14:31:05
Ilość wyświetleń:4209

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij