Uchwała Nr XIII/106/2016

Rady Gminy Kaczory

z dnia 17 czerwca 2016 r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Kaczory


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.1) Rada Gminy Kaczory uchwala, co następuje:


§ 1. Uchwała określa stawki opłat za zajęcia pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Kaczory na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczące:

 1. prowadzenia robót w pasie drogowym,

 2. umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

 3. umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,

 4. zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt. 1 – 3.


§ 2.1. Za zajęcie 1m2 powierzchni dróg gminnych w celach, o których mowa w § 1 pkt 1 i 4, ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:

 1. chodników, ścieżek rowerowych, placów, zatok autobusowych, parkingów – 4,00 zł.

 2. jezdni do 20% szerokości – 5,00 zł.

 3. jezdni powyżej 20% do 50% szerokości – 6,00 zł.

 4. jezdni powyżej50% do całkowitego zajęcia jezdni – 8,00 zł.

 5. za zajęcie pozostałych elementów pasa drogowego – 3,00 zł.


2. Zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy niż 24 godziny jest traktowany jak zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień.


§ 3. 1. Za zajęcie pasa drogowego w celu, o których mowa w § 1 pkt 2 ustala się następujące roczne stawki opłat za 1m2 powierzchni pasa drogowego drogi gminnej zajętej przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia:

 1. na drogowym obiekcie inżynierskim – 200,00 zł.

 2. poza drogowym obiektem inżynierskim – 100,00 zł.

 3. przy umieszczaniu urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, z wyłączeniem stanowiących własność Gminy Kaczory, stosuje się stawkę w wysokości 8,00 zł.


2. Roczne stawki opłat w wysokości określonej w ust. 1 obejmują pełny rok kalendarzowy umieszczenia urządzenia w pasie drogowym. Za niepełny rok kalendarzowy wysokość stawek opłat obliczana jest proporcjonalnie do liczby miesięcy umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.

§ 4. Za każdy dzień zajęcia pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 3, ustala się następujące stawki opłat:

 1. za zajęcie 1m2 pasa drogowego przez rzut poziomy obiektu handlowego lub usługowego – 1,00 zł.

 2. za zajęcie 1m2 pasa drogowego rzutu poziomego innych obiektów – 1,00 zł,

 3. za zajęcie 1m2 pasa drogowego zajętego na wydzielone miejsce parkingowe (koperty) – 0,50 zł,

 4. za umieszczenie w pasie drogowym reklamy o powierzchni reklamowej wynoszącej od 1m2 – 2,00 zł,


§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaczory.


§ 6. Traci moc Uchwała Nr XVII/98/2004 Rady Gminy Kaczory z dnia 28 września 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Gmina Kaczory (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2004 r. Nr 150, poz. 3152).


§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.1 Dz. U. z 2015 r. poz. 774, 870, 1336, 1830, 1890 i 2281 i z 2016 r. poz. 770.

 

Przewodniczący
Rady Gminy
(mgr inż. Stefan Kowal)