Uchwała Nr XIII/103/2016


Rady Gminy Kaczory


z dnia 17 czerwca 2016 r.


w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kaczory – działka nr 248


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778) Rada Gminy Kaczory uchwala, co następuje:§ 1. 1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kaczory – działka nr 248.


2. Granice obszaru objętego planem zostały określone na mapie stanowiącej załącznik graficzny do niniejszej uchwały.


§ 2. 1. Przedmiotem opracowania jest obszar określony w § 1, dla którego ustalone zostaną zasady zagospodarowania i użytkowania terenów.


2. Zakres ustaleń planu obejmuje problematykę określoną w art. 15 ust. 2 oraz w zależności od potrzeb także problematykę określoną w art. 15 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.


§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaczory.


§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż. Stefan Kowal