Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Kaczory

Kolorowy pasek

Budowa drogi gminnej ul. Śmiłowskiej w Kaczorach

      Kaczory, 13.06.2016r. 

I.7012.6.2016

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

wartość szacunkowa poniżej 30 000 euro

 

 

Zamawiający:

GMINA KACZORY

ul. Dworcowa 22

64 – 810 Kaczory

tel. (67) 284 23 71

działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 późn. zm.)

 

 

1. Opis przedmiotu zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi gminnej ul. Śmiłowskiej w Kaczorach

 

Zakres robót obejmuje realizację ww. zadania, w skład którego wchodzą:

1. Przygotowanie terenu:

-         Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych na podsypce piaskowej z wywozem gruzu - 13,00 m2,

-         Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej z wywozem gruzu – 8,32 m2.

2. Roboty ziemne:

-         Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi          o pojemności łyżki 0,25m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5t. na odległość do 1,0 km, ziemia roślinna +koryto – 159,91 m3.

3. Przygotowanie terenu w zakresie rekultywacji gleby:

-         Plantowanie terenów zielonych (pobocza) z humusowanie terenów zielonych                  z obsianiem trawą, przy grubości humusu 5 cm. – 1 056,00 m2.

4. Elementy ulic - podbudowy:

Krawężniki:

-         Osadzenie krawężników drogowych betonowych o wymiarach 12x25 cm wraz            z wykonaniem rowka i ławy betonowej na podsypce cementowo – piaskowej                – 373,60 m.

Jezdnia:

-         Wykonanie warstw odcinających z piasku zagęszczane mechanicznie, grubość warstwy 10 cm – 464,40 m2,

-         Podbudowa z kruszywa łamanego, grubość warstwy 20 cm po zagęszczeniu                 – 464,40 m2,

Chodniki:

-         Wykonanie warstw odcinających z piasku zagęszczane mechanicznie, grubość warstwy 10 cm – 5,30 m2,

-         Osadzenie obrzeży betonowych wtopionych o wymiarach 6x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wykonaniem rowka – 7,60 m,

 

Zjazdy:

-         Warstwy odcinające z piasku zagęszczane mechanicznie, grubość warstwy 10 cm          – 65,99 m2,

-         Osadzenie obrzeży betonowych wtopionych o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem rowka i ławy betonowej – 42,90 m,

-         Podbudowa z kruszywa łamanego, grubość warstwy 20 cm po zagęszczeniu                 – 65,99 m2,

5. Nawierzchnie:

Jezdnia:

-         Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej „behaton” 8 cm, gat. I, układane na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem – 379,08 m2,

-         Wykonanie nawierzchni z płyty betonowej ażurowej 60*40*10 cm, gat. I, układane na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem, otwory wypełnione tłuczniem           – 85,32 m2,

Chodniki:

-         Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej 6 cm, gat. I, układane na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem – 5,30 m2,

Zjazdy:

-         Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej kolorowej 8 cm, gat. I, układane na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem – 65,99 m2,

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, które są załącznikami do specyfikacji  i są dostępne na stronie internetowej Zamawiającego.

 

       Do wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów gwarantujących odpowiednią jakość, o parametrach technicznych i jakościowych odpowiadających właściwościom materiałów przyjętych w projekcie.

Użyte w dokumentacjach projektowych nazwy materiałów i urządzeń nie są obowiązujące      i należy je traktować, jako propozycje projektanta. Wykonawca może zastosować materiały     i urządzenia równoważne o parametrach techniczno – użytkowych odpowiadających co najmniej parametrom materiałów i urządzeń zaproponowanych w projektach.

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

 

2.  Termin realizacji zamówienia:

31 sierpnia 2016r.

3. Okres gwarancji: 36 miesięcy od daty odbioru końcowego

4. Warunki płatności: przelew 21 dni, od daty dostarczenia Zamawiającemu poprawnie wystawionej faktury wraz z podpisanym przez obie Strony protokołem odbioru robót, oraz uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie drogi.

5. Kryterium wyboru ofert:

Podstawą wyboru oferty będzie cena brutto za wykonanie zamówienia.

Podana przez Wykonawcę cena będzie ceną ryczałtową przez cały okres obowiązywania umowy i nie podlega podwyższeniu.

 

6. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę sporządzoną w języku polskim, w formie pisemnej należy umieścić w zabezpieczonej kopercie opisanej:

Gmina Kaczory

ul. Dworcowa 22, 64-810 Kaczory

„Budowa ulicy Śmiłowskiej w Kaczorach”

7. Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy Kaczory, ul. Dworcowa 22, pok. nr 8, do dnia

28 czerwca 2016r. do godziny 1200

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 czerwca 2016r. o godz. 1215.

8. Uwagi końcowe:

-          niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Gminy Kaczory do zawarcia umowy,

-          Gmina Kaczory zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny;

9. Kontakt:

Dodatkowe informacje dotyczące zamówienia można uzyskać u p. Aleksandry Oleszczyk, pok. nr 8, tel.(67) 284 23 71 wew. 18.

Załączniki

załącznik nr 1 - formularz ofertowy (33kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 2- oświadczenie (22kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 3- projekt umowy (105kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 4 - wzór oświadczenia gwarancyjnego (35kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Smiłowska sytuacja (165.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Śmiłowska przedmiar robót (30.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Śmiłowska opis do projektu (101.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Śmiłowska STWiOR (694.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Śmiłowska orientacja (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Śmiłowska przekrój podłużny (29.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Śmiłowska normalny (84.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZAWIADOMIENIE o wyborze ul. Śmiłowska Kaczory (28kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Aleksandra Oleszczyk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:ola
Data wprowadzenia:2016-06-13 09:10:32
Opublikował:ola
Data publikacji:2016-06-13 09:15:25
Ostatnia zmiana:2016-06-30 08:17:00
Ilość wyświetleń:2221
Urząd Gminy Kaczory
ul. Dworcowa 22, 64-810 Kaczory

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij