Kaczory, 13.06.2016r. 

I.7012.6.2016

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

wartość szacunkowa poniżej 30 000 euro

 

 

Zamawiający:

GMINA KACZORY

ul. Dworcowa 22

64 – 810 Kaczory

tel. (67) 284 23 71

działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 późn. zm.)

 

 

1. Opis przedmiotu zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi gminnej ul. Śmiłowskiej w Kaczorach

 

Zakres robót obejmuje realizację ww. zadania, w skład którego wchodzą:

1. Przygotowanie terenu:

-         Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych na podsypce piaskowej z wywozem gruzu - 13,00 m2,

-         Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej z wywozem gruzu – 8,32 m2.

2. Roboty ziemne:

-         Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi          o pojemności łyżki 0,25m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5t. na odległość do 1,0 km, ziemia roślinna +koryto – 159,91 m3.

3. Przygotowanie terenu w zakresie rekultywacji gleby:

-         Plantowanie terenów zielonych (pobocza) z humusowanie terenów zielonych                  z obsianiem trawą, przy grubości humusu 5 cm. – 1 056,00 m2.

4. Elementy ulic - podbudowy:

Krawężniki:

-         Osadzenie krawężników drogowych betonowych o wymiarach 12x25 cm wraz            z wykonaniem rowka i ławy betonowej na podsypce cementowo – piaskowej                – 373,60 m.

Jezdnia:

-         Wykonanie warstw odcinających z piasku zagęszczane mechanicznie, grubość warstwy 10 cm – 464,40 m2,

-         Podbudowa z kruszywa łamanego, grubość warstwy 20 cm po zagęszczeniu                 – 464,40 m2,

Chodniki:

-         Wykonanie warstw odcinających z piasku zagęszczane mechanicznie, grubość warstwy 10 cm – 5,30 m2,

-         Osadzenie obrzeży betonowych wtopionych o wymiarach 6x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wykonaniem rowka – 7,60 m,

 

Zjazdy:

-         Warstwy odcinające z piasku zagęszczane mechanicznie, grubość warstwy 10 cm          – 65,99 m2,

-         Osadzenie obrzeży betonowych wtopionych o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem rowka i ławy betonowej – 42,90 m,

-         Podbudowa z kruszywa łamanego, grubość warstwy 20 cm po zagęszczeniu                 – 65,99 m2,

5. Nawierzchnie:

Jezdnia:

-         Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej „behaton” 8 cm, gat. I, układane na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem – 379,08 m2,

-         Wykonanie nawierzchni z płyty betonowej ażurowej 60*40*10 cm, gat. I, układane na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem, otwory wypełnione tłuczniem           – 85,32 m2,

Chodniki:

-         Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej 6 cm, gat. I, układane na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem – 5,30 m2,

Zjazdy:

-         Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej kolorowej 8 cm, gat. I, układane na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem – 65,99 m2,

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, które są załącznikami do specyfikacji  i są dostępne na stronie internetowej Zamawiającego.

 

       Do wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów gwarantujących odpowiednią jakość, o parametrach technicznych i jakościowych odpowiadających właściwościom materiałów przyjętych w projekcie.

Użyte w dokumentacjach projektowych nazwy materiałów i urządzeń nie są obowiązujące      i należy je traktować, jako propozycje projektanta. Wykonawca może zastosować materiały     i urządzenia równoważne o parametrach techniczno – użytkowych odpowiadających co najmniej parametrom materiałów i urządzeń zaproponowanych w projektach.

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

 

2.  Termin realizacji zamówienia:

31 sierpnia 2016r.

3. Okres gwarancji: 36 miesięcy od daty odbioru końcowego

4. Warunki płatności: przelew 21 dni, od daty dostarczenia Zamawiającemu poprawnie wystawionej faktury wraz z podpisanym przez obie Strony protokołem odbioru robót, oraz uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie drogi.

5. Kryterium wyboru ofert:

Podstawą wyboru oferty będzie cena brutto za wykonanie zamówienia.

Podana przez Wykonawcę cena będzie ceną ryczałtową przez cały okres obowiązywania umowy i nie podlega podwyższeniu.

 

6. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę sporządzoną w języku polskim, w formie pisemnej należy umieścić w zabezpieczonej kopercie opisanej:

Gmina Kaczory

ul. Dworcowa 22, 64-810 Kaczory

„Budowa ulicy Śmiłowskiej w Kaczorach”

7. Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy Kaczory, ul. Dworcowa 22, pok. nr 8, do dnia

28 czerwca 2016r. do godziny 1200

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 czerwca 2016r. o godz. 1215.

8. Uwagi końcowe:

-          niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Gminy Kaczory do zawarcia umowy,

-          Gmina Kaczory zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny;

9. Kontakt:

Dodatkowe informacje dotyczące zamówienia można uzyskać u p. Aleksandry Oleszczyk, pok. nr 8, tel.(67) 284 23 71 wew. 18.