Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Kaczory

Kolorowy pasek

Uchwała Nr XII/99/2016

Rady Gminy Kaczory

z dnia 29 kwietnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaczorach


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.1) Rada Gminy Kaczory uchwala STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KACZORACH


Rozdział 1


Postanowienia ogólne


§ 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaczorach jest jednostką budżetową zwaną dalej Ośrodkiem.


§ 2. 1. Siedzibą Ośrodka jest miejscowość Kaczory, ul. Dworcowa 22.

2. Terenem działania Ośrodka jest obszar gminy Kaczory.


§ 3. Podstawę prawną funkcjonowania Ośrodka stanowi:

1) ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446),

2) ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.),

3) uchwała Nr XI(56)90 Gminnej Rady Narodowej z dnia 23 kwietnia 1990 r. w sprawie powołania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,

4) ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.),

5) ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114 z późn. zm.),

6) ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390 z późn. zm.),

7) ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 169 z późn. zm.),

8) ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332 z późn. zm.),

9) ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r. poz. 1863 z późn. zm.),

10) ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195),

11) niniejszy Statut,

12) inne przepisy prawa powszechnie obowiązujące.


Rozdział 2


Przedmiot działalności


§ 4.1. Ośrodek realizuje zadania własne gminy w zakresie pomocy społecznej.

2. Ośrodek realizuje w imieniu gminy zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, kierując się ustaleniami przekazywanymi przez Wojewodę.

3. Statutowe zadania Ośrodek realizuje w oparciu o obowiązujące przepisy prawa z zakresu pomocy społecznej oraz innych aktów prawnych, porozumień i uchwał Rady Gminy.

4. Ośrodek wykonuje zadania wynikające z rządowych programów pomocy społecznej, ustaw i innych przepisów prawa mających na celu wsparcie osób i rodzin w rozwiązywaniu problemów społecznych oraz ochronę poziomu życia osób i rodzin, po zapewnieniu odpowiednich środków finansowych na ich realizację.


Rozdział 3


Gospodarka finansowa


§ 5. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.


§ 6. Działalność Ośrodka finansowana jest:

1) ze środków budżetu gminy Kaczory – w zakresie realizacji zadań własnych,

2) ze środków budżetu państwa – w zakresie zadań zleconych oraz dofinansowaniu zadań własnych,

3) z innych źródeł.


§ 7. Obsługę finansowo księgową Ośrodka prowadzi Urząd Gminy w Kaczorach.


§ 8. Odpowiedzialność za gospodarkę finansową ponosi kierownik Ośrodka.Rozdział 4


Organizacja Ośrodka


§ 9. Ośrodkiem kieruje, odpowiada za jego działalność i reprezentuje go na zewnątrz Kierownik Ośrodka.


§ 10. Kierownika Ośrodka zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy Kaczory.


§ 11. Kierownik odpowiada za właściwą organizację pracy oraz nadzór merytoryczny nad realizacją zadań Ośrodka przez poszczególne stanowiska pracy.


§ 12. Kierownik Ośrodka wykonuje czynności kierownika jednostki wynikające z Kodeksu Pracy oraz ustala zakres czynności dla poszczególnych stanowisk pracy.


§ 13. Strukturę organizacyjną Ośrodka określa Regulamin organizacyjny ustalony zarządzeniem Kierownika Ośrodka.Rozdział 5


Postanowienia końcowe


§ 14. Zmiany Statutu dokonuje Rada Gminy w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaczory.§ 16. Traci moc uchwała Nr XXXIII(196)2006 r. Rady Gminy Kaczory z dnia 12 września 2006 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kaczorach (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 179, poz. 4162).§ 17. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


1 (z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz.195)

 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
Aleksandra Wienke


 

Metadane

Źródło informacji:Agnieszka Kopydłowska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Paweł Fintz
Data wprowadzenia:2016-05-27 10:13:18
Opublikował:Paweł Fintz
Data publikacji:2016-05-30 10:34:18
Ostatnia zmiana:2016-06-02 13:07:23
Ilość wyświetleń:1638

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij