U C H W A Ł A   Nr XXI(130)2005

 

Rady  Gminy  Kaczory 

z dnia 28 stycznia 2005 r.

 

w sprawie powołania Skarbnika Gminy Kaczory.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) Rada Gminy Kaczory uchwala, co następuje:

§ 1. Powołuje się Panią Agnieszkę Grabarską na stanowisko Skarbnika Gminy Kaczory z dniem 1  lutego  2005 r. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaczory. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2005 roku.

 

Przewodniczący
Rady Gminy
(mgr inż. Stefan Kowal)