Uchwała Nr X/67/2015

Rady Gminy Kaczory

z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie nienaruszenia ustaleń Studium w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu Śmiłowo.Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Stwierdza się, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu Śmiłowo nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kaczory uchwalonego uchwałą Nr VII/54/2015 Rady Gminy Kaczory z dnia 15 września 2015 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż. Stefan Kowal